Spreuken en citaten

Spreuken en citaten 34
“Stel dat het mogelijk zou zijn te bestaan, nog voor de schepping van je eigen moeder. Dat jij je moeder zou kunnen maken zoals jij zou willen dat zij zou zijn, zoals de schilder Raphael zijn creatieve ideeën kon realiseren.“

“Als jij deze macht zou bezitten, zou jij dan een vrouw creëren waarvoor jij je zou schamen, om haar niet al te vrouwelijk en moederlijk gedrag? Zou je haar innerlijk en uiterlijk zo maken dat jij je voor haar zou generen? Of zou je haar, zover menselijke schoonheid gaat, de mooiste vrouw van de wereld maken. En voor zover schoonheid gaat, zou jij haar niet een ziel geven die alle deugden zou bezitten, oneindig zacht, wegschenkend en lief zou zijn. Een moeder doe door haar zuivere wijze van leven, denken en hart een inspiratie zou zijn, niet alleen voor jou, maar ook voor je naaste? Zodat iedereen naar haar zou opzien als absolute belichaming van het volmaakte moederschap.”

“Nou als jij, een onvolmaakt wezen, dat niet die fijngevoeligheid bezit voor wat goed is in het leven, gekozen zou hebben voor de beminnelijkste van alle moeders, denk jij dat Onze-Lieve-Heer, die niet alleen bestond voor zijn Moeder, maar ook de onbeperkte macht bezat om haar te maken zoals Hij dat wilde, haar in Zijn oneindigheid minder puur en lief zou hebben gemaakt, dan jij de jouwe?“
Eerbiedwaardige Fulton Sheen

Spreuken en citaten 33
“De Gereformeerde leer is, dat de sacramenten, dus ook het H. Avondmaal, ‘tekenen en zegelen zijn, door God ingesteld, opdat Hij door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele’, Zondag 25. ‘Te beter’. De sacramenten zijn slechts teken en zegel. De belofte wordt ook zonder het sacrament verstaan en genoten; door het sacrament gebeurd het alleen maar te beter. … Maar als het in Joh. 6 over het Avondmaal gaat, wordt daarover een andere gedachte gegeven. Want Christus zegt hier: ‘Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet hebt gij geen leven in uzelf.’ Hier wordt dus eerder geleerd, dat het sacrament van het H. Avondmaal onmisbaar is; dat het, om waarlijk deel te hebben aan het leven, beslist moet genuttigd worden. Zoals Christus dat in Joh. 3: 5 over de doop leert.”
Dr. H.B. Visser in ‘Geef rekenschap’

Spreuken en citaten 32
“Door de Gereformeerde opvatting, zoals die in zondag 35 staat, is het nu in hun kerkgebouwen en veelal ook in hun huizen akelig kaal geworden. Waar men niet over de schreef gaat door een afbeelding, plaat of schilderij op te hangen, waarop Christus is afgebeeld, volstaat men met een plaat of schilderij van een herder met schapen of met een Bijbeltekst. Dat dat tenminste nog gedaan wordt, is te loven. Maar in hoeveel gevallen gebeurt ook dat niet? In hoeveel huizen, ook van Gereformeerden, komt men niet: de kamers keurig ingericht, maar kijk eens om u heen. Is er ook in iets te zien, dat het hier het huis is van een Christusbelijder? In vele gevallen is er niets, maar dan ook niets van te bespeuren. Och, de Gereformeerden hebben ook de beelden afgewezen, en voor een tekst aan de muur voelt ieder niet evenveel. Maar de kop van Mozart prijkt op de piano en het bureau staat vol met familieportretten. Van mijn familie mag ik dus portretten hebben, en we hebben plaquetten van Kuyper, Colijn, en we richten voor onze grote mannen standbeelden op (ook te hunner eer!), maar in het huis Gods zoek ik die van mijn geestelijke familie, en van Hem, die er het Hoofd van is, tevergeefs.
In menige consistorie hangen de portretten van predikanten, die de gemeente gediend hebben, waarbij dan vaak ook nog een extra groot portret van De Cock of Kuyper, maar wat ge er niet van ziet is het kruis van Christus, en om Christus en Zijn kruis gaat het toch?..... Als ge een Rooms Katholieke Kerk binnenkomt, of als ge komt in het huis van een Rooms Katholiek, ziet ge daar een Christusfiguur aan het kruis, en vaak ook een beeltenis van een om meer heiligen. Zo weet ge waar ge zijt, namelijk op een plaats, waar Christus gekend wordt, en zo behoort het ook te wezen.”
Dr. H.B. Visser in ‘Geef rekenschap’

Spreuken en citaten 31
“In Matt. 19: 29 zegt Christus immers: ‘Zo wie verlaten zal hebben huizen of akkers om Mijn naams wil, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven beërven.’ Daar wordt dus niet een bijzondere beloning, maar het eeuwig leven zelf door het doen van goede werken verkregen.”
Dr. H.B. Visser in ‘Geef rekenschap’

Spreuken en citaten 30
“Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.”
Johannes 20: 21-23

Spreuken en citaten 29
“Op het morele vlak, werd de triomf van sensualiteit in het protestantisme bevestigd door de onderdrukking van het kerkelijke celibaat en door de introductie van de echtscheiding.
On the moral plane, the triumph of sensuality in Protestantism was affirmed by the suppression of ecclesiastical celibacy and by the introduction of divorce.”
Plinio Corrêa de Oliveira

Spreuken en citaten 28
“Ik vind het Calvinisme net een kaal hoofd: het glanst wel, maar het was niet de bedoeling….”
Willem Bernard

Spreuken en citaten 27
"Wanneer onze doden bij God zijn, en God is bij ons, dan zijn de doden nooit ver bij ons vandaan."
Ds. J. Bos

Spreuken en citaten 26
"Heiligen werden weliswaar ontdaan van hun bemiddelende functie, maar ze keerden terug in het gereformeerde wereldbeeld. Heiligen kwam je nu tegen in allerlei voorbeeldfiguren – de protestantse martelaar, de hervormer, de godzalige predikant. En de middeleeuwse visuele mirakels die vroeger aan beelden werden toegeschreven, keerden terug in allerlei wonderlijke gebeurtenissen waarvan uitvoerig verslag werd gedaan.”
Prof. Van Asselt in het Reformatorisch Dagblad

Spreuken en citaten 25
"Seit der Reformation hat sich das Schwerpunkt der Liturgie im Hintern verlegt."
Auteur onbekend

Spreuken en citaten 24
"Ik geloof in God, in Christus, in de Heilige Geest en de heilige Katholieke Kerk, zoals ik geloof dat de zon opgekomen is. Niet alleen omdat ik de zon zie, maar omdat ik door haar alle andere dingen kan zien."

"Ich glaube an Gott, an Christus, an den Heiligen Geist und an die heilige katholische Kirche, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann."
Oswald Graf von Rittershofen in "Gemeinschaft der Heiligen"

Spreuken en citaten 23
"Een religie die een hekel heeft aan kunst, door bijvoorbeeld muren over te schilderen, vertrouw ik niet".
Herman Finkers

Spreuken en citaten 22
Zonder aantekeningen en uitleg gelezen is de Heilige Schrift een vergif.
J. de Maistre

Spreuken en citaten 21
"Een der sprekers zegt: ’ gij beweert dat de Kerk van Rome aangetast is. Wat dan nog? Een lidmaat er van afsnijden is toch wel een vreemde manier om het te behoeden voor een ziekte van het hele gestel. Uit indigestie kan kramp ontstaan in de extremiteit; maar toch zullen we onze arme voeten nog niet afzetten. Te ontkennen valt immers niet een religieus feit als het bestaan van een grote katholieke gemeenschap, waarvan deel uit te maken geestelijke plicht een voorrecht is. En wij Engelsen zijn er toch maar van gescheiden’".
J.H. Newman

Spreuken en citaten 20
“Ik meen dat ik omtrent dezelfde tijd de kracht van een andere overweging op me voelde inwerken. Het begrip der Heilige Maagd werd in de loop der eeuwen door de Kerk van Rome als het ware vergroot, - maar datzelfde gebeurde met alle christelijke begrippen, bijvoorbeeld met dat van de Heilige Eucharistie. Het gehele toneel van het vage, zwakke veraf- liggende apostolische christendom ziet men te Rome als het ware door een telescoop of een vergrootglas. De verhoudingen blijven echter natuurlijk wat ze waren. Het is dus onbillijk om één enkel Rooms begrip, zoals dat over de Heilige Maagd, uit zijn context te lichten, om mij zo uit te drukken.”
J.H. Newman

Spreuken en citaten 19
"Alwie derhalve van die katholieke Kerk gescheiden is, hij moge menen nog zo prijzenswaardig te leven, alleen door deze misdaad, dat hij van de eenheid van Christus gescheiden is, zal hij het leven niet hebben; maar de toorn Gods blijft op hem."
H. Augustinus, brief 141, 5

Spreuken en citaten 18
Kom dan en zoek uw schaap, niet meer door dienstknechten, maar door uzelf. Neem mij aan in het vlees, dat in Adam gevallen is. Neem mij niet aan uit Sara, maar uit Maria; opdat het niet alleen een ongerepte maagd zij, maar een maagd door de genade van alle vlekken en zonde vrij.
H. Ambrosius in zijn commentaar op Ps. 118: 22, 30

Spreuken en citaten 17
"Telt de bisschoppen tenminste vanaf de zetel van Petrus, en ziet wien ieder in die opeenvolging van Vaders is opgevolgd: die zetel is de steenrots, welke de trotse poorten der hel niet overwinnen."
H. Augustinus in ‘Contra Donatistas’

Spreuken en citaten 16
“De waarheden van het geloof hebben altijd bestaan, zoals het continent Amerika heeft bestaan. Dat Columbus het pas in 1492 voor iedereen ontdekte – en eeuwen vóór hem zou het al zijn ontdekt door Ierse Monniken en Vikingen – betekent dus dat het er al was…..Zo is het ook met de geloofswaarheden, die vanaf het begin in substantie, als in een schelp, bestonden totdat ze op een gegeven moment in dogma’s worden neergelegd. Je kunt het vergelijken met een opengebloeide bloem, maar in de knop was alles al aanwezig wat nu in volle glorie uitstraalt.”
Robert Lemm

Spreuken en citaten 15
"Uitgezonderd derhalve de heilige maagd Maria, aangaande wie ik om de eer van God volstrekt niet wil hebben, dat, wanneer van zonde sprake is, de vraag wordt opgeworpen: hoe weten wij eigenlijk dat aan haar meer genade verleend is, om de zonde volledig te overwinnen, die Hem verdiende te ontvangen en te baren, van Wie het vaststaat, dat Hij geen enkele zonde gehad heeft?"
H.Augustinus in "De natura et gratia", 36, 42

Spreuken en citaten 14
“Het is namelijk niet waar, …., dat ons meer met het protestantisme verbindt dan scheidt. Het tegenovergestelde is het geval. De verschillen en tegenstellingen zijn op alle niveaus van de geloofs- en moraalleer – weliswaar op verschillende diepte en van verschillend belang – aanwezig. Uit het bijna nominalistische uitgangspunt van de protestantse theologie volgen noodzakelijkerwijze bijna overal onoverbrugbare tegenstellingen met de katholieke geloofs- en moraalleer.”
Prof. dr. Georg May

Spreuken en citaten 13
"Wat je van de Rooms-Katholieke Kerk zegt, die is wel ongedeeld gebleven. Wij protestanten zijn zo eindeloos versplinterd geraakt, dat we ons kerkelijk diep moeten schamen in de omgang met rooms-katholieken.”
Dr. ir. J. van der Graaf

Spreuken en citaten 12
"Wij geloven ook in een heilige Kerk, natuurlijk de Katholieke. Want de ketters en scheurmakers noemen hun verenigingen ook kerken. Maar de ketters verminken het geloof zelf door een vals oordeel te hebben over God; de scheurmakers van hun kant scheiden zich door hun zondige scheuringen van de broederlijke liefde af, ofschoon zij hetzelfde geloven als wij. Derhalve behoren noch de ketters tot de katholieke Kerk, daar deze God liefheeft, noch de scheurmakers, daar zij de naaste liefheeft."
H. Augustinus in ‘De fide et symbolo’, 10, 21

Spreuken en citaten 11
“De H. Apostel Paulus leert ons in 1 Kor. 7 dat het goed is te trouwen, maar beter om ongetrouwd te blijven (vers 38), zodat je je geheel kunt wijden aan de dingen des Heren (vers 34). De Katholieke traditie van een celibaat voor priesters sluit hier goed bij aan, de priester kan zich volledig wijden aan de dingen des Heren, zonder dat ze zich druk hoeven maken over het behagen van zijn vrouw.”
Hugo Bos

Spreuken en citaten 10
 “Het is duidelijk dat de Kerk een beschikbare gids moet zijn voor armen zowel als rijken, geleerden en niet-geleerden, haar kenmerken moeten erg simpel, helder en begrijpelijk zijn. Deze kenmerken moeten niet afhankelijk zijn van opleiding, niet naar voren gebracht worden door een zeer diepzinnige redenering, maar moeten direct de verbeelding aanspreken en het gevoel prikkelen. Ze moeten een soort intern bewijs in zich dragen die de voortdurende discussie overstijgt en die de waarheid zelfevident maakt.” Lees verder...
J.H. Newman

Spreuken en citaten 9
“Ketters pogen steeds het christendom los te koppelen van de Kerk.”
G.K. Chesterton

Spreuken en citaten 8
“Het is inderdaad alleen Christus waar alle Kerkleer naar toe werkt en verwijst. Christendom is Christus. Het Leergezag van de Kerk kan niet meer doen dan putten uit de rijkdom van Christus. De Kerk hoeft alleen maar te getuigen van Christus’ waarheid, niet die waarheid te creëren. Ze is niet zelf het Licht, maar ze getuigt van het Licht. Het onderricht van de Kerk is dus niet scheppend. Genereert geen waarheid uit zichzelf. Ze neemt alleen de oude waarheden, objectief gegeven in de openbaring van Christus (expliciet of ten minste in de kiem) , en brengt die in het subjectieve bewustzijn van de gelovige.”
Karl Adam

Spreuken en citaten 7
“Het denkbeeld dat mensen zelf kunnen bepalen wat de bedoeling is, is Vondel een gruwel. Het berooft ze van dat wat ze in zijn ogen bij uitstek menselijk maakt: hun vrije wil.… Er was in Vondels tijd zo’n theorie. Ze leerde even dwingend als het hedendaags DNA-biologisme dat mensen niets te willen hebben. Ze was niet va wetenschappelijke origine, maar van theologische, het calvinisme.”
Willem Jan Otten

Spreuken en citaten 6
Zou het, nog erger, kunnen zijn dat veel reformatorische stiekem denken: was het alles wel waard? Wat heeft de reformatie ons opgeleverd? liberalisme, verdeeldheid, en ver afgedreven van de kerk van de eerste 15 eeuwen?
Onlangs schreef een zeer reformatorische vriendin van me: 'ik heb het er vaak met mijn man over... moeten we niet gewoon allemaal terugkeren...'
Jos Strengholt

Spreuken en citaten 5
Zoals een kaars een kandelaar nodig heeft, zo heeft het christendom de kerk nodig
R. Lemm

Spreuken en citaten 4
"Kom dan en zoek uw schaap, niet meer door dienstknechten, maar door uzelf. Neem mij aan in het vlees, dat in Adam gevallen is. Neem mij niet aan uit Sara, maar uit Maria; opdat het niet alleen een ongerepte maagd zij, maar een maagd door de genade van alle vlekken en zonde vrij."
H. Ambrosius in zijn commentaar op Ps. 118: 22, 30

Spreuken en citaten 3Spreuken en citaten 2
"Wij leven in een land, waar de Mariaverering de laatste jaren plotseling niet meer bloeit als voorheen, op veel plaatsen zelfs opgehouden heeft te bestaan. De reden is niet ver te zoeken. Maria is de Moeder van Jezus Christus en daarmee de Moeder van God. Voor wie Jezus Christus geen God is, is Maria ook niet de Moeder van God. Welnu, de grootste der eretitels van Maria en de wortel van de bijzondere verering, die wij voor haar hebben, is dat zij de Moeder van God is. Dit aanvaarden velen niet meer en de gevolgtrekking ligt voor de hand."
Prof. Mag. J.P.M. van der Ploeg O.P.

Spreuken en citaten 1
“Mensen voelen zich grandioos omdat ze vrij zijn. Ze voelen zich tegelijkertijd nietig omdat ze vrij zijn. Vrijheid is dan ook precies waar ze het liefst vanaf willen. Dat merk je aan de Tom Tom, het Nederlandse auto-navigatiesysteem: mensen willen helemaal niet meer zelf, in vrijheid de weg zoeken, ze willen geleid worden. Het is geen toeval dat de Tom Tom in het land van Calvijn zo’n succesverhaal heeft kunnen worden.”
Willem Jan Otten

Geen opmerkingen: