zondag 23 februari 2014

Vrouwen in kerkelijke ambten

In de Gereformeerde Kerkbode Noorden, 08/02/14 schrijft Ds. S.M. Alserda over het rapport van het generale deputaatschap 'M/V in de kerk' aan de GS Ede 2014, het stuk is te lezen op de website Eeninwaarheid. In het rapport wordt gepleit voor de openstelling van de kerkelijke ambten voor vrouwen. Ds. Alserda verzet zich hier terecht tegen en komt met op zich goede argumenten vanuit de H. Schrift. Toch merkte ik bij het lezen hiervan dat hij zich verdedigt met een sterke handicap, hij mist namelijk de Traditie en het Leergezag als pijlers voor het Bijbelse standpunt. De moeilijkheid is nu eenmaal dat veel punten in de H. Schrift niet zo eenduidig en scherp vastgelegd zijn, er is heel vaak ruimte voor interpretatie. Voor de katholiek is dat geen probleem, hij is immers gehouden om de H. Schrift uit te leggen in lijn met de Traditie en het Leergezag. De protestant mist dit houvast en moet het met de H. Schrift alleen doen. Daarnaast is een moeilijkheid het feit dat er geen lijst met hermeneutische regels in de H. Schrift staat, het is dus niet zo duidelijk welke regels je moet hanteren bij het uitleggen van de H. Schrift. Ik krijg de indruk dat ds. Alserda stiekem de Traditie toch als argument gebruikt, dat doet hij door te zeggen dat de visie van deputaten “een breuk met de Kerk van alle eeuwen” is. Dat is natuurlijk waar, maar is geen argumentatie op basis van Sola Scriptura.
Omdat protestanten dit houvast van Traditie en Leergezag missen lopen ze op den duur allemaal het gevaar om te vallen voor de verleidingen van het modernisme en de vrijzinnigheid. De H. Rooms Katholieke Kerk is hiertegen de enige remedie. Zoals mooi uitgedrukt in een gedicht van Hans Schouten:

‘k Vloek de Kerk van Engeland stijf,
want: zij mijteren het wijf.
Wie kan zoiets zots verzinnen:
priesteressen – bisschoppinnen!
En intussen vloeien stromen
naar de Moederkerk van Rome,
die – hoe hoog de golven slaan –
weet haar mannetje te staan.

4 opmerkingen:

Bastian zei

"De H. Rooms Katholieke Kerk is hiertegen de enige remedie."

Studeren en vast houden aan wat voorouders geleerd hebben, kerkvaders, synoden, bovenal de Bijbel zelf! Is de RKK 'een' remedie? Dat zou kunnen. Is het de enige? Onzin!

"Voor de katholiek is dat geen probleem, hij is immers gehouden om de H. Schrift uit te leggen in lijn met de Traditie en het Leergezag. De protestant mist dit houvast en moet het met de H. Schrift alleen doen."

Duidelijk niet waar. Protestanten willen het niet erkennen, maar sinds de reformatie is er minstens zoveel traditie en leergezag. Is dat erg? Nee helemaal niet, ik als protestant wordt graag scherp gehouden door wat voorouders door studie en inwerking van de Heilige Geest ontdekt hebben. Geldt Sola Scriptura dan nog? Ja, als beveiligingsmechanisme!

We hebben gezien in de geschiedenis dat de "traditie" van de RKK ook nooit helemaal vlekkeloos is, zoals zelf erkend op het concilie van Trente. (Contrareformatie)

Hugo Bos zei

De H. Rooms Katholieke Kerk geeft als enige de volledige en volmaakte waarheid van de Kerk weer. In andere kerken zijn ook wel stukjes van de waarheid te vinden, zoals een atheïst op sommige punten ook best wel gelijk heeft, en bijvoorbeeld terecht stelen afwijst. Zo kunnen protestantse kerken ook best iets van de waarheid hebben, bijvoorbeeld het aspect dat de bijzondere ambten voor mannen bedoeld zijn en niet voor vrouwen.

De protestant heeft ook een eigen traditie, en die is soms heel belangrijk, dat is helemaal waar. Maar het is een traditie van 50 jaar, of honderd of hoogstens 500 jaar. En ze kan op elk willekeurig moment gewijzigd worden. Wanneer de protestanten de kerkvaders (zoals Augustinus) echt serieus zouden nemen zouden ze al lang aanvaard hebben dat Christus echt en fysiek aanwezig is in de H. Mis (Avondmaal), wat dat leren alle oude kerkvaders vanaf de eerste eeuwen. En dat hebben Luther en Calvijn ook wel erkend, maar zij wilden de H. Schrift anders uitleggen en hebben hun eigen visies ontwikkeld die geheel in strijd zijn met de visie van de kerkvaders.
Trente heeft geen Tradities gewijzigd, maar een scheefgegroeide praktijk gecorrigeerd. Dat is toch echt iets anders. Zo heeft Trente het gebruik van aflaten niet afgeschaft, maar alleen het tegen veel geld verkopen van deze aflaten. etc.

Bastian zei

"Trente heeft geen Tradities gewijzigd, maar een scheefgegroeide praktijk gecorrigeerd".

Inderdaad, dat poogde ik te zeggen. Probleem was dat 'aanklagers' zoals Luther verketterd werden! Het was niet Luthers intentie om een nieuwe kerk te starten, maar de scheefgroei aan te pakken.

"De H. Rooms Katholieke Kerk geeft als enige de volledige en volmaakte waarheid van de Kerk weer."

Ga ik niet bij komen. Het bestaat niet dat een bepaalde Kerk de volmaakte waarheid weergeeft. Het zou de taak van een kerk moeten zijn om te wijzen op Jezus.

Kijk alleen maar naar het corrigeren van scheefgroei, zoals je beweert is dat gedaan in Trente, maar daarvoor is een lange weg gelopen, daarvóór was er scheefgroei. daarvóór waren er mensen die ook beweerden dat de RKK volmaakt de waarheid bezat. Wie is overigens de RKK? Niet de personen achter de kerk, want die personen zijn allemaal doordrenkt van zonde?

Hugo Bos zei

Luther wilde wel degelijk veel meer dan alleen scheefgroei aanpakken. Hij was namelijk fel tegen de Katholieke visie op: transsubstantiatie, biecht, paus enz. En die zaken zijn, vanuit katholiek perspectief, helemaal geen scheefgegroeide zaken. Op een enkel punt was zijn kritiek deels terecht, en daar heeft Trente actie op ondernomen.

Dat de RKK de enige ware Kerk is, terwijl er toch veel zondige mensen in zitten (ook bisschoppen en pausen) klopt. Maar dat doet niets af aan de geldigheid van de RKK. Dit artikel verteld je meer hierover: http://verbond.blogspot.nl/2009/06/de-vier-positieve-kenmerken-van-de-ware.html
Ik kan dat niet zo even in een paar zinnen weergeven.
Misschien de de vergelijking met het OT verhelderend. Daar was Jeruzalem de geldige en door God gekozen plek om te offeren, geen enkele andere plek, toch was ook daar vaak afval en ongeloof. Maar dat deedt niet af aan het feit dat men in Jeruzalem moest offeren, en niet ergens anders. waarom? Omdat God dat zo gezegd had.