zaterdag 2 februari 2019

Moeten protestantse ‘kerken’ de Biecht weer invoeren?


In het Reformatorisch Dagblad van 14 januari staat een interessant artikel over de Biecht: “Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart”. Een week later wordt hierop gereageerd met dit artikel “Christenen hebben baat bij biecht.“ Een boeiende discussie en het antwoord op de vraag is onthullend. Gezien het kernprincipe van de protestanten: Sola Scripture is het opvallend dat zo veel een beroep gedaan wordt op de Traditie en de Kerkvaders en zo weinig op de H. Schrift. Dat laatste is voor protestanten toch de enige basis voor hun geloof? Waarom zijn uitspraken van Maarten Luther en Johannes van Calvijn in deze discussie dan relevant? En waarom alleen deze recente ‘kerkvaders’ citeren en niet de eerdere? Het antwoord op die laatste is vraag is dat die eerdere Kerkvaders de katholieke visie hebben gehad en dat de visie van Luther en Calvijn uitvindingen zijn van heel recente datum, gezien de Kerkgeschiedenis van 2.000 jaar.
Waarom niet teruggaan tot de H. schrift die toch argumenten genoeg geeft voor het Katholieke sacrament van de Biecht? Er zijn Schriftuurlijke argumenten genoeg voor. Wilt u meer weten dan kunt u ook dit artikel lezen.


zondag 11 november 2018

Luther en de protestantse revolutie


De film is gemaakt in verband met de 500e verjaardag van de Reformatie. De duur is ongeveer 80 minuten. Het werd opgenomen in 9 landen (Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Noorwegen, Polen, Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Italië). De producenten interviewden meer dan 30 mensen. Het werd gefilmd met behulp van professionele computeranimatie. Het presenteert vooral feiten die tot zwijgen werden gebracht en uit de geschiedenisboeken werden verwijderd. Het verhaal van eeuwenoude gebeurtenissen en het zal gericht zijn op het identificeren van de langdurige Protestantse revoluties van vandaag - echo's van gebeurtenissen van 5 eeuwen oud, de verwoestende gevolgen van de 'schokgolf' van het protestantisme in de gruwelen en absurditeiten van de 20e / 21e eeuw.


In deze film zal Luther's biografie - met bijzondere verwijzing naar de feiten die onbekend zijn bij moderne volgelingen van verschillende protestantse sekten - als een kader dienen. De film toont de oorsprong van de protestantse revolutie, de voorafgaande sociale revoluties, waarin ketterijen werden gebruikt als dragers van een ideologie voor politieke gewin die leidden tot aanzienlijke 'transformaties van privé-eigendom'. Verdere ontwikkelingen van de historische tragedie, die werden geïnitieerd door de oorspronkelijke acties van Luther, zullen worden getoond. Naast de hoofdlijnen van de gebeurtenissen in Duitsland, zal de kijker ook bekend raken met feiten en cijfers met betrekking tot de protestantse revoluties in andere landen, zoals het overspel van koning Hendrik VIII en minder bekende gebeurtenissen, zoals de laatste slag om de Zweedse houthakker Nils Dackle "de vervloekte soldaat" van de contrarevolutie in de 16e eeuw.


woensdag 29 augustus 2018

Spreuken en citaten 35

"Hebben we ons te eenzijdig gericht op de woorden alleen? Hebben we alle rituelen uit de Rooms-Katholieke Kerk niet te rigoureus opgeruimd? De katholieken knielen tenminste nog."
SGP-senator Diederik van Dijk

zondag 3 december 2017

Vragen die protestanten niet kunnen beantwoorden

(Hugo Bos: En als u ze als protestant wel kunt beantwoorden daag ik u uit mij het antwoord te sturen.)

Dank aan David Palm voor de meeste vragen.

1) Waar gaf Jezus de instructie dat het Christelijke geloof uitsluitend gebaseerd zou moeten zijn op een boek?

2) Waar heeft Jezus Zijn apostelen gevraagd om iets op te schrijven en te compileren in een gezaghebbend boek, afgezien van het specifieke bevel voor Johannes om de Openbaring op te schrijven (Openb. 1:10-11)?

3) Waar in het Nieuwe Testament vertellen de apostelen dat het Christelijke geloof voor de toekomstige generaties alleen gebaseerd zal zijn op een boek?

4) Sommige protestanten beweren dat Jezus alle mondelinge tradities heeft verboden (bijvoorbeeld Matt. 15:3-6; Mar. 7:8-13). Zo ja, waarom gebied Hij Zijn luisteraars dan om gehoorzaam te zijn aan de mondelinge traditie van de schriftgeleerden en de Farizeeën wanneer zij "zitten op de stoel van Mozes" (Matt. 23:2-3)?

5) Sommige protestanten beweren dat Paulus alle mondelinge tradities heeft verboden (Kol. 2:8). Zo ja, waarom zegt hij dan tegen de Thessalonikers om standvastig vast te houden aan de tradities die ze zijn onderwezen, hetzij in woord of in geschrift "(2 Thess. 2:15) en waarom prijst hij de Korintiërs omdat zij vasthouden aan de tradities (1 Kor. 11:2)?

6) Als de auteurs van het Nieuwe Testament geloofden in sola Scriptura, waarom maakten ze dan soms gebruik van mondelinge tradities die ze als gezaghebbend en als het Woord van God beschouwden (Matt. 2:23; 23:2; 1 Kor. 10:4; 1 Petr. 3:19; Jud. 9:14-15)?

7) Waar in de Bijbel is Gods Woord alleen beperkt tot hetgeen is opgeschreven?

8) Hoe weten we wie de volgende boeken uit de Bijbel heeft geschreven; de vier Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), Handelingen, Hebreeën en Johannes (1, 2 en 3)?

9) Op welke autoriteit, of op welk beginsel, zouden we boeken uit de Heilige Schrift moeten accepteren als we weten dat ze niet werden geschreven door één van de twaalf apostelen?

10) Waar in de Bijbel vinden we een geïnspireerde en onfeilbare lijst van boeken die zouden moeten behoren tot de Bijbel? (Is de inhoudsopgave geïnspireerd?)

11) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de individuele boeken van het Nieuwe Testament geïnspireerd zijn als ze zelf geen aanspraak maken dat ze geïnspireerd zijn?

12) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de brieven van Paulus die hij schreef naar de gemeenschappen en individuen uit de eerste eeuw bedoeld zijn om door ons gelezen te worden als onderdeel van de Heilige Schrift 2.000 jaar later?

13) Waar beweert de Bijbel de enige autoriteit voor Christenen te zijn in zaken van geloof en moraal?

14) De meeste boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven om heel specifieke problemen in de vroege kerk aan te pakken en geen van deze boeken is een systematische presentatie van het Christelijke geloof en theologie. Op welke Bijbelse basis denken protestanten dat alles wat de apostelen onderwezen hebben is opgenomen in de geschriften van het Nieuwe Testament?

15) Als de boeken van het Nieuwe Testament door de Heilige Geest voor elke persoon "zelfverklarend" zijn waarom was er in de vroege kerk dan verwarring over welke boeken geïnspireerd waren, waarbij sommige boeken uit de Bijbel door de meerderheid werden afgewezen?

16) Als de betekenis van de Bijbel zo duidelijk en gemakkelijk te interpreteren is - en als de Heilige Geest elke Christen leidt om het voor zichzelf te interpreteren, waarom zijn er dan 33.000 protestantse denominaties en miljoenen individuele protestanten die de Bijbel allemaal anders interpreteren?

17) Wie kan op gezaghebbende wijze bemiddelen tussen Christenen die beweren geleid te worden door de Heilige Geest en onderling tegenstrijdige interpretaties van de Bijbel hebben?

18) Aangezien elke protestant moet toegeven dat zijn of haar interpretatie feilbaar is hoe kan een protestant in goed geweten iets ketterij noemen of een andere Christen binden aan een bepaald geloof?

19) Protestanten beweren meestal dat ze het allemaal eens zijn "over de belangrijke dingen". Wie is in staat om op gezaghebbende wijze te bepalen wat belangrijk is in het Christelijke geloof en wat niet?

20) Hoe kon de vroege kerk het Romeinse rijk evangeliseren en omverwerpen, overleven en bijna 350 jaar bloeien zonder zeker te weten welke boeken tot de canon van de Schrift behoren?

21) Wie in de kerk had de autoriteit om te bepalen welke boeken tot de canon van het Nieuwe Testament behoren en om een bindende beslissing voor alle Christenen te nemen? Als niemand die autoriteit heeft kan ik dan op eigen gezag boeken verwijderen of toevoegen aan de canon?

22) Waarom erkennen protestantse geleerden de vroege concilies in Hippo en Carthago als de eerste plaatsen waarin de canon van het Nieuwe Testament officieel werd geratificeerd, maar negeren het feit dat diezelfde concilies de canon van het Oude Testament hebben geratificeerd dat door de Katholieke Kerk vandaag wordt gebruikt maar dat door de protestanten bij de Reformatie is verlaten?

23) Waarom volgen protestanten postapostolische Joodse beslissingen over de grenzen van de canon van het Oude Testament in plaats van de beslissing door de Kerk die door Jezus Christus is gesticht?

24) Hoe waren de bisschoppen bij Hippo en Carthago in staat om de juiste canon te bepalen van de Schrift, ondanks het feit dat zij geloofden in alle kenmerkende Katholieke doctrines, zoals de apostolische successie van bisschoppen, het offer van de Mis, Christus werkelijke tegenwoordigheid in de eucharistie, wedergeboorte door de doop, enz.?

25) Als het Christendom een ‘religie van het boek’ is hoe kon de Kerk dan bloeien tijdens de eerste 1.500 jaar van de kerkgeschiedenis toen de overgrote meerderheid van de mensen analfabeet waren?

26) Hoe kon de apostel Thomas de Kerk in India oprichten die tot op de dag van vandaag bestaat (en in gemeenschap is met de Katholieke Kerk) zonder ze maar één woord van de Nieuwtestamentische geschriften na te laten?

27) Als sola Scriptura zo solide en Bijbels is, waarom is er dan nooit een volledige verhandeling als verdediging geschreven sinds deze term bedacht is tijdens de Reformatie?

28) Als Jezus van plan was om het Christendom uitsluitend een 'religie van het boek' te laten zijn, waarom wacht Hij dan 1.400 jaar voordat hij iemand een drukpers laat uitvinden?

29) Als de vroege kerk in sola Scriptura geloofde, waarom staat in de geloofsbelijdenissen van de vroege de kerk dan altijd: "Wij geloven in de Heilige Katholieke kerk" en niet "Wij geloven in de Heilige Schrift”?

30) Als de Bijbel zo duidelijk is als Maarten Luther beweerde, waarom was hij dan de eerste die het interpreteerde zoals hij dat deed en waarom was hij op het einde van zijn leven gefrustreerd dat "er nu zoveel doctrines als hoofden zijn”?

31) De tijdsspanne tussen de opstanding van Jezus Christus en het bepalen van de canon van het Nieuwe Testament Canon in AD 382 is ongeveer hetzelfde als de tijdsspanne tussen de aankomst van de Mayflower in Amerika en de huidige dag. (De Mayflower was een schip waarin een aantal Engelse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen.) Hoe hebben de vroege Christenen voor bijna vierhonderd jaar sola Scriptura in de praktijk gebracht, terwijl ze geen canon van het Nieuw Testament hadden?

32) Als de Bijbel de enige basis van de Christelijke waarheid is, waarom zegt de Bijbel zelf dat de Kerk het fundament en de pijler van de waarheid is (1 Timotheus 3:15)?

33) Jezus zei dat de eenheid van de Christenen een objectief bewijs voor de wereld zou zijn dat Hij door God was gezonden (Johannes 17:20-23). Hoe kan de wereld een onzichtbare 'eenheid' zien die alleen bestaat in de harten van gelovigen?

34) Als de eenheid van de Christenen de bedoeling had om de wereld te overtuigen dat Jezus door God gezonden was, wat zegt dan de nog steeds toenemende fragmentatie van het protestantisme tegen de wereld?

35) Hebreeën 13:17 zegt: "Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.” Wat is de vervaldatum van dit vers? Wanneer werd het goed om niet alleen ongehoorzaam te zijn aan de leiders van de Kerk, maar ook om tegen hen in opstand te komen en rivaliserende kerken op te zetten?

36) De Koran beweert expliciet dat het goddelijk geïnspireerd is, maar de boeken van het Nieuwe Testament doen dat niet. Hoe weet je desondanks dat het Nieuwe Testament geïnspireerd is, maar de Koran niet?

37) Hoe weet een protestant zeker wat God denkt over morele kwesties zoals abortus, masturbatie, anticonceptiva, eugenetica, euthanasie, etc.?

38) Wat moet men geloven als een protestant zegt dat baby's moeten worden gedoopt (bijvoorbeeld Luther en Calvijn) en een ander zegt dat het verkeerd is en onbijbels (bijvoorbeeld Baptisten en Evangelicalen)?


Een paar bonusvragen:

Waar zegt de Bijbel dat God de wereld / het universum uit het niets geschapen heeft?

Waar zegt de Bijbel dat de redding alleen bereikbaar is door geloof?

Waar zegt de Bijbel dat de openbaring van Jezus Christus eindigde met de dood van de laatste Apostel?

Waar geeft de Bijbel een lijst met de canonieke boeken van de Oude Testament?

Waar geeft de Bijbel een lijst met de canonieke boeken van de Nieuwe Testament?

Waar legt de Bijbel de doctrine van de Drie-eenheid uit, of gebruikt het woord ‘Drie-eenheid’?

Waar geeft de Bijbel de naam van de "geliefde discipel"?

Waar geeft de Bijbel de namen van de auteurs van de Evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes?

Waar geeft de Bijbel aan wie het boek Handelingen schreef?

Waar zegt de Bijbel dat de Heilige Geest één van de drie Personen van de Drie-eenheid is?

Waar zegt de Bijbel dat Jezus Christus zowel volledig God als volledig mens was vanaf het moment van conceptie (hoe weten we dat Zijn goddelijkheid niet later in zijn leven was ingegeven?) Waar zegt de Bijbel ons dat Jezus Christus één persoon is met twee volledige naturen, menselijk en goddelijk en niet een andere combinatie van de twee naturen (d.w.z. één of beide naturen zijn minder dan compleet)?

Waar zegt de Bijbel dat de kerk ooit verdeeld zal of zou moeten zijn in concurrerende denominaties met verschillende meningen?

Waar zegt de Bijbel dat protestanten een onzichtbare eenheid zouden kunnen hebben, terwijl Jezus een zichtbare eenheid voor de wereld verwachtte te zien (zie Johannes 17)?

Waar zegt de Bijbel dat Jezus Christus van dezelfde Goddelijke substantie is net zoals God de Vader?

Voor meer informatie, bezoek de website op www.Catholic-Convert.com

zaterdag 2 december 2017

§ 59. Kan de Katholieke Kerk tegenwoordig nog steeds met trots wijzen op wonderen?

Dat kan zij ongetwijfeld. Men is absoluut niet verplicht meteen elk wonder te geloven wat door de eerste de beste wordt verteld; Integendeel, we moeten daarbij, zoals het gezond verstand vereist, heel voorzichtig te werk gaan.

Maar, ook al moet men hiermee voorzichtig handelen, is het ook zo dat het kinderachtig en belachelijk is om gewoon alle wonderen te bestempelen als onnozele verzinsels, of zoals ook wel eens gezegd wordt: ik geloof niet in wonderen als ik het zelf niet heb gezien. Zo spreken is gewoon bespottelijk. Waarom? Omdat er veel wonderen zijn, waarvan de waarheid op z’n grondigst is onderzocht en door de meest geloofwaardige getuigen onder eed is bevestigd; om dan te zeggen: ik geloof het niet omdat ik het niet gezien heb, is hetzelfde als wanneer iemand zeggen zou: ik geloof niet dat Napoleon de slag bij Waterloo heeft verloren want ik ben er zelf niet bij geweest, ik heb het zelf niet gezien. Dat is kinderachtig.

Stelt u zich eens voor, u, A, heeft met eigen ogen een wonder gezien, dus u gelooft het. Dat kan, maar B heeft het niet gezien en C net zo goed niet, enz. Wat moet men dan, als zij ook niet geloven zonder het gezien te hebben. Kortom, waar moest het heen als men geen waarde hechtte aan het goed gewaarborgd getuigenis van anderen? Wat zou er overblijven van de hele geschiedenis, als men alleen datgene zou geloven wat men zelf gezien had? Er gebeuren namelijk voortdurend miljoenen dingen, waarvan men (vooral ’s nachts) heel weinig zelf te zien krijgt. Is het nu gepast en mogelijk om dat allemaal te loochenen of te betwijfelen? In veel gevallen moeten wij dus wel bouwen op andermans getuigenis; en net zoals het gepast is op dit getuigenis te steunen als het inderdaad geloofwaardig is, net zo onzinnig is het in hetzelfde geval zo’n getuigenis te verwerpen.

Ik wil het volgende opmerken om te bewijzen dat er in de Katholieke Kerk door de eeuwen heen ware wonderen zijn gebeurd, en nog steeds gebeuren: U weet dat de Katholieke Kerk duizenden Heiligen heeft, en dit wordt steeds meer. Er gaat geen jaar voorbij of er wordt door de Kerk wel één of meer van haar kinderen heilig verklaard, en hiermee dus voor de gelovigen ter verering wordt voorgesteld. Welnu, er wordt, volgens de eeuwenoude wetten en gebruiken, niemand heilig verklaard zonder dat zijn heiligheid is bevestigd door verschillende wonderen. En hoe gaat de Kerk te werk bij het onderzoeken van zulke wonderen? Zo voorzichtig en streng, dat het de scherpste kritiek te schande zet. Ik verzeker u dat er geen enkel gerechtshof in de wereld is, dat om zeker van zijn beslissing te zijn, zoveel voorzorgsmaatregelen neemt als de Kerk doet bij haar onderzoek naar de authenticiteit van deze wonderen. Dit onderzoeken gebeurt altijd door de meest bekwame en geleerde mannen. Hun beslissing wordt opnieuw voorgelegd aan het oordeel van andere geleerden. En dan wordt er ook nog altijd iemand aangesteld om alle moeilijkheden uit te denken en op te werpen, die tegen de echtheid van die wonderen zouden kunnen worden ingebracht. Hiermee duurt zo’n onderzoek vaak niet alleen dagen en weken, maar vaak vele jaren.

Het volgende mag voor u een voorbeeld zijn dat de Kerk bij het beoordelen van wonderen met de uiterste zorg te werk gaat:

Kardinaal Lambertini (later Paus Benedictus XIV) ontving eens een bezoek van een geleerde Engelse Protestant. Dit was net op het moment dat men in Rome bezig was met de voorbereidingen van een heiligverklaring. De wonderen, waarop deze heiligverklaring moest steunen, waren goed onderzocht en in een groot boek uiteengezet.

Dat boek lag voor de Kardinaal op tafel en hij bood het de Engelsman aan, om, als hij wilde, er eens in te kijken. Deze nam het mee naar huis en las het heel aandachtig door. Toen hij het aan de Kardinaal teruggaf, vroeg deze hem: ‘Wat denkt u over de wonderen waarover u in het boek gelezen hebt?’ ‘Nou’ zei de Engelsman, ‘als alle wonderen die de Katholieke kerk erkent, zo goed onderzocht en zo duidelijk bewezen worden als deze, dan kunnen we ze gerust aannemen en dan heeft niemand het recht om met de wonderen in de Katholieke Kerk te spotten.’ Daarop zei de Kardinaal: ‘Dan moet ik u zeggen, dat de Katholieke Kerk in haar beoordeling veel strenger te werk gaat dan u, want van alle wonderen in dit boek, is er geen één die door de Kerkelijke rechtbank als ‘voldoende bewezen’ wordt beschouwd. Zij vond ze allemaal te twijfelachtig en als er dus geen duidelijkere wonderen gebeuren, zal diegene op wie zij betrekking hebben, nooit door de Kerk worden heiligverklaard.’ De geleerde was hierdoor volkomen verslagen en bekende eerlijk dat hij alleen uit louter vooroordeel, tot nu toe had getwijfeld aan de authenticiteit van de door de Katholieke Kerk erkende wonderen.

De Katholieke Kerk (en zij alleen) heeft dus ware wonderen, waaronder er duizenden zijn waarvan de authenticiteit door zulke harde bewijzen wordt aangetoond, dat men ze niet in twijfel kan trekken zonder zichzelf belachelijk te maken. We hebben dus gezien dat God geen wonderen kan doen in het voordeel van een valse godsdienst; want dan zouden de mensen door God zelf worden aangespoord tot het aanhangen van een valse godsdienst en dus door God zelf worden bedrogen. Daarom bewijzen die wonderen, die in het voordeel van de Katholieke Kerk gebeurden en nog gebeuren, dat die Kerk de ware Kerk is, door Christus, de Zoon van God, gesticht.

SLOTWOORD

En nu, lezer, wil ik nog één keer herhalen wat ik aan het begin van het boekje heb gezegd: Heeft u werkelijk de zaligheid van uw onsterfelijke ziel lief, bewandel dan de weg die u daarheen leidt. Die weg is het leven in de ware Kerk van Christus. Heeft u gegronde redenen om te twijfelen of u zich in die ware Kerk bevindt, onderzoek dan oprecht, ernstig en volhardend, totdat u over dit allesbeslissende punt, absolute zekerheid hebt ontvangen. Combineer dit onderzoeken met nederig en volhardend te bidden, dat God uw verstand zal verlichten om de waarheid te kennen; Hij uw wil sterk maakt om de gevonden waarheid te omhelzen, te belijden en tot richtsnoer van uw leven te maken. Zo zult u die rust vinden, die u alleen door het bezitten van de waarheid kunt ervaren, zowel hier als in het hiernamaals.

zondag 5 november 2017

§ 58. Waarom gebeurden er in de tijd van de Apostelen en in de eerste eeuwen van de Kerk, veel meer wonderen dan tegenwoordig?

Hiervoor bestaat een redelijke verklaring, namelijk dat die vele wonderen vroeger absoluut nodig waren, tegenwoordig niet.

De Apostelen begonnen, nadat ze op het Pinksterfeest de H. Geest hadden ontvangen, aan de verheven taak van de Evangelie-verkondiging, die Christus hen had toevertrouwd. Niet alleen in Judea, maar in alle omliggende en verafgelegen streken traden zij moedig op om overal te verkondigen dat die Jezus van Nazareth, die de Joden aan het kruis hadden genageld, werkelijk God was, en dat zij door Hem waren gezonden om Zijn goddelijke leer te prediken aan alle volken op aarde. Maar vooral die volken die ver weg woonden, hadden waarschijnlijk nog niets gemerkt van de wonderen waarmee Christus Zijn leer bevestigde; bovendien was de leer die de Apostelen als een goddelijke en verplichtende leer voorstelden, regelrecht in strijd met de heidense en zedeloze gebruiken van die diep bedorven maatschappij. Hoe zouden dus die verblinde en ver weggezonken heidenen, de leer van de Apostelen hebben kunnen geloven als God er niet voor gezorgd had, dat de waarheid van deze nieuwe leer met schitterende wonderen werd bevestigd? Vandaar dat Christus aan Zijn Apostelen de macht gaf om door het doen van wonderen te bewijzen dat zij werkelijk een goddelijke zending hadden ontvangen en dus ook hun leer als een goddelijke leer moest worden geloofd en eerbiedigt. Vandaar ook, dat de dood van de eerste Christen-martelaren vaak gepaard gingen met de grootste wonderen. Deze moesten, zoals zoveel stemmen van God, de heidenen toeroepen: de leer, door die Apostelen verkondigd, door die martelaren met bloed bezegeld, is de ware en alleen zaligmakende leer! Hier is de zichtbare vinger van God!

Maar is dat nu nog steeds nodig? Is het nodig dat God in onze dagen weer nieuwe wonderen doet, om de wereld van de goddelijke oorsprong van Zijn Kerk te overtuigen? Nee, absoluut niet; omdat het absoluut niet nodig is om één en dezelfde waarheid steeds opnieuw te bewijzen, als zij eenmaal duidelijk genoeg bewezen is. De vele wonderen, waarvan de wereld in de eerste tijden na Christus getuige mocht zijn, waren het onwankelbare bewijs, dat die Kerk in wiens midden God die wonderen deed, werkelijk de ware Kerk van Christus was, en aan die Kerk (om nog eens te herhalen) stond Petrus, en na hem zijn opvolgers, als Opperherder; die Kerk was de Katholieke Kerk. Maar waarom zou het dan nodig zijn dat God steeds opnieuw wonderen zou doen om de waarheid van die Kerk opnieuw te bevestigen? Nu het voortbestaan van die Kerk, ondanks alle hevige vervolgingen, een voortdurend wonder mag genoemd worden; nu iedereen, die de ogen wil openen voor de schoonheid en de glans van die algemeen verspreide Kerk, met een beetje goede wil makkelijk zal toegeven dat God haar stichter is?

Het is dus makkelijk te verklaren dat de wonderen in onze dagen niet zo vaak voorkomen dat in de tijd van de Apostelen en in de eerste eeuwen na Christus.

De H. Gregorius zegt: ‘men geeft water aan een jonge, pas geplante stek, maar niet meer aan  volwassen bomen’.


vrijdag 3 november 2017

Stop met het herkauwen van clichés over de Reformatie: al vanaf 1400 werd de Bijbel in volkstaal gelezen

Door: Sabrina Corbellini en Margriet Hoogvliet 3 november 2017

Anders dan vaak gedacht wordt, werd de Bijbel al lang voor de Reformatie in de volkstaal gelezen, betogen Sabrina Corbellini en Margriet Hoogvliet.

Alle aandacht in de media voor het begin van de Reformatie 500 jaar geleden onderstreept nog eens de actualiteit van onze geschiedenis. Alleen is dit een gemiste kans, omdat vooral achterhaalde en verouderde historische clichés herkauwd worden, terwijl de totaal andere conclusies van recent en vernieuwend onderzoek maar moeizaam doordringen.

In de Volkskrant van dinsdag 31 oktober wordt bijvoorbeeld ruim baan gegeven aan een protestantse blik op de veronderstelde zegeningen van de Reformatie: een rechtvaardige revolte tegen de corrupte rooms-katholieke kerk, onder andere omdat gewone mensen nu eindelijk de Bijbel zelfstandig en in hun eigen taal konden lezen, met als direct gevolg een hoger niveau van geletterdheid, welvaart door een calvinistisch arbeidsethos en kapitalisme - kortom een 'causaal verband tussen calvinisme en democratie'......Lees hier verder........

zondag 29 oktober 2017

§ 57. Zijn de Katholieken niet te haastig met het erkennen van wonderen?

Er wordt soms beweerd dat de Katholieken er natuurlijk baat bij hebben, om voor de waarheid van hun godsdienst zich te kunnen beroepen op wonderen, en ze daarom partijdig zijn bij het beoordelen van wonderen, en er altijd op uit zijn om al het wonderlijke wat er gebeurt, gelijk als een echt wonder uit te roepen.

Dat er werkelijk Katholieken zijn die te snel in wonderen geloven, geef ik toe. Lichtgelovigen vindt men overal; en ik moet zeggen dat er zelfs ongelovigen zijn die er op uit zijn om eenvoudige Katholieken te overtuigen van een bepaald wonder, met het doel, een paar dagen later diezelfde Katholieken om hun lichtgelovigheid te bespotten.

Maar, lezer, niet alle Katholieken zijn zo onnozel. De Katholieken die echt voorzichtig zijn, zullen er uit eerbied voor hun godsdienst echt niet op uit zijn om al het wonderlijke wat er in de Katholieke Kerk gebeurt, meteen als een wonder uit te bazuinen. De katholieken moeten er natuurlijk prijs op stellen, voor de waarheid van hun godsdienst op ware wonderen te kunnen wijzen; maar zij begrijpen ook heel goed dat zij zich belachelijk maken en hun godsdienst voor gek zetten wanneer zij zich beroepen op wonderen waarvan de authenticiteit met recht betwijfeld of betwist kan worden.

Een voorbeeld. Stelt u zich eens voor dat er ergens iets bijzonders is gebeurd, men zegt bijv. dat een Katholiek bij het ontvangen van de H. Communie plotseling van een absolute doofstomheid zou zijn genezen. Nadat er over dat feit veel gepraat en geschreven is, verzoeken mijn geestelijke overheden mij, de zaak zo grondig mogelijk te onderzoeken en verslag uit te brengen.

Goed, ik doe dat. Ik ga de genezene persoonlijk ondervragen over zijn vroegere doofstomheid, zijn genezing en over zijn huidige toestand. Ook ondervraag ik veel geloofwaardige mensen die hem vroeger goed hebben gekend en mensen die getuige waren van zijn genezing. Ik raadpleeg ook die artsen die mij hierover ongetwijfeld goed kunnen inlichten. Veronderstel dat ik hieruit het volgende kan concluderen: de man schijnt vroeger niet helemaal doofstom te zijn geweest en zijn genezing ook niet zo plotseling als men beweerde; oftewel: volgens de verklaring van betrouwbare en deskundige artsen, schijnt het niet onmogelijk dat zijn genezing ook een natuurlijke oorzaak kan hebben. In dit geval zou dus de aanwezigheid van een wonder bij mij niet duidelijk bewezen zijn. Nu vraag ik u: Wat voor baat kan ik er als Katholiek bij hebben om ondanks deze twijfels van de daken te schreeuwen dat er bij die man echt een wonder is gebeurd? Daar zou ik persoonlijk echt niet om geëerd worden, want elk verstandig mens zou mijn oordeel minstens heel voorbarig noemen en bij nader onderzoek zou het wel eens kunnen blijken, dat ik lelijk in de valstrik ben gelopen. Zou ik misschien denken hiermee de Katholieke Kerk een dienst te bewijzen? Welnee, ik ben er namelijk achter gekomen dat de zaak erg twijfelachtig is; het is dus mogelijk dat men in de toekomst duidelijk zal kunnen aantonen dat hier geen sprake is van een authentiek wonder. En dan? Dan zullen de niet-Katholieken ons er eens flink over uitlachen en de Katholieke Kerk verwijten dat deze door zulke schijnwonderen verdedigd moet worden. En de Katholieken zelf zullen er niet door gesticht worden en sommigen zelfs door geërgerd worden.

Dat is dus de reden waarom een Katholiek, die de eer van de Kerk hoog wil houden, zich verplicht voelt om, bij het onderzoeken van zulke buitengewone gevallen, uiterst voorzichtig, onpartijdig en zonder vooroordeel te werk te gaan. En daarvoor hoeft hij zich echt niet voor schut te zetten. Iedereen ziet in dat de Katholieke Kerk er absoluut niet aan ten onder zal gaan, wanneer er met een bepaald iemand geen wonder is gebeurd; net zo goed dat zij er niet onder lijdt dat er met u en mij geen wonder is gebeurd.

Als er bij het beoordelen van wonderen sprake kan zijn van partijdigheid, dan is die eerder te zoeken bij de vijanden van de Katholieke Kerk, bij diegenen voor wie het allang vast staat dat de Katholieke Kerk niet de ware Kerk van Christus kan, of liever, mag, zijn. Want om hieraan trouw te blijven moeten zij, of ze willen of niet, elk wonder dat God verricht in het voordeel van de Katholieke Kerk (ook al zou  het door honderd geloofwaardige getuigen onder eed worden bevestigd) halsstarrig als onwaarheid verwerpen. En dat doen zij dan ook trouw, ook al slaan ze zo de geschiedenis in het gezicht.