zaterdag 31 juli 2010

Herhalende gebeden in de Bijbel

Ook Bijbelse gebeden kennen soms veel herhaling, zoals de Katholieke gebeden en litanieën.

Matt. 6:
7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
Protestanten gebruiken dit vers tegen het gebruik van gebeden waarin veel herhaling zit, zoals de Rozenkrans en Litanieën. Maar de focus ligt bij Jezus op het ijdelheid van woorden, niet op het acpect van herhaling.

Matt. 26:
44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.
Hier een voorbeeld waarbij Jezus drie keer hetzelfde bidt, de herhaling vormt niet het probleem, maar de ijdelheid van woorden. God kijkt niet slechts naar onze woorden, maar naar ons hart.

Luk. 18:
13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
De tollenaar sloeg zich op de borst terwijl hij zei: “O God! wees mij zondaar genadig”, dit is een herhalend gebed, een gebed dat God aangenaam is, omdat het gebeden is met een oprecht en berouwvol hart.Hand. 10:
2 Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende.

Rom. 1:
9 Want God is mijn Getuige, Welken ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke; 10 Allen tijd in mijn gebeden biddende.

Rom. 12:
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

1 Thess. 5:
17 Bidt zonder ophouden.

Open. 4:
8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
De engelen bidden dag en nacht, zonder ophouden, dezelfde woorden: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige”. Dit is een herhalend en God welgevallig gebed.

Ps. 136
De frase “want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid”, wordt vaak herhaald, zoals bij Katholieke gebeden en litanieën. Ook andere Psalmen (het gebedsboek bij uitstek!) kennen veel herhaling, denk aan: Ps. 103 (“Looft den HEERE”), Ps 150 (“Looft Hem”), Ps 118 (“Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid”), enz.

Geen opmerkingen: