zaterdag 7 augustus 2010

Is de Biecht door de Kerk ingesteld?

De Biecht grijpt diep in in het zieleleven. Wanneer zij door de Kerk was ingesteld, moest van deze instelling daarom duidelijk de datum zijn aan te wijzen. Deze zou vooral moeten blijken uit het verzet, dat toch minstens bij enigen tegen een dergelijke machtsaanmatiging van de Kerk moest zijn gerezen. Oproerige elementen als de Montanisten (2e eeuw), Novatianen (3e eeuw), Arianen (4e eeuw), Nestorianen (5e eeuw) aanvaarden echter allen, dat de Kerk de macht heeft om de zonden te vergeven, en de volgelingen, die de Arianen en Nestorianen nog hebben in Perzië, Abessinië en Malabar, ook nu nog. Beide eerste sekten wilden hiervan wel enige zonden uitsluiten, maar hiertegen traden de Kerkvaders op en zij werden als ketters uit de Kerk verbannen. Hieruit blijkt, dat het als een afwijking van de Oude Leer beschouwd werd, en de vergeving van zonden door de Kerk dus reeds geruime tijd bestond.

• H. Cyprianus in "De lapsis", 29: "Moge ieder, smeek ik u, broeders, zijn zonden belijden, zolang hij die gezondigd heeft nog in dit leven verblijft, zolang zijn belijdenis toegelaten kan worden, zolang de voldoening en de vergiffenis door de priesters aan de Heer welgevallig is."

• H. Ambrosius in "De poenitentia", 2, 13, 19: "Door de prediking des Heren is het allerduidelijkst geboden, dat voor de schuldigen aan zelfs de allerzwaarste misdaad, wanneer zij uit geheler harte en klaarblijkelijke belijdenis voor hun zonde boete doen, de genade van het hemelse sacrament moet worden uitgestort. Het is daarom zeker, dat u niets ter verontschuldiging is overgebleven."

• Zelfs Tertullianus erkende nog in zijn Montanistische tijd: "Maar, zegt gij, de Kerk heeft de macht om zonden te vergeven. Ik voor mij erken dat nog meer dan u en kan het uiteenzetten, daar ik de vertrooster zelf door de nieuwe profeten hoor zeggen: de Kerk kan het misdrijf vergeven; maar ik zal het niet doen, opdat men nog geen andere zonden doet". (Hij schreef dit ca. 220), wat weerlegt, dat de biecht ca. 250, tijdens de hevige vervolging van Keizer Decius, ingevoerd zou zijn, zoals wel beweerd wordt).

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: