donderdag 23 september 2010

Waarom gaat een Katholiek naar een priester om zijn zonden te biechten, in plaats van zich direct tot God te richten?

Welnu, het korte antwoord is omdat dit de weg is zoals God wil dat we het doen. In Jakobus 5:16, in de Heilige Schrift leert God ons "belijdt elkander de misdaden, en bidt voorelkander". Aantekening, de Schrift zegt niet dat we onze zonden direct tot God en enkel en alleen tot God moeten belijden… het zegt dat we onze zonden aan elkaar moeten belijden.

In Mattheüs 9:6 verteld Jezus ons dat Hem het gezag op aarde was gegeven om zonden te vergeven. En vervolgens in vers 8 vertelt de Schrift ons dat dit gezag is doorgegeven aan "den mensen"… in meervoud.

Wat is het eerste dat Jezus aan de aanwezige discipelen zegt op de avond van Zijn Opstanding (Johannes 20:21-23)? "Vrede’, zei Jezus nogmaals. "gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden." Hoe heeft de Vader Jezus gezonden? Welnu, we zagen in Mattheüs 9 dat de Vader Jezus gezonden heeft met het gezag om zonden te vergeven. Jezus zendt zijn discipelen uit zoals de Vader Hem uitgezonden heeft… dus, met welk gezag zendt Jezus zijn discipelen uit? Het gezag om op aarde zonden te vergeven. En, in het geval ze het niet begrepen, zeggen de verzen 22-23 het volgende, "En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden."

Waarom zou Jezus de Apostelen het vermogen geven om zonden te vergeven of niet te vergeven als Hij niet verwachtte dat mensen hun zonden bij hen zouden belijden? En hoe zouden zij zonden wel of niet kunnen vergeven wanneer niemand zijn zonden bij hen zou belijden?

De Bijbel leert ons om onze zonden aan elkaar te belijden. Het vertelt ons ook dat God de mens het gezag gegeven heeft om zonden te vergeven. Wanneer Katholieken hun zonden belijden aan een priester, volgen we eenvoudig het plan welke is uitgevouwen door Jezus Christus. Hij vergeeft zonden door de priester… het is Gods Kracht, maar Hij kanaliseert die kracht door de tussenkomst van de priester.

Geen opmerkingen: