donderdag 1 oktober 2009

Bijbel en celibaat

Tijdelijk of levenslang onthouden van geslachtsgemeenschap (denk aan celibaat) is een heilig leven, passend bij een leven dicht bij de Heere en Zijn eredienst.

Ex. 19:
14 Toen ging Mozes van den berg af tot het volk, en hij heiligde het volk; en zij wiesen hun klederen. 15 En hij zeide tot het volk: Weest gereed tegen den derden dag, en nadert niet tot de vrouw.

Lev. 15:
16 Verder, een man, als van hem het zaad des bijliggens zal uitgegaan zijn, die zal zijn ganse vlees met water baden en onrein zijn tot aan den avond.
18 Mitsgaders de vrouw, als een man met het zaad des bijliggens bij haar gelegen zal hebben; daarom zullen zij zich met water baden en onrein zijn tot aan den avond.
De priesters en levieten die in de Tempel in Jeruzalem werkten, moesten zich gedurende die tijd onthouden van gemeenschap met hun echtgenote. Anders waren ze onrein en dus ongeschikt voor de Tempeldienst.

1 Sam. 21:
4 En de priester antwoordde David, en zeide: Er is geen gemeen brood) onder mijn hand; maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouw onthouden hebben. 5 David nu antwoordde den priester, en zeide tot hem: Ja trouwens, de vrouw is ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig; en het is enigerwijze gemeen brood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden.

Joel 2:
15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. 16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.


1 Kor. 7:
5 Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen, opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden. 6 Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel…….
32 En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; 33 Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. 34 Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen. 35 En dit zeg ik tot uw eigen voordeel; niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen wel voegt, en bekwaam is, om den Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. 36 Maar zo iemand acht, dat hij ongevoegelijk handelt met zijn maagd, indien zij over den jeugdigen tijd gaat, en het alzo moet geschieden; die doe wat hij wil, hij zondigt niet; dat zij trouwen. 37 Doch die vast staat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. 38 Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel; en die ze ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter.

1 Tim. 5:
4 Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen, en den voorouderen wedervergelding te doen; want dat is goed en aangenaam voor God. 5 Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag. 6 Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.

Openb. 14:
1. En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; 3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. 5 En in hun mond is geen bedrog gevonden
; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.

Luk. 5:
8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens. 9 Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden; 10 En evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedéüs, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen. 11 En toen zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.
Aan bovengenoemde tekst zie je dat de apostelen (=bisschoppen) alles moeten verlaten en alleen de Heer dienen, wat overeenkomt met de huidige Katholieke praktijk.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom staat hier niet vermeld dat de leerlingen alles achter zich lieten om de Heer te volgen, dus hun eventuele gezinnen incluis?

Hugo Bos zei

Dat is een goed punt, ik ga hem toevoegen. Het is wel zo dat de eerste apostelen waarschijnlijk deels getrouwd waren, zie bijv. de teksten over de schoonmoeder van Simon (Mar. 1: 30 en Luk. 4: 38). De kerkelijke regels omtrent celibaat zijn van later datum. Toch zie je aan bovengenoemde tekst dat apostelen (=bisschoppen) alles moeten verlaten en alleen de Heer dienen, wat overeenkomt met de huidige Katholieke praktijk.
Hugo Bos

Anoniem zei

waar zijn deze citaten afkomstig van ?

Hugo Bos zei

Gewoon in de loop der tijd zelf opgezocht.
Interessant zijn evt. ook de artikelen waar hier een link naar toe staat:
http://verbond.blogspot.be/2010/07/het-priesterschap-en-celibaat.html

john logan zei

Hartelijk bedankt voor dit stuk. Ik ben zelf celibatair en maagd iets waar ik me erg voor schaamde voordat ik Katholiek werd. Het is een zwaar kruis en erg eenzaam. De Demonen der lust weerstaan is ook niet bepaald makkelijk en vereist veel gebed, aangezien ik veel gezondheids klachten heb en ook traumas van mishandelling. Maakt mij voortdurend gespannen en onrustig. Daarom vond ik het vreselijk toen Franciscus de onfeilbare Katholieke leer dat het Celibaat de hoogste roeping is ontkende in Amoris. Het deed mij erg neigen tot het Sedevacantisme. Het Concilie van Trente zei dat ieder die ontkent dat het celibaat heiliger is dan het huwelijk vervloekt is.

Hugo Bos zei

Mijn excuus, ik heb de reactie bij dit artikel per ongeluk verwijderd: http://verbond.blogspot.nl/2010/08/is-de-geneigdheid-tot-het-kwaad-ook-al.html

Je opmerkingen mbt celibaat snap ik en ik ben het er helemaal mee eens. Inclusief de zorgen en frustratie over de uitspraken van de paus. Maar wees getroost omdat u als celibatair en maagd in goed gezelschap verkeerd (Jezus, H. Maagd Maria, H. Paulus, vele vele priesters en bisschoppen enz.) En God ziet de strijd tegen de zonde en zal hen belonen die Hem op deze bijzondere wijze dienen. Een goede biechtvader kan heel erg helpen om zonde te overwinnen, al is het niet gemakkelijk een goede biechtvader te vinden.