zondag 28 augustus 2005

TERREUR HET KENMERK VAN DE ISLAM

De revolutie van Mohammed was geweldloos. De oorlogen van de vroege islam waren verdedigingsoorlogen, schreef Abdul Haq Compier vorige week in het Reformatorisch Dagblad [1]. Dit is echter een veel te rooskleurig beeld van de islam. De islam heeft zich altijd gekenmerkt door geweld, oorlog en onderdrukking.
De kritiek van Abdul Haq Compier op de Franse revolutie is wel terecht, een ieder die Groen van Prinsterer gelezen heeft weet waar revolutie op uitdraait. De burgeroorlog en de onderdrukking tijdens de Franse revolutie veroorzaakten buitensporig veel doden, alleen al in de provincie Vendée vielen 400.000 doden, de schatting van de heer Compier is dus veel lager dan het werkelijke aantal doden.
Maar het “gelijk” van de heer Compier houdt daarmee dan ook wel op. Wat de heer Compier zegt over de islam is erg gekleurd en past misschien wel bij een moderne verlichte moslim, maar komt niet overeen met de werkelijkheid.
In het artikel wordt gezegd dat Mohammed slechts verdedigingsoorlogen voerde. Dan zou ik, als argeloze Westerse leek, graag willen weten tegen wie Mohammed zich moest verdedigen, door wie werd hij aangevallen?
Al vanaf het eerste begin was de islam een oorlogszuchtige godsdienst en aan de handen van Mohammed kleeft veel bloed. Een uit de vele mogelijke voorbeelden: de oudste nog beschikbare biografie van Mohammed wordt genoemd Sirat Rasoel Allah (Het leven van de Profeet van Allah). Dit boek werd geschreven door Ibn Ishaak. Sirat Rasoelallah wordt beschouwd als de meest authentieke biografie van Mohammed.
Martelen
Op pagina 515 lezen we van een gebeurtenis die plaats vond ongeveer drie jaar voor Mohammeds dood. Dit specifieke verhaal vertelt van Mohammeds verovering van Chaibar, een grootste joodse nederzetting met sommige van de beste dadelpalmen in de regio. De joden van Chaibar waren welvarende kooplieden, handelslui en boeren. Kinana al-Rabi, die gezegd werd de gewoonte te hebben van een bepaalde verborgen schat, werd gebracht naar Mohammed die hem erover vroeg. Kinana ontkende dat hij wist waar het was. Een jood kwam naar de apostel en zei dat hij Kinana iedere ochtend vroeg rond zag gaan bij een bepaalde ruïne. Toen de apostel tot Kinana zei: „Weet je dat als we vinden wat jij hebt, ik je zal doden?” Hij zei: „Ja.”
Mohammed gaf orders dat de ruïne werd uitgegraven en een deel van de schat werd gevonden. Toen hij Kinana vroeg over de rest van de schat weigerde hij te zeggen waar die was, dus gaf de apostel orders aan al-Zoebair Al-Awwam: „Martel hem totdat je uit hem getrokken hebt wat hij weet.” Dus startte hij een vuur met vuursteen en staal op zijn borst totdat hij bijna dood was. Vervolgens gaf Mohammed hem aan Mohammed b. Maslama en hij sloeg zijn hoofd eraf.
Waren Mohammeds daden in overeenstemming met een religie die staat voor vrede? Dit is slechts één zo’n voorbeeld onder vele.
Door de vele oorlogen van de moslims werden nú grote delen van de christelijke wereld veroverd (Noord-Afrika, Klein-Azië, Midden-Oosten en Zuid-Europa) en de christenen die er woonden werden tweederangs burgers. Ook wanneer je naar de recente geschiedenis kijkt blijkt uit alles het ware karakter van de islam. Aanslag volgt op aanslag, islamitische bendes verkrachten en moorden in Zuid-Soedan met steun van de islamitische regering, alle islamitische landen kennen geen vrijheid van godsdienst, alleen met geweld van het leger kan nog grotere onderdrukking van de islam voorkomen worden (zie Algerije en Turkije), huiselijk geweld tegen vrouwen is in islamitische gezinnen erg hoog. Hoe kan de heer Compier met droge ogen beweren dat de islam eigenlijk heel vredelievend is.
Hij citeert de Koran, maar hoe denkt Compier dan over:
Teksten
Soera 4: 74: Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. 75. En waarom strijdt gij niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken - mannen, vrouwen en kinderen - die zeggen: "Onze Heer, neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds. 76. Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan's plan is zwak. 77. Ziet gij niet degenen, tot wie gezegd werd: "Weerhoudt uw handen, houdt het gebed en betaalt de Zakaat? " En wanneer het strijden hun is voorgeschreven, ziet, een deel hunner vreest de mensen zoals men Allah behoort te vrezen, of zelfs nog erger en zij zeggen: "Onze Heer, waarom hebt Gij ons het strijden voorgeschreven? Waarom hebt Gij ons niet voor een korte tijd uitstel verleend?" Zeg: "Het voordeel van deze wereld is gering en het Hiernamaals zal beter zijn voor hem die Allah vreest. En u zal niet het minste onrecht worden aangedaan.
Soera 5: 33,34: De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen"
Soera 5: 59: Zeg: "O, mensen van het Boek (HB Christenen en Joden), gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is nedergezonden en in hetgeen voordien was nedergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn." 60. Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen (HB: Joden), zwijnen (HB: Christenen) en duivelsdienaren (HB: overige Heidenen) heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."
Soera 8:39: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.
Soera 8: 65: O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.
Soera 9: 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Soera 9:29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek… de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
Soera 9: 73: O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.
Zand in de ogen
Aan de enkele "vredige" teksten zou ik toe kunnen voegen Soera 5:32: „Wie een mens doodt (behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land), het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. En voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken." waar de onaantastbaarheid van het leven wordt benadrukt. Maar dit soort teksten zijn erg zeldzaam en zijn in tegenspraak met zeer veel andere teksten uit de Koran. Want er staan slechts enkele "vredige" teksten in de Islam, en toevallig (?) precies deze teksten noemt de heer Compier. En daarmee wordt de lezers zand in de ogen gestrooid.
Noot
[1] Naar aanleiding van het artikel Terreur uitgevonden in Franse Revolutie van Abdul Haq Compier op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad d.d. 22/07/05.

Geen opmerkingen: