vrijdag 31 december 2010

Spreuk van de week

Spreuk van de week 38

“Mensen voelen zich grandioos omdat ze vrij zijn. Ze voelen zich tegelijkertijd nietig omdat ze vrij zijn. Vrijheid is dan ook precies waar ze het liefst vanaf willen. Dat merk je aan de Tom Tom, het Nederlandse auto-navigatiesysteem: mensen willen helemaal niet meer zelf, in vrijheid de weg zoeken, ze willen geleid worden. Het is geen toeval dat de Tom Tom in het land van Calvijn zo’n succesverhaal heeft kunnen worden.”
Willem Jan Otten

Spreuk van de week 33
"Wij leven in een land, waar de Mariaverering de laatste jaren plotseling niet meer bloeit als voorheen, op veel plaatsen zelfs opgehouden heeft te bestaan. De reden is niet ver te zoeken. Maria is de Moeder van Jezus Christus en daarmee de Moeder van God. Voor wie Jezus Christus geen God is, is Maria ook niet de Moeder van God. Welnu, de grootste der eretitels van Maria en de wortel van de bijzondere verering, die wij voor haar hebben, is dat zij de Moeder van God is. Dit aanvaarden velen niet meer en de gevolgtrekking ligt voor de hand."
Prof. Mag. J.P.M. van der Ploeg O.P.

Spreuk van de week 29
"Kom dan en zoek uw schaap, niet meer door dienstknechten, maar door uzelf. Neem mij aan in het vlees, dat in Adam gevallen is. Neem mij niet aan uit Sara, maar uit Maria; opdat het niet alleen een ongerepte maagd zij, maar een maagd door de genade van alle vlekken en zonde vrij."
H. Ambrosius in zijn commentaar op Ps. 118: 22, 30

Spreuk van de week 25
Zou het, nog erger, kunnen zijn dat veel reformatorische stiekem denken: was het alles wel waard? Wat heeft de reformatie ons opgeleverd? liberalisme, verdeeldheid, en ver afgedreven van de kerk van de eerste 15 eeuwen?
Onlangs schreef een zeer reformatorische vriendin van me: 'ik heb het er vaak met mijn man over... moeten we niet gewoon allemaal terugkeren...'
Jos Strengholt

Spreuk van de week 24
“Het denkbeeld dat mensen zelf kunnen bepalen wat de bedoeling is, is Vondel een gruwel. Het berooft ze van dat wat ze in zijn ogen bij uitstek menselijk maakt: hun vrije wil.… Er was in Vondels tijd zo’n theorie. Ze leerde even dwingend als het hedendaags DNA-biologisme dat mensen niets te willen hebben. Ze was niet van wetenschappelijke origine, maar van theologische, het calvinisme.”
Willem Jan Otten

Spreuk van de week 23
“Het is inderdaad alleen Christus waar alle Kerkleer naar toe werkt en verwijst. Christendom is Christus. Het Leergezag van de Kerk kan niet meer doen dan putten uit de rijkdom van Christus. De Kerk hoeft alleen maar te getuigen van Christus’ waarheid, niet die waarheid te creëren. Ze is niet zelf het Licht, maar ze getuigt van het Licht. Het onderricht van de Kerk is dus niet scheppend. Genereert geen waarheid uit zichzelf. Ze neemt alleen de oude waarheden, objectief gegeven in de openbaring van Christus (expliciet of ten minste in de kiem) , en brengt die in het subjectieve bewustzijn van de gelovige.”
Karl Adam

Spreuk van de week 21
“Ketters pogen steeds het christendom los te koppelen van de Kerk.”
G.K. Chesterton

Spreuk van de week week 20
“Het is duidelijk dat de Kerk een beschikbare gids moet zijn voor armen zowel als rijken, geleerden en niet-geleerden, haar kenmerken moeten erg simpel, helder en begrijpelijk zijn. Deze kenmerken moeten niet afhankelijk zijn van opleiding, niet naar voren gebracht worden door een zeer diepzinnige redenering, maar moeten direct de verbeelding aanspreken en het gevoel prikkelen. Ze moeten een soort intern bewijs in zich dragen die de voortdurende discussie overstijgt en die de waarheid zelfevident maakt.” Lees verder...
J.H. Newman

Spreuk van de week week 19
De sleutelmacht die Petrus krijgt:
"En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." (Matt. 16: 19)

Spreuk van de week 17
De Bijbel over relikwieën:"Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten." (2 Kon. 13:20-21)

Spreuk van de week 16
Relikwieën in de Bijbel: “En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.“ (Hand. 19: 11, 12).

"En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd, en was uw aangezicht; Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Matt. 6: 16-18

Spreuk van de week week 11
“Laten wij verbeteren hetgeen wij uit onwetendheid hebben begaan; opdat wij niet, schielijk door one sterfdag overvallen, tijd zoeken om boete te plegen en hem niet meer kunnen vinden”
Aschwoensdag Resp.

Spreuk van de week week 9/10
De H. Apostel Paulus leert ons in 1 Kor. 7 dat het goed is te trouwen, maar beter om ongetrouwd te blijven (vers 38), zodat je je geheel kunt wijden aan de dingen des Heren (vers 34). De Katholieke traditie van een celibaat voor priesters sluit hier goed bij aan, de priester kan zich volledig wijden aan de dingen des Heren, zonder dat ze zich druk hoeven maken over het behagen van zijn vrouw.

Spreuk van de week week 8
"Wij geloven ook in een heilige Kerk, natuurlijk de Katholieke. Want de ketters en scheurmakers noemen hun verenigingen ook kerken. Maar de ketters verminken het geloof zelf door een vals oordeel te hebben over God; de scheurmakers van hun kant scheiden zich door hun zondige scheuringen van de broederlijke liefde af, ofschoon zij hetzelfde geloven als wij. Derhalve behoren noch de ketters tot de katholieke Kerk, daar deze God liefheeft, noch de scheurmakers, daar zij de naaste liefheeft."
H. Augustinus in ‘De fide et symbolo’, 10, 21


Spreuk van de week week 7
"Wat je van de Rooms-Katholieke Kerk zegt, die is wel ongedeeld gebleven. Wij protestanten zijn zo eindeloos versplinterd geraakt, dat we ons kerkelijk diep moeten schamen in de omgang met rooms-katholieken.
Dr. ir. J. van der Graaf

Spreuk van de week week 6
Het is namelijk niet waar, …., dat ons meer met het protestantisme verbindt dan scheidt. Het tegenovergestelde is het geval. De verschillen en tegenstellingen zijn op alle niveaus van de geloofs- en moraalleer – weliswaar op verschillende diepte en van verschillend belang – aanwezig. Uit het bijna nominalistische uitgangspunt van de protestantse theologie volgen noodzakelijkerwijze bijna overal onoverbrugbare tegenstellingen met de katholieke geloofs- en moraalleer.
Prof. dr. Georg May

Spreuk van de week 5
"Uitgezonderd derhalve de heilige maagd Maria, aangaande wie ik om de eer van God volstrekt niet wil hebben, dat, wanneer van zonde sprake is, de vraag wordt opgeworpen: hoe weten wij eigenlijk dat aan haar meer genade verleend is, om de zonde volledig te overwinnen, die Hem verdiende te ontvangen en te baren, van Wie het vaststaat, dat Hij geen enkele zonde gehad heeft?"
H.Augustinus in "De natura et gratia", 36, 42

Spreuk van de week 4
Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.
Kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen bij het woord ‘afscheiden’: Namelijk van de heilige vergaderingen der gelovigen. Of scheiding en scheuring in de gemeente maken.
Judas: 19

Spreuk van de week 3
De waarheden van het geloof hebben altijd bestaan, zoals het continent Amerika heeft bestaan. Dat Columbus het pas in 1492 voor iedereen ontdekte – en eeuwen vóór hem zou het al zijn ontdekt door Ierse Monniken en Vikingen – betekent dus dat het er al was…..Zo is het ook met de geloofswaarheden, die vanaf het begin in substantie, als in een schelp, bestonden totdat ze op een gegeven moment in dogma’s worden neergelegd. Je kunt het vergelijken met een opengebloeide bloem, maar in de knop was alles al aanwezig wat nu in volle glorie uitstraalt.
Robert Lemm

Spreuk van de week 2
"Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem
Joh. 6: 53-56

Spreuk van de week 1
"Telt de bisschoppen tenminste vanaf de zetel van Petrus, en ziet wien ieder in die opeenvolging van Vaders is opgevolgd: die zetel is de steenrots, welke de trotse poorten der hel niet overwinnen."
H. Augustinus in ‘Contra Donatistas’

Spreuk van de week 52
"Kom dan en zoek uw schaap, niet meer door dienstknechten, maar door uzelf. Neem mij aan in het vlees, dat in Adam gevallen is. Neem mij niet aan uit Sara, maar uit Maria; opdat het niet alleen een ongerepte maagd zij, maar een maagd door de genade van alle vlekken en zonde vrij."
H. Ambrosius in zijn commentaar op Ps. 118: 22, 30

Spreuk van de week 50
"Alwie derhalve van die katholieke Kerk gescheiden is, hij moge menen nog zo prijzenswaardig te leven, alleen door deze misdaad, dat hij van de eenheid van Christus gescheiden is, zal hij het leven niet hebben; maar de toorn Gods blijft op hem."
H. Augustinus, brief 141, 5

Spreuk van de week 49
Ik meen dat ik omtrent dezelfde tijd de kracht van een andere overweging op me voelde inwerken. Het begrip der Heilige Maagd werd in de loop der eeuwen door de Kerk van Rome als het ware vergroot, - maar datzelfde gebeurde met alle christelijke begrippen, bijvoorbeeld met dat van de Heilige Eucharistie. Het gehele toneel van het vage, zwakke veraf- liggende apostolische christendom ziet men te Rome als het ware door een telescoop of een vergrootglas. De verhoudingen blijven echter natuurlijk wat ze waren. Het is dus onbillijk om één enkel Rooms begrip, zoals dat over de Heilige Maagd, uit zijn context te lichten, om mij zo uit te drukken.
J.H. Newman

Spreuk van de week 48
"Een der sprekers zegt: ’ gij beweert dat de Kerk van Rome aangetast is. Wat dan nog? Een lidmaat er van afsnijden is toch wel een vreemde manier om het te behoeden voor een ziekte van het hele gestel. Uit indigestie kan kramp ontstaan in de extremiteit; maar toch zullen we onze arme voeten nog niet afzetten. Te ontkennen valt immers niet een religieus feit als het bestaan van een grote katholieke gemeenschap, waarvan deel uit te maken geestelijke plicht een voorrecht is. En wij Engelsen zijn er toch maar van gescheiden’".
J.H. Newman

Spreuk van de week 47
"Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?"
Jak. 2: 24

Spreuk van de week 46
"Zonder aantekeningen en uitleg gelezen is de Heilige Schrift een vergif."
J. de Maistre

Spreuk van de week 45
"Zoals een kaars een kandelaar nodig heeft, zo heeft het christendom de kerk nodig"
R. Lemm

Geen opmerkingen: