dinsdag 16 augustus 2016

Waar is de Kerk van Christus

In de komende maanden wordt het boekje van pastoor M. van der Hagen stukje bij beetje op dit blog gepubliceerd. Het taalgebruik is een beetje gemoderniseerd om het geheel leesbaarder te maken. Het origineel kunnen we u desgewenst in PDF toesturen.

Het boekje in opgebouwd uit vragen/stellingen en is daardoor heel prettig leesbaar en het is gemakkelijk om losse thema's op te zoeken. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat het eraan bijdraagt dat velen tot Christus en zijn Kerk komen.

Inhoudsopgave:

Kennismaking

EERSTE GEDEELTE - Over de ware Kerk van Christus in het algemeen.

§1. We dienen allen één Heer, Christus; wat we dus verder geloven, komt niet zo nauw.

§2. Hoe kunnen wij weten, wat Christus geopenbaard of geleerd heeft?

§3. Is men naar geweten verplicht, zich aan het gezag en de leer van Christus' Kerk te onderwerpen?

§4. Maar is het niet schandalig en laf van godsdienst te veranderen?

§5. Mag men nog van godsdienst veranderen, als men onder eed heeft gezworen in zijn godsdienst te zullen volharden?

§6. Is de ware Kerk van Christus zichtbaar?
TWEEDE GEDEELTE - Over de kentekenen of kenmerkende eigenschappen van de ware Kerk van Christus..

EERSTE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet één zijn

A. De ware Kerk van Christus moet één zijn in haar Opperhoofd.

§9. Christus heeft een Kerk gesticht met een zichtbaar Opperhoofd, en dat Opperhoofd was de H. Petrus.

§10. De H. Petrus moet, als zichtbaar Opperhoofd van de Kerk, noodzakelijk tot het einde van de tijden, wettige opvolgers hebben.

§11. In het Protestantisme vinden we zo’n zichtbaar opperhoofd niet.


§28. Is de Katholieke kerk inderdaad “KATHOLIEK” of algemeen verspreid?

§29. De ware Kerk van Christus heeft zich van het begin af onderscheiden door de naam “Katholieke Kerk.”

VIERDE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet APOSTOLISCH zijn.

§30. Wat betekent het, dat de ware Kerk van Christus Apostolisch moet zijn?

§31. Is de leer van het Protestantisme Apostolisch m.a.w. is de leer van de Protestanten hetzelfde als de leer van de Apostelen?

§32. Staan de herders of Evangelisten van het Protestantisme door een wettige opvolging in verbinding met de Apostelen, de eerste wettige bedienaren van Jezus' Kerk?

§33. Is de Katholieke Kerk werkelijk “APOSTOLISCH”, staan haar tegenwoordige bedienaren en herders door een onafgebroken en wettige opvolging in verbinding met de Apostelen?

§34. Is de Katholieke Kerk ook in die zin Apostolisch, dat zij de leer van de Apostelen trouw en zuiver heeft bewaard?

Besluit van dit gedeelte


DERDE GEDEELTE – Enkele hoofdpunten van het verschil tussen Katholieken en Protestanten.§36. Uit de Bijbel alleen kunnen de Protestanten onmogelijk bewijzen dat de hele Bijbel, zoals zij die bezitten, Gods woord bevat. Hoe oordeelt de Katholieke Kerk over het lezen van de Bijbel?

§37. Dat men alleen het woord van de Bijbel moet geloven, is in strijd met de waarheid. We moeten net zo goed de Apostolische Overleveringen geloven. Wat verstaat men hieronder?

§38. Dat de H. Schrift, zoals die nu in haar geheel is samengesteld, op ingeving van God is geschreven, weet de Katholieke Kerk niet uit de H. Schrift zelf, maar alleen door de Apostolische Overlevering.

§39. De zekerheid echter, die de gewone gelovigen over de goddelijke ingeving van de H. Schrift hebben, steunt bij hen niet onmiddellijk op de Apostolische Overlevering, maar op het onfeilbaar leergezag van de Katholieke Kerk.

TWEEDE HOOFDSTUK – Het geloof en de goede werken.

§ 40. Korte samenvatting van hetgeen er gezegd is over de leer van de Protestanten ten opzichte van de Bijbel.

§41. Wat leerde Luther over het geloof en de goede werken?

§ 48. Is de eerbied die de Katholieken hebben voor het Sacrament van het Altaar geen afschuwelijke afgoderij?

§ 49. Maar de Roomse Mis is toch duidelijk een verloochening van het Kruisoffer en daarom een duivelswerk?

ZESDE HOOFDSTUK - Heiligenverering

§ 50. De Katholieken vereren de Heiligen; is dat niet in strijd met het eerste gebod?

§ 51. Maar de Katholieken eren niet alleen de Heiligen, zij nemen ook tot hen hun toevlucht en roepen hen aan....

§ 52. Is het aanroepen van Heiligen niet in strijd met de goddelijke Openbaring, die leert dat er tussen God en de mensen maar één Middelaar is, Jezus Christus?

§ 53. Maar de Katholieken maken beelden om de Heiligen te vereren. Is dat niet een soort afgoderij, en in strijd met het eerste gebod, waarin het maken van beelden wordt verboden.

ZEVENDE HOOFDSTUK - Wonderen

§ 55. Wat is een wonder en waaraan kan, tenminste in sommige gevallen, de authenticiteit van een wonder worden herkend?

§ 56. Kan God wonderen doen in het voordeel van een valse godsdienst?

§ 57. Zijn de Katholieken niet te haastig met het erkennen van wonderen?

§ 58. Waarom gebeurden er in de tijd van de Apostelen en in de eerste eeuwen van de Kerk, veel meer wonderen dan tegenwoordig?

§ 59. Kan de Katholieke Kerk tegenwoordig nog steeds met trots wijzen op wonderen?

Slotwoord

Geen opmerkingen: