Waar is de Kerk van Christus

In de komende maanden wordt het boekje van pastoor M. van der Hagen stukje bij beetje op dit blog gepubliceerd. Het taalgebruik is een beetje gemoderniseerd om het geheel leesbaarder te maken. Het origineel kunnen we u desgewenst in PDF toesturen.

Het boekje in opgebouwd uit vragen/stellingen en is daardoor heel prettig leesbaar en het is gemakkelijk om losse thema's op te zoeken. Ik wens u veel leesplezier en hoop dat het eraan bijdraagt dat velen tot Christus en zijn Kerk komen.

Inhoudsopgave:

Kennismaking

EERSTE GEDEELTE - Over de ware Kerk van Christus in het algemeen.

§1. We dienen allen één Heer, Christus; wat we dus verder geloven, komt niet zo nauw.

§2. Hoe kunnen wij weten, wat Christus geopenbaard of geleerd heeft?

§3. Is men naar geweten verplicht, zich aan het gezag en de leer van Christus' Kerk te onderwerpen?

§4. Maar is het niet schandalig en laf van godsdienst te veranderen?

§5. Mag men nog van godsdienst veranderen, als men onder eed heeft gezworen in zijn godsdienst te zullen volharden?

§6. Is de ware Kerk van Christus zichtbaar?
TWEEDE GEDEELTE - Over de kentekenen of kenmerkende eigenschappen van de ware Kerk van Christus..

EERSTE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet één zijn

A. De ware Kerk van Christus moet één zijn in haar Opperhoofd.

§9. Christus heeft een Kerk gesticht met een zichtbaar Opperhoofd, en dat Opperhoofd was de H. Petrus.

§10. De H. Petrus moet, als zichtbaar Opperhoofd van de Kerk, noodzakelijk tot het einde van de tijden, wettige opvolgers hebben.

§11. In het Protestantisme vinden we zo’n zichtbaar opperhoofd niet.


B. De ware Kerk van Christus moet één zijn in haar Leer.

§13. De ware Kerk moet één zijn, wat haar Leer betreft.

§14. Is in het Protestantisme die noodzakelijke eenheid van leer te vinden?

§15. Maar wat de belangrijkste geloofspunten betreft, geloven de verschillende protestantse sekten toch hetzelfde?

§16. Kan men zeggen, dat de Katholieke Kerk in elk geloofspunt maar één leer volgt, m.a.w. dat zij overal dezelfde leer verkondigt?

§17. Onder de katholieke godgeleerden zijn er toch ook wel godsdienstige verschillen?

§18. Maar die verschillende katholieke voorschriften en gebruiken dan?

§19. Komen er in de Katholieke Kerk niet af en toe nieuwe geloofswaarheden bij, bijv. het leerstuk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria of dat van de Pauselijke Onfeilbaarheid?

§20. Een woord over de Pauselijke Onfeilbaarheid.

TWEEDE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet heilig zijn

§21. Waarom moet de Kerk van Christus heilig zijn?


§23. Heeft Luther door een heilige levenswandel getoond, dat hij door God was uitverkoren om de ware heiligheid weer in de Kerk weer te laten opbloeien?

§24. Is de Katholieke Kerk heilig in die zin, dat degenen die haar leer en leiding volgen, daardoor tot de ware volmaaktheid en heiligheid komen?

§ 25. Hoe kan de Katholieke Kerk weten dat iemand heilig is? m.a.w. Hoe kan zij weten, of iemand na zijn dood door God onder het getal van de Heiligen in de hemel is opgenomen?

§26. Maar moeten de Heiligen van de eerste eeuwen eigenlijk niet gezien worden als Protestanten?

DERDE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet KATHOLIEK of algemeen zijn.

DERDE GEDEELTE – Enkele hoofdpunten van het verschil tussen Katholieken en Protestanten.

EERSTE HOOFDSTUK - DE BIJBEL

§35. De grondregel van de Protestanten, dat de Bijbel alleen genoeg is om te weten wat wij moeten geloven, valt om veel redenen niet te verdedigen.

§36. Uit de Bijbel alleen kunnen de Protestanten onmogelijk bewijzen dat de hele Bijbel, zoals zij die bezitten, Gods woord bevat. Hoe oordeelt de Katholieke Kerk over het lezen van de Bijbel?

§37. Dat men alleen het woord van de Bijbel moet geloven, is in strijd met de waarheid. We moeten net zo goed de Apostolische Overleveringen geloven. Wat verstaat men hieronder?

§ 51. Maar de Katholieken eren niet alleen de Heiligen, zij nemen ook tot hen hun toevlucht en roepen hen aan....

§ 52. Is het aanroepen van Heiligen niet in strijd met de goddelijke Openbaring, die leert dat er tussen God en de mensen maar één Middelaar is, Jezus Christus?

§ 53. Maar de Katholieken maken beelden om de Heiligen te vereren. Is dat niet een soort afgoderij, en in strijd met het eerste gebod, waarin het maken van beelden wordt verboden.

ZEVENDE HOOFDSTUK - Wonderen

§ 55. Wat is een wonder en waaraan kan, tenminste in sommige gevallen, de authenticiteit van een wonder worden herkend?

§ 56. Kan God wonderen doen in het voordeel van een valse godsdienst?

§ 57. Zijn de Katholieken niet te haastig met het erkennen van wonderen?

§ 58. Waarom gebeurden er in de tijd van de Apostelen en in de eerste eeuwen van de Kerk, veel meer wonderen dan tegenwoordig?

§ 59. Kan de Katholieke Kerk tegenwoordig nog steeds met trots wijzen op wonderen?

Slotwoord

Geen opmerkingen: