donderdag 24 juni 2021

Prof. Huijgen: Vier Mariafeest, zing dagelijks het Magnificat

Protestanten zijn er vaak huiverig voor om Maria al te veel aandacht te geven. Onterecht, vindt prof. dr. A. Huijgen. Hij pleit voor het vieren van het feest van de annunciatie, de aankondiging van de geboorte van de Verlosser. En voor het dagelijks zingen van het Magnificat, de lofzang van Maria.

Een christelijke gereformeerde theoloog die een boek over Maria schrijft. Zo vreemd vindt prof. Huijgen dat niet, want volgens hem wordt Maria in protestantse kring ondergewaardeerd. De hoogleraar van de Theologische Universiteit Apeldoorn schreef daarom een boek over de moeder van Jezus: ”Maria. Icoon van genade”, dat vrijdag verschijnt. Lees hier verder

En lees hier de katholieke uitleg waarom we de H. Maagd Maria zo zeer vereren.

woensdag 3 maart 2021

Vrouwen in kerkelijke ambten

In de Gereformeerde Kerkbode Noorden, 08/02/14 schrijft Ds. S.M. Alserda over het rapport van het generale deputaatschap 'M/V in de kerk' aan de GS Ede 2014, het stuk is te lezen op de website Eeninwaarheid. In het rapport wordt gepleit voor de openstelling van de kerkelijke ambten voor vrouwen. Ds. Alserda verzet zich hier terecht tegen en komt met op zich goede argumenten vanuit de H. Schrift. Toch merkte ik bij het lezen hiervan dat hij zich verdedigt met een sterke handicap, hij mist namelijk de Traditie en het Leergezag als pijlers voor het Bijbelse standpunt. De moeilijkheid is nu eenmaal dat veel punten in de H. Schrift niet zo eenduidig en scherp vastgelegd zijn, er is heel vaak ruimte voor interpretatie. Voor de katholiek is dat geen probleem, hij is immers gehouden om de H. Schrift uit te leggen in lijn met de Traditie en het Leergezag. De protestant mist dit houvast en moet het met de H. Schrift alleen doen. Daarnaast is een moeilijkheid het feit dat er geen lijst met hermeneutische regels in de H. Schrift staat, het is dus niet zo duidelijk welke regels je moet hanteren bij het uitleggen van de H. Schrift. Ik krijg de indruk dat ds. Alserda stiekem de Traditie toch als argument gebruikt, dat doet hij door te zeggen dat de visie van deputaten “een breuk met de Kerk van alle eeuwen” is. Dat is natuurlijk waar, maar is geen argumentatie op basis van Sola Scriptura.
Omdat protestanten dit houvast van Traditie en Leergezag missen lopen ze op den duur allemaal het gevaar om te vallen voor de verleidingen van het modernisme en de vrijzinnigheid. De H. Rooms Katholieke Kerk is hiertegen de enige remedie. Zoals mooi uitgedrukt in een gedicht van Hans Schouten:

‘k Vloek de Kerk van Engeland stijf,
want: zij mijteren het wijf.
Wie kan zoiets zots verzinnen:
priesteressen – bisschoppinnen!
En intussen vloeien stromen
naar de Moederkerk van Rome,
die – hoe hoog de golven slaan –
weet haar mannetje te staan.

vrijdag 9 oktober 2020

Heiligschennis in kerken van Reformatie

Op 8 oktober verscheen een boeiend artikel van Prof. B. A. Zuiddam in het Reformatorische Dagblad. Hier een paar citaten met wat commentaar.

Eindelijk was het dan zover. Na jaren wachten bezocht ik onlangs het graf van de oude zeeheld Piet Hein. Door dertig jaren verblijf in het buitenland was het er nooit van gekomen, want bij een eerder bezoek was de Oude Kerk in Delft gesloten wegens restauratie.

Het werd een teleurstelling. Op de allerheiligste plaats van de kerk, waar eens het altaar van de Heere stond en waar Zijn bloed gedronken en vlees gegeten werd –Hij gaf het voor de verzoening van zondaren– staat nu het praalgraf voor de volksheld.

Geestelijk beschouwd is dat geen vooruitgang maar heiligschennis. Daarbij werd het huis van God gemaakt tot een huis van koophandel.”

….

“Onlangs schreef collega dr. B. J. Spruyt in het Nederlands Dagblad (24-9): „Er zijn weinig zaken die ik zo goed begrijp als de overgang van een protestant naar de Rooms-Katholieke Kerk.” Daarbij vertelt hij dat een groot deel van zijn leesclub van serieuze oud-leerlingen van de reformatorische school rooms-katholiek is geworden. De kern van zijn betoog is dat de reformatorische traditie in deze tijd geen houvast biedt omdat ze te subjectief is geworden. Eigen meningen en relatief korte tradities worden verheven tot maatstaf waaraan vooral de ander gemeten wordt.”

….

“Na mijn rondgang door vaderlandse protestante kerken was het een verademing om in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch te komen. Daar stond God centraal in het kerkgebouw en niet de mens.”

….

“Met Spruyt zie ik een overgang naar de Rooms-Katholieke Kerk niet zitten. Voor mij is hierin vooral het antwoord van wijlen ds J. T. Doornenbal doorslaggevend: de kerk die hem een bolwerk van traditie in de moderne tijd had geleken, was zelf voor tal van verleidingen bezweken.”

Dit is toch wel een erg zwakke onderbouwing om niet over te gaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, waar inderdaad God centraal staat. Er zijn in die Kerk inderdaad mensen die de Traditie met een hoofdletter met voeten treden, mensen die de moraal, die onveranderlijk is, maar wat graag zouden veranderen en zo zijn er vele andere misstanden. Maar de vraag is niet of er wel of geen missstanden zijn, want die zijn er in de Hersteld Hervormde Kerk ook. Maar de vraag is welke Kerk is legitiem? Welke is de Kerk van Christus? In het Oude Verbond waren er onder de priesters van Gods volk ook vele misstanden, ook in de tempel, denk maar aan de hogepriester Eli en zijn twee zonen Hofni en Pinehas. Daarom is het goed om de 4 kenmerken van de ware Kerk als criterium te nemen: Een, Heilig, Apostolisch en Katholiek/Universeel.

De afgelopen week verscheen in Italië het boek ”Dio vive ancora in Olanda” (”God leeft nog steeds in Nederland”) van Willem Jacobus kardinaal Eijk. Daarin ontmoet de lezer een Rooms-Katholieke Kerk die te gronde gegaan is door modernisme en machtsmisbruik, waarvan de kleinen en de kwetsbaren het slachtoffer werden. Het doet griezelig aan dat deze organisatie zich wat betreft wijding, eucharistie en priesterschap toch als de enige ware kerk op aarde blijft beschouwen. Eigenlijk zou men zich moeten ‘her-Eijken’ op grond van de Bijbel en de daaruit voortvloeiende leer van de Kerk.”

Het is helemaal niet griezelig dat de Rooms Katholieke Kerk zich de ware Kerk noemt, dat doet ze namelijk op gezag van Christus zelf die dit gezag aan Petrus gegeven heeft. En was ze niet de ware Kerk zou zijn, moet ze sowieso haar mond houden, omdat ze daarmee alle gezag verloren heeft. Verder is ongeloofwaardig dat prof. Zuiddam tegen kardinaal Eijk zegt dat hij zich moet herijken op de Bijbel, het is immer de protestantse ‘kerk’ zelf die 7 boeken uit de Bijbel gescheurd heeft, degene die zich moet herijken is dus de protestant, die zo heeft afgedaan van Gods Woord (Open. 22: 18-19) door erin te schrappen wat hem niet te pas komt.

Lees hier het hele artikel uit het RD.

woensdag 30 september 2020

Mark Galli is eindelijk katholiek

"Ik lees momenteel Juliana van Norwich, een mystica uit de veertiende eeuw; ik hoor nu bij dezelfde kerk als zij, en Thomas a Kempis, Thomas van Aquino en Augustinus. En alle gewone boeren uit de Middeleeuwen.

Als protestant had ik ook al veel van katholieke schrijvers geleerd, maar je zet dan altijd iets tussen haakjes. Als ze over de Maagd of over bepaalde heiligen beginnen, draai je je hoofd af. Dat doe ik niet meer. Ik slurp alles op.’"

....

"‘Ik vind het mooi van het katholieke geloof dat je een gemeenschap vormt met de heiligen. Ook met Maria, denk ik. Je bent geen eenzame strijder; er is een hele wolk van mensen om je heen. Ik vind het niet onlogischer om aan Maria, Jozef of Franciscus te vragen om voor me te bidden, dan aan mijn vrouw. Ik kan ook rechtstreeks tot God bidden; ik roep niet heel vaak heiligen aan. Maar soms. Er is een prachtig gebed in de liturgie waarin we aan Sint Michaël vragen om met ons tegen de macht van de duivel te strijden. Dat haal ik soms voor mezelf aan, als ik ergens mee worstel.’"

dinsdag 29 september 2020

Er zijn weinig zaken die ik zo goed begrijp als de overgang van een protestant naar de Rooms-Katholieke Kerk

 "Wat ik zie (of meen te zien) is dat protestanten het gevoel hebben dat de reformatorische traditie in deze tijd geen houvast biedt. Ze vinden dat de grote vragen van nu een traditie nodig hebben met een raamwerk waarbinnen die vragen een antwoord kunnen vinden. De eigen traditie, met alle nadruk op subjectiviteit, biedt niet de objectieve orde die nodig is voor een consistente wereldbeschouwing. Er is geen toegang tot de lange geschiedenis van de Kerk. Er is kleinzielige verdeeldheid. Een doorslaggevend geacht beroep op ‘Gods Woord’ is niet overtuigend omdat deze bundeling teksten verwarrend poly-interpretabel is, en eigenlijk een traditie verlangt waarbinnen de Kerk als Kerk het gezag bekleedt om leeruitspraken te doen en de eenheid te bewaren." Bart Jan Spruyt Lees hier verder......

zaterdag 2 februari 2019

Moeten protestantse ‘kerken’ de Biecht weer invoeren?


In het Reformatorisch Dagblad van 14 januari staat een interessant artikel over de Biecht: “Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart”. Een week later wordt hierop gereageerd met dit artikel “Christenen hebben baat bij biecht.“ Een boeiende discussie en het antwoord op de vraag is onthullend. Gezien het kernprincipe van de protestanten: Sola Scripture is het opvallend dat zo veel een beroep gedaan wordt op de Traditie en de Kerkvaders en zo weinig op de H. Schrift. Dat laatste is voor protestanten toch de enige basis voor hun geloof? Waarom zijn uitspraken van Maarten Luther en Johannes van Calvijn in deze discussie dan relevant? En waarom alleen deze recente ‘kerkvaders’ citeren en niet de eerdere? Het antwoord op die laatste is vraag is dat die eerdere Kerkvaders de katholieke visie hebben gehad en dat de visie van Luther en Calvijn uitvindingen zijn van heel recente datum, gezien de Kerkgeschiedenis van 2.000 jaar.
Waarom niet teruggaan tot de H. schrift die toch argumenten genoeg geeft voor het Katholieke sacrament van de Biecht? Er zijn Schriftuurlijke argumenten genoeg voor. Wilt u meer weten dan kunt u ook dit artikel lezen.


zondag 11 november 2018

Luther en de protestantse revolutie


De film is gemaakt in verband met de 500e verjaardag van de Reformatie. De duur is ongeveer 80 minuten. Het werd opgenomen in 9 landen (Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Noorwegen, Polen, Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Italië). De producenten interviewden meer dan 30 mensen. Het werd gefilmd met behulp van professionele computeranimatie. Het presenteert vooral feiten die tot zwijgen werden gebracht en uit de geschiedenisboeken werden verwijderd. Het verhaal van eeuwenoude gebeurtenissen en het zal gericht zijn op het identificeren van de langdurige Protestantse revoluties van vandaag - echo's van gebeurtenissen van 5 eeuwen oud, de verwoestende gevolgen van de 'schokgolf' van het protestantisme in de gruwelen en absurditeiten van de 20e / 21e eeuw.


In deze film zal Luther's biografie - met bijzondere verwijzing naar de feiten die onbekend zijn bij moderne volgelingen van verschillende protestantse sekten - als een kader dienen. De film toont de oorsprong van de protestantse revolutie, de voorafgaande sociale revoluties, waarin ketterijen werden gebruikt als dragers van een ideologie voor politieke gewin die leidden tot aanzienlijke 'transformaties van privé-eigendom'. Verdere ontwikkelingen van de historische tragedie, die werden geïnitieerd door de oorspronkelijke acties van Luther, zullen worden getoond. Naast de hoofdlijnen van de gebeurtenissen in Duitsland, zal de kijker ook bekend raken met feiten en cijfers met betrekking tot de protestantse revoluties in andere landen, zoals het overspel van koning Hendrik VIII en minder bekende gebeurtenissen, zoals de laatste slag om de Zweedse houthakker Nils Dackle "de vervloekte soldaat" van de contrarevolutie in de 16e eeuw.


woensdag 29 augustus 2018

Spreuken en citaten 35

"Hebben we ons te eenzijdig gericht op de woorden alleen? Hebben we alle rituelen uit de Rooms-Katholieke Kerk niet te rigoureus opgeruimd? De katholieken knielen tenminste nog."
SGP-senator Diederik van Dijk