zondag 16 oktober 2011

Staat Maria of Jezus centraal in de Rozenkrans

David MacDonald – www.CatholicBridge.com


In een boek van een protestantse auteur stond dat de Rozenkrans vooral over Maria gaat en maar heel weinig over Jezus. Bij veel protestanten leeft de gedachte dat de primaire focus bij de Rozenkrans gericht is op Maria. Daarom ben ik eens gaan tellen. Het is de eerste keer dat ik op deze manier ben gaan tellen, normaal gesproken is de Rozenkrans iets heel organisch voor mij, zoiets als het zingen van een prachtige psalm of gezang. Ik loop hiermee natuurlijk het risico om juist dat aspect van ‘zinloze’ herhaling te benadrukken, maar het gaat me erom te tellen of die stelling klopt dat de Rozenkrans met name over Maria gaat.
Samengevat:
 

De Rozenkrans is voor 65% gericht op of spreekt over Jezus. En 35% is gericht op het zalig prijzen van Maria, zijn Moeder, en haar vragen om voorbede.

88% van de Rozenkrans is rechtstreeks uit de Bijbel genomen en 12% komt uit de wijsheid die we hebben gekregen van de eerste Christenen.

Er zijn twee lagen in dit gebed, de meditatieve en de fysieke laag.

De meditatieve laag
Elk tientje van de Rozenkrans (een Rozenkrans bestaat uit 5 maal 10 Weesgegroetjes: 5 tientjes) is gericht op het mediteren over een bepaald Bijbelgedeelte. Dit worden de mysteries genoemd, de geloofsgeheimen. Van die 20 meditaties bidt je er gewoonlijk 5 per dag, 18 van deze mysteries volgen Jezus door de Bijbel heen en twee zijn gerelateerd aan Maria (de Tenhemelopneming en kroning van Maria).

De meditaties bestaan uit 20 mysteries: 18 komen rechtstreeks uit de Bijbel (0,9) + 1 is gebaseerd op de Bijbel, de kroning van Maria (0,05) en 1 komt uit de Katholieke Traditie, de Tenhemelopneming van Maria (0,05).
Samenvattend:
· Over Jezus 90%
· Over Maria 10%
En:
· Rechtstreeks uit de Bijbel 90%
· Gebaseerd op de Bijbel 5%

Blijde geheimen
· De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Lucas 1: 26-38)
· Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Lucas 1: 39-56)
· Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Lucas 2:1-21)
· Jezus wordt in de tempel opgedragen (Lucas 2: 22-38)
· Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Lucas 2: 41-52)

Geheimen van het Licht
· De doop van Jezus in de Jordaan (Matt. 3: 13-16)
· De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana (Joh. 2: 1-11).
· Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods (Mar. 1: 14-15)
· De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Matt. 17: 1-8)
· Jezus stelt de Eucharistie in (Matt. 26)

Droevige geheimen
· Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader (Matt. 26: 36-56)
· Jezus wordt gegeseld (Matt. 27: 26)
· Jezus wordt met doornen gekroond (Matt. 27: 27-31)
· Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië (Matt. 27: 32)
· Jezus sterft aan het kruis (Matt. 27: 33-56)

Glorievolle geheimen
· Jezus verrijst uit de doden (Joh. 20: 1-29)
· Jezus stijgt op ten hemel (Lucas 24: 36-53)
· De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Hand. 2: 1-41)
· Maria wordt in de hemel opgenomen (Hooglied 2: 2, 10, 11, Judith 13: 18)
· Maria wordt in de hemel gekroond (Gen. 3: 15a, Judith 13: 18 en 15: 9, Open. 12: 1, Sirach 24: 4 en 14: 9, Luc. 8: 21, Gal. 4: 19)


De fysieke laag
De Rozenkrans begint met de Apostolische geloofsbelijdenis die door de meeste denominaties geaccepteerd is. Deze belijdenis is 15 regels lang en geheel Schriftuurlijk.

Het ‘Onze Vader’ wordt aan het begin en voor elk tientje herhaald (6 keer). Het is 11 regels lang (totaal  6 x 11 = 36 regels) en bevat de letterlijke woorden van Jezus.

‘Eer aan de Vader’
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wordt aan het begin en na elk tientje opgezegd, dus 6 keer, is 4 regels lang en dus totaal 24 regels.
‘Fatimagebed’
O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen
die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
Wordt alleen na elk tientje opgezegd, dus 5 keer, is 4 regels lang en dus totaal 20 regels.

‘Weesgegroet’
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U (Luc. 1: 28)
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen (Luc. 1: 41-42a en 1: 48)
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot (Luc. 1: 42b)
Heilige Maria, Moeder van God, (Luc. 1: 43)
bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Het Weesgegroetje is 5 regels lang, en is voor het grootste deel rechtstreeks uit de Schrift genomen, regel drie gaat specifiek over Jezus. Het Weesgegroet wordt 53 maal opgezegd. Hierbij de berekening:

· 148 regels gericht op Jezus: 15 regels geloofsbelijdenis + 36 regels ‘Onze Vader’ + 24 regels ‘Eer aan de Vader’ + 20 regels ‘Fatimagebed’ + 53 x 1 regel uit het Weesgegroet.
· 212 regels gericht op Maria: 53 x 4 regels uit het Weesgegroet (106 regels rechtstreeks uit de Bijbel en alle 212 gebaseerd op de Bijbel)
· 142 regels rechtstreeks uit de Bijbel: 36 uit het ‘Onze Vader’ + 106 uit het Weesgegroet
· 287 regels gebaseerd op de Bijbel: 15 uit de geloofsbelijdenis + 36 uit het ‘Onze Vader’ + 212 uit het Weesgegroet + 24 uit het ‘Eer aan de Vader’ (Fil. 4: 20)

Wanneer we de fysieke laag van de Rozenkrans bekijken bidden we dus 148 regels gericht op Jezus en 212 regels gericht op Maria = totaal 360 regels.
· 212/360 = 0,59 dus, in 59% van de fysieke laag vragen we Maria om voorbede en eren we haar (29% is letterlijk uit de Bijbel genomen 106/360 = 0,29)
· 148/360= 0,41 dus, 41% van de fysieke laag is rechtstreeks gericht op Jezus (10% is letterlijk uit de Bijbel genomen 36/360 = 0,1)
· 142/360= 0,39 dus, de fysieke laag bestaat voor 39% uit gebeden die rechtstreeks uit de Bijbel komen
· 287/360= 0,80 dus, de fysieke laag is voor 80% opgebouwd uit gebeden die op de Bijbel gebaseerd zijn
Samenvattend:

Beide lagen gecombineerd
· 0,9 Meditatieve gebeden (18/20) + 0,41 Gesproken gebeden (148/360)= 1,31 gericht op Jezus
· 0,1 Meditatieve gebeden (2/20) + 0,59 Gesproken gebeden (212/360) = 0,69 gericht op Maria
· De gehele Rozenkrans bevat wanneer je beide lagen optelt: 360 regels gesproken gebeden + 20 meditaties
· 1,31 Jezus + 0,69 Maria = 2

Concluderend komen we tot de volgende berekening:
· Jezus: 1,31/2 = 0,65 (in procenten =  65%)
· Maria: 0,69/2= 0,35 (in procenten = 35%)
· 36 regels van de gesproken gebeden + 18 meditaties van de  380 komen rechtstreeks uit de Bijbel en zijn gericht op Jezus = 0,14 (in procenten = 15%)
· 106 regels van de gesproken gebeden + 1 meditaties van de 380 komen rechtstreeks uit de Bijbel en zijn gericht op Maria = 0.28 (in procenten = 28%)

 
Samenvattend:
65% is gericht op Jezus (15% Bijbeltekst) en 35% eer Maria en vraagt haar om voorbede (28% Bijbeltekst)
Welk deel van de Rozenkrans is gebaseerd op de Bijbel

· 0,95 Meditatieve gebeden (19/20) zijn citaten uit de Bijbel
· 0,39 Gesproken gebeden (142/360) zijn citaten uit de Bijbel
· 0,80 Gesproken gebeden (287/360) zijn gebaseerd op de Bijbel (inclusief Bijbelcitaten en gedeeltes die op de Bijbel gebaseerd zijn)
· 1,0 De gehele meditatieve laag (20/20) + 1.0 De gehele fysieke laag (360/360) = 2
· 0,95 Meditatieve gebeden + 0,39 Gesproken gebeden = 1,34 1,34/2 = 0,67 (in procenten = 67%)
· 0,95 Meditatieve gebeden + 0,80 Gesproken gebeden = 1,75 1,75/2 = 0,88. (in procenten = 88%)
 

88% van de Rozenkrans komt uit de Bijbel. 67% zijn citaten uit de Bijbel


Een uitnodiging

Ik hoop dat ik door dit artikel geen onrust veroorzaakt heb. De bedoeling is slechts om een brug te bouwen tussen protestant en katholiek. Om moeilijke onderwerpen, zoals Maria, daarbij uit de weg gaan helpt niet. Dit soort verschillen zullen niet vanzelf verdwijnen, voor miljoenen Katholieken zoals ook ikzelf is Maria van blijvend grote betekenis en hun relatie met Maria heeft door de Geest van Christus hun leven verrijkt. De tijd die we met Maria doorbrengen haalt ons niet bij Jezus weg, zoals ook het contact met andere medechristenen dat niet doet.
Ik wil eindigen met een uitnodiging. Het is misschien moeilijk, voor sommigen onmogelijk. Ik wil u vragen om alles wat u ooit over Maria gehoord hebt te vergeten, en alles wat u over haar gelezen hebt, inclusief datgene wat ik hier geschreven heb.
En ik wil u uitnodigen om te bidden tot Jezus. De meeste Christenen zijn het er wel mee eens dat het geheel veilig is om over iets tot Jezus te bidden. Ik wil u vragen om tot Jezus te bidden over Maria. Vraag eenvoudigweg aan Jezus de waarheid omtrent Zijn Moeder. Vraag Hem om leiding in uw denken over haar. Vraag dit elke avond gedurende zes weken. Ik ben er zeker van dat Hij u zal brengen tot de waarheid omtrent Zijn Moeder.

Geen opmerkingen: