dinsdag 14 juli 2009

Hoofdbedekking volgens de Katholieke leer

"Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.” (1 Kor. 11: 14-15). Een vrouw sluiert zichzelf dus niet vanuit een soort prehistorisch gevoel van schaamte, maar een vrouw bedekt haar glorie en haar eer, zodat Hij alle eer ontvangt. Ze erkent hiermee dat Zijn eer en glorie meerder is dan die van haar. Een vrouw bedekt zichzelf omdat ze heilig is - en omdat vrouwelijke schoonheid ongelofelijk machtig is. De kracht van vrouwelijke schoonheid blijkt toch wel uit allerlei reclamespotjes waarin vrouwelijke schoonheid gebruikt (misbruikt) wordt om iets aan de man te brengen. Daarom is het goed wanneer vrouwen de kracht van hun vrouwelijkheid kennen en zich kleden op een bescheiden manier, inclusief hoofdbedekking.

Door overgave van onze eer en glorie aan ons hoofd; de man en aan God, geven we ons over op een manier die lijkt op die van de maagd Maria, die zich gewonnen gaf aan de Heilige Geest (“mij geschiede naar uw woord”); de sluier is een teken dat net zo krachtig en mooi is als wanneer een man zijn knie buigt om zijn meisje te vragen om met haar te trouwen.


Denk er ook eens aan wat er in het Oude Testament ook gesluierd was: het heilige der heiligen (Hebr. 9: 1-8). De Ark van het Oude Verbond werd gesluierd bewaard in het heilige der heiligen. En wat wordt er tijdens de Mis bewaard onder een sluier? De beker – het vat dat het kostbare Bloed van Christus bevat! De vaten van het leven worden gesluierd omdat ze heilig zijn!

Wat verder bedekt werd was het allerheiligste: de ark. De ark bevatte het manna, het brood uit de hemel kwam, het Oud Testamentische brood dat leven gaf. Maria, de draagster van het Nieuw Testamentische brood uit de hemel, namelijk Christus, was ook gesluierd. En door het hoofd te bedekken lijkt de vrouw op Maria, als vat van nieuw leven.

De sluier of hoofdbedekking die een vrouw draagt geeft haar een mooie waardigheid. Wanneer zij die draagt, identificeert ze zichzelf met Gods prachtige schepping, met de gezegende en smetteloze maagd Maria, de moeder van God. Er was niemand op aarde die de Here Jezus meer liefhad dan de maagd Maria. In haar liefde, ademde haar ootmoed als een aangenaam reukwerk tot God. De sluier symboliseert haar zuiverheid, bescheidenheid en natuurlijk haar nederigheid en ootmoed voor God de Almachtige.

Door de imitatie van de moeder van Jezus, die gesluierd was, kunnen vrouwen groeien in deugden als zuiverheid, nederigheid en liefde.
De hoofdbedekking van de vrouw in de kerk is een opvallende herinnering aan bescheidenheid, iets dat vandaag aan de dag zeer gemist wordt. En bescheidenheid en zuiverheid gaan hand in hand.

Wanneer een vrouw haar hoofd sluiert beschermd zij haar hart, opdat het volledig toegewijd mag zijn aan Gods liefde, die we ontvangen in het Heilige Sacrament. Haar sluier is als de brandende lampen die de wijze maagden brandende hielden, toen ze op de bruidegom wachten. Het is een teken dat ze klaar staat om Hem te ontvangen. Het dragen van de sluier is een daad van liefde tot God.

Een vrouw draagt de sluier dus niet om geprezen te worden door de mensen, niet om op te vallen, niet uit sleur of traditie, maar omdat ze de Here Jezus liefheeft, die ze in de Eucharistie ontvangt.

Kerkrecht

De Katholieke Codex (‘wetgeving’) nr. 1262 (van 1917) leert dat mannen en vrouwen gescheiden moeten zitten in kerk, en dat de mannen blootshoofds in de kerk behoren te zitten, tenzij dat de goedgekeurde mores van de mensen anders leert of speciale omstandigheden anders vereisen. Verder dat vrouwen hun hoofd behoren te bedekken en bescheiden gekleed moeten zijn, vooral wanneer ze de heilige tafel des Heren benaderen. In 1983 werd een nieuwe codex uitgevaardigd, deze verving volgens sommigen echter niet in alle opzichten de oude. Artikel 20 en 21 van de nieuwe codex maken ook duidelijk dat de oude van kracht blijven, tenzij door de nieuwe expliciet anders geleerd wordt. En bij twijfel moet uitgegaan worden van de oude regel. Daarnaast is er de kracht van de traditie, volgens artikel 24.4 en 26 van de codex kan een traditie (gewoonte) ook de status van wet krijgen, zolang deze niet letterlijk tegen de codex ingaat. Maar ook wanneer je er vanuit gaat dat de codex niet langer van kracht is, zoals sommigen doen, zijn er toch goede redenen om als vrouw het hoofd te bedekken. We doen toch niet alleen dingen omdat de wet ze van ons eist, maar toch ook uit liefde tot God en omdat we dit zo geleerd hebben van onze voorouders. Al twee duizend jaar lang gaan vrouwen gesluierd naar de kerk, en pas sinds het feminisme en de emancipatiedrift van de jaren zestig is deze gewoonte in het Westen in onbruik gekraakt. Zou de kerk er dan twee duizend jaar naast gezeten hebben, terwijl we nu tot het ware inzicht gekomen zijn? In 1970 strandde slechts 81 van de 100.000 huwelijken, terwijl dat nu 50% is, dus 50.000 van de 100.000 huwelijk, zijn we nu dus echt wijzer dan toen? En als de Apostel Paulus het zelf zo geboden heeft aan ons, zou het dan echt onbelangrijk zijn? (1 Kor. 11).

6 opmerkingen:

kattekliek zei

"Een vrouw draagt de sluier dus niet om geprezen te worden door de mensen, niet om op te vallen, niet uit sleur of traditie, maar omdat ze de Here Jezus liefheeft, die ze in de Eucharistie ontvangt. "

Dit is voor mij de belangrijkste reden om géén hoofdbedekking te dragen in de kerk. Het zou hopeloos opvallen en de aandacht afleiden. De enige keren dat ik gesluierd in een kerk ben geweest, is toen ik eens naar een dienst in de Gereformeerde Gemeente ging, en in Jeruzalem toen ik de lauden in de Armeens-orthodoxe kathedraal bijwoonde. Daar voelde ik me prettig bij, maar het telt voor mij in de katholieke kerken in Nederland zwaarder om geen aanstoot te geven.

Hugo Bos zei

Tja, daar zit wat in. In die zin dat je tegenwoordig inderdaad opvalt wanneer je een hoofdbedekking draagt. Maar dat is alleen maar omdat veel Katholieken (net als veel Gereformeerden) veel van hun oude tradities over boord gezet hebben. Maar dat doet er niets aan af dat het 20 eeuwen lang geheel normaal was, dat de heilige apostel Paulus het zo voorschrijft en dat het zo beschreven staat in de Katholieke Codex. En tenslotte dat het een gebruik is met een zeer rijke inhoud en symboliek.

Hugo Bos

Anoniem zei

Het dragen van een sluier
Waarom moet een vrouw aan bepaalde verplichtingen voldoen en een sluiere dragen? Alleen uit tradtie of omdat apostel Paulus dat heeft voorgeschreven? Schoonheid mag worden gezien.Het is de schepping van God. In het Paradijs mocht Eva naakt lopen. Na de erfzonde mag een vrouw zelfs niet meer zonder sluier in de kerk zitten. Kom nou, tijden veranderen. Sommige tradities zijn eeuwig waardevol, maar andere daarentegen moeten worden aangepast aan de moderne tijd, waar vrouwen evenveel rechten hebben als mannen. Het zijn juist de mannen (priesters), die vrouwen de wet voorschrijven. Hallo mannen: vrouwen niet discrimineren a.u.b.

H. Coolen

Anoniem zei

Een vrouw moet een sluier dragen op grond van wat de H. Paulus zegt, maar ook vanwege de Traditie.
Wat in de moderne tijd gewoon geworden is is geen goede maatstaf voor wat wel en niet kan, wat wel en niet gepast is. Neem pornografie en prostitutie, volgens huidige normen en wetgeving en de gangbare opinie is het volkomen normaal. Maar wanneer je met vrouwen in de prostitutie gaat praten merk je dat de meeste van hen onder druk en onder valse voorwendsels erin gelokt zijn. De huidige tijd heeft het dus wel steeds over vrouwen rechten, maar ondertussen komen ze helemaal niet op voor vrouwenrechten. De kerk beschermd die rechten wat dat betreft heel wat beter.
Niet alles wat door God geschapen is, en wat in principe goed is, hoeft en mag gezien worden. U gaat toch ook niet naakt over straat lopen, ondanks het feit dat de mens in het paradijs zo leefde. De kleding heeft een belangrijke functie als bedekking van ons lichaam en om schaamte te voorkomen en begeerlijkheid tegen te gaan.

Anoniem zei

Prachtig zoals vrouwen eeuwen hebben geloofd in een god die door mannen is geschapen.... Elke godsdienst gaat uit van mannelijke leiders en de vrouw moet onderdanig zijn..... Wordt wakker!!! Elk mens is gelijk aan de ander; man of vrouw, blank of zwart, hetero of homo.... en het wordt tijd dat alle vrouwen in opstand komen tegen deze tirannie van mannelijke heersers! Misschien dat deze heren gesluierd door het leven moeten gaan.... Schaf alle geloven af en een groot deel van alle oorlogen zullen onmiddellijk worden beëindigd.... Of je moet ook nog in Sinterklaas geloven???

Hugo Bos zei

Niet alleen elke godsdienst gaat uit van mannelijke leiders, maar ook alle of bijna alle culturen, misschien is dat wel zo omdat het gewoon de natuurlijke ordening in de natuur is. Verder is niet elke vorm van onderdanig of gehoorzaam zijn automatische gelijk aan tirannie en onderdrukking. Kinderen moeten gehoorzaam zijn aan hun ouders, leerlingen aan hun leraren en burgers aan hun overheid. Dat is niet automatisch tiranniek. Al kan er in die verhouding wel een ongezonde vorm onderdrukking ontstaan.
De meeste oorlogen zijn niet door geloven ontstaan, de grootste oorlogsmisdadigers waren atheïst: Hitler, Mao Zedong, Stalin, Pol Pot, enz.