zaterdag 19 november 2011

Kritische vragen aan Gereformeerden

Op de website ‘Een in waarheid’ schrijft dominee H.W. van Egmond over de Kerk en de vergadering van de Kerk onder één Hoofd. Een heikel thema gezien de grote verdeeldheid binnen de Gereformeerde Kerken, wereldwijd zijn de Protestantse kerken inmiddels uiteengevallen in 30.000 (!) verschillende denominaties. Een reactie op dit artikel en enkele kritische vragen aan onze Gereformeerde broeders.

Te beginnen met het eerste punt, de grootte verdeeldheid onder Gereformeerden. De Gereformeerde kerken in Nederland zijn inmiddels uiteengevallen in vele verschillende denominaties. Om u een indruk te geven een (niet volledige) opsomming:·      Protestantse Kerk in Nederland
·      Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland [1]
·      Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
·      Nederlands Gereformeerde Kerken
·      Christelijke Gereformeerde Kerken
·      Gereformeerde Kerken (hersteld)
·      Gereformeerde Kerken Nederland
·      Christelijke Gereformeerde Kerken
·      Gereformeerde Gemeenten
·      Gereformeerde Gemeenten in Nederland
·      Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)
·      Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
·      Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband (OGGbv)
·      Vrije Gereformeerde Gemeenten
·      Hersteld Hervormde Kerk (HHK
·      Vrije Hervormde Gemeente

Ds van Egmond erkent dat de Kerk tot eenheid geroepen is, een eenheid die de kerken hebben in Christus. Verder citeert hij prof. Greijdanus: “bij de gemeente van het oude verbond was er eenheid, zichtbare verbinding. Toen was die gemeente één volk, één nationale eenheid. Dat is nu niet meer zo. De zichtbare, nationale eenheid van de gemeente viel weg. Het zijn nu gemeenten, of kerken, die zelfstandig naast elkaar staan, en die aan elkaar gelijk zijn, wat wezen en roeping en verhouding tot de Here betreft, alle gouden kandelaren met de Here in haar midden, voor zover zij niet aan haar wezen en roeping ontzinken.” Hier schept hij ruimte voor de verdeeldheid in de Gereformeerde kerken, immers die plaatselijke kerken zijn allemaal zelfstandig en gelijk aan elkaar. De hoogte autoriteit staat volgens het Gereformeerde kerkrecht bij de plaatselijke kerk. Dit is in het geheel niet in lijn met de Bijbel, en dat terwijl de Gereformeerde kerken zich toch zo graag op de Bijbel beroepen (sola Scriptura). In Handelingen 17 lezen we dat de kerken van heel de toenmalige christelijke wereld in Jeruzalem vergaderd zijn, hier wordt hun eenheid hersteld toen verdeeldheid dreigde. De centrale bindende persoon tijdens dit eerste concilie is de apostel Petrus, wanneer hij gesproken heeft is de eenheid hersteld en de rust weergekeerd (Hand. 15: 7,14 ). Ten tweede is prof. Greijdanus inconsequent, hij zegt immers dat de Christelijke kerken in het Nieuwe Testament niet langer gebonden zijn aan één volk, één nationale eenheid, terwijl de binding aan een bepaald volk nu juist kenmerkend is voor afgescheiden  kerken (de kerken die van Rome afgescheiden zijn), niet voor niets heten deze kerken: Nederland Hervormd, Russisch Orthodox, Evangelische Kirch Deutschland (EKD), etc. Het zijn dus kerken die gebonden zijn aan een bepaald volk, ze zijn niet katholiek of algemeen, terwijl dit toch een van de kenmerken van de Kerk is (geloofsbelijdenis van Nicea).

De eenheid proberen de Gereformeerden te bewaren door vast te houden aan de Bijbel. Maar zonder Traditie of Leergezag is het geen goede basis voor eenheid, dat bewijzen de feiten ook wel, niet voor niet zijn er zo vele kerken die allemaal pretenderen de ware uitleg van de Bijbel te geven. Het probleem met het vast houden aan alleen de Bijbel is dat je niet weet welke uitleg van die Bijbel gevolgd moet worden. Er is geen objectief criterium om te bepalen welke uitleg van de Bijbel de juiste is. En zo blijf je zitten met een kakofonie aan verschillende meningen.

Volgens Gereformeerden is de kerk te kennen aan de volgende kenmerken: dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt;dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die heeft ingesteld; dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te bestraffen (art. 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis). Ik kan niet zien hoe uit te leggen is dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) aan deze criteria voldoen, zelfs niet wanneer je de eigen Gereformeerde belijdenissen als criterium neemt. Het is ook opmerkelijk dat hij niet spreekt over de andere kenmerken van de kerk die ook in zijn belijdenis genoemd worden, dat de ware kerk, één is, apostolisch, heilig en katholiek (Geloofsbelijdenis van Nicea). Ik zal proberen aan te tonen dat de Gereformeerde kerken niet aan deze kenmerken voldoen.

Allereerst het kenmerk dat de ware kerk één is. Ik heb dit aan het begin reeds besproken, het moge duidelijk zijn dat dit kenmerk niet aanwezig is. Die eenheid wordt tenietgedaan door het uiteenvallen in duizenden verschillende denominaties. Maar ook in leer is er geen eenheid, bijna elke kerk kent eigen belijdenissen. Alleen al binnen de Gereformeerde kerken zijn de volgende belijdenissen te onderscheiden:

·         Heidelbergse Catechismus
·         Dordtse Leerregels
·         Nederlandse Geloofsbelijdenis
·         Lutherse Augsburger Confessie
·         Westminster geloofsbelijdenis
·         Grote en Kleine Westminster Catechismus

Per land en deels per denominatie worden andere belijdenissen gehanteerd, bovendien zijn van deze belijdenissen ook nog eens verschillende versies in omloop. De eenheid in leer is niet aanwezig omdat dogma’s die de Kerk sinds eeuwen beleden heeft door de Protestantse kerken weersproken worden. Denk bijvoorbeeld aan de visie op het avondmaal, waarvan Justinus beleden heeft in zijn Apologia: "Wij nuttigen dat immers niet als gewoon brood en gewone drank; maar wij zijn onderricht, dat zoals Jezus Christus, onze Zaligmaker, vlees geworden door het woord Gods, vlees en bloed bezat terwille van onze zaligheid, zo ook die spijs, waarover door het gebed, dat zijn eigen woorden bevat, dank gezegd is, waarmede ons vlees en bloed op haar beurt gevoed worden, vlees en bloed is van die vleesgeworden Jezus." (I, 66). Er is maar een Kerk op aarde die opvalt door haar eenheid in leer en kerkregering en dat is de Rooms Katholieke Kerk die onder de geestelijke leiding staat van één Paus en die over heel de wereld één is in haar leer.

Het tweede kenmerk van de ware Kerk is dat ze heilig is. Ze is dit natuurlijk eerst en vooral door haar eindbestemming: de heiliging en redding van de gelovigen. Ze is ook heilig door haar morele onderwijs heilig, een moreel onderwijs waar de wereld zich aan ergert. In vele Gereformeerde Kerk zijn meer of minder resten van deze morele leer te vinden. Maar niet zo volledig en volmaakt als in de Katholieke Kerk. Neem bijvoorbeeld het gebruik van anticonceptie. De meeste Gereformeerde kerken keuren het niet langer publiekelijk af wanneer voorbehoedsmiddelen gebruikt worden binnen het huwelijk. En dat terwijl de mens niet moet scheiden wat God samengevoegd heeft, geslachtsgemeenschap en het krijgen van kinderen horen nu eenmaal bij elkaar, God heeft dat zo in de schepping gelegd. Verder voldoen Gereformeerden door het overdadige gebruik van voorbehoedsmiddelen niet langer aan het gebod “gaat heen en vermenigvuldigt u”, het eerste en voornaamste doel van het huwelijk. Ten derde wordt door het gebruik van de pil, het meest gebruikte voorbehoedsmiddel, in sommige gevallen abortus gepleegd. De pil voorkomt namelijk ook de innesteling van het embryo, en heeft daarmee een abortieve werking.

Her derde kenmerk is dat de Kerk Katholiek is, de protestanten hebben dit vertaald met het woord 'algemeen'.  Nadat ze de wereld in bezit nam door de achtduizend mannen van alle tong en natie, heeft de Kerk zich steeds verder verspreid en nieuwe leden gewonnen. Aan het eind van de eerste eeuw was de Kerk al gekomen tot buiten de grenzen van het Romeinse rijk. De Kerk van Rome is altijd en op alle plaatsen Katholiek: dit is zo manifest dat alleen zij deze glorieuze titel toegewezen gekregen heeft, geen afgescheiden gemeenschap heeft het ooit gewaagd deze titel aan te nemen. Al sinds de tijd van Augustinus is de naam Katholiek exclusief toegewezen aan leden van de Kerk van Rome, en in alle tijden hebben we ‘Christen’ als onze voornaam geproclameerd, en ‘Katholiek’ als onze achternaam.

Deze wonderlijke universaliteit is ook nu net zo opvallend als toen. We kunnen in gedachten langs de meest verre landen en obscure eilanden gaan, maar we zullen overal Katholieken vinden en we zullen niet alleen zien dat de Katholieke Kerk verspreid is over alle landen van deze aarde, maar ook dat ze in aantallen elke andere Christelijke gemeenschap verre overtreft.

Het laatste kenmerk is apostolisch. Dit betekent dat de ambtsdrager rechtstreeks opvolgers zijn van de apostelen die door Jezus benoemd zijn. Al direct in Handeling 1 is te zien dat er sprake is van apostolische opvolging, de lege plaats die ontstaan was door het verraad en de dood van Judas wordt direct weer ingenomen door iemand anders. Maar ook in het verdere van Handelingen is te zien dat het ambt doorgegeven wordt door middel van handoplegging (Hand. 8: 15-17; 9: 17; 19: 6; Hebr. 6: 1-3). Die handoplegging kan niet door een willekeurig iemand gebeuren, maar moet geschieden door een apostel die zelf door handoplegging is gewijd tot apostel. De Gereformeerde kerken kennen geen handoplegging en geen apostolische opvolging. Maar ze volgen ook niet de leer van de apostelen. De apostel Paulus zegt heel duidelijk dat wanneer je gescheiden bent, wat eigenlijk sowieso niet de bedoeling is, dat je dan maar twee opties hebt, je weer verzoenen met je man of ongetrouwd blijven (1 Kor. 1: 10, 11). De Gereformeerden kennen nog een andere optie, wanneer iemand overspel gepleegd hebt mag de onschuldige opnieuw trouwen. En dat terwijl de apostelen leren dat het huwelijk een levenslange band is (Rom. 7: 1-4; 1 Kor. 7: 39), die niet verbroken kan worden, ook niet door overspel. De apostelen leren ons ook dat we uit werken gerechtvaardigd worden en niet alleen uit geloof (Jak. 2: 24), de Gereformeerde kerken zeggen het tegendeel, sola fide, door geloof alleen. En Paulus leert ons dat “wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.” Zo iemand is dus niet schuldig aan het teken van Christus lichaam, maar aan het lichaam en bloed van Christus zelf. En Jezus heeft ons toch keer op keer gezegd “dit is Mijn lichaam”. Ja, dat moet je symbolisch opvatten, zeggen Gereformeerden dan, terwijl de tekst hier geen aanleiding toe geeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat allerlei andere dingen ook symbolisch (niet historisch, niet echt gebeurd) opgevat worden, zoals Jona die drie dagen in de vis gezeten heeft. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De Katholieke Kerk bezit dus alle kenmerken van de ware Kerk; en is dus als enige Kerk door Christus gegrondvest, deze kerk moet de kerk van Rome zijn, wiens missie het is om de mens tot het eeuwige heil te leiden.


[1] Let op: steeds staat er in meervoud: “Gereformeerde kerken”, er is dus in de Gereformeerde opvatting niet een (Katholieke) Kerk, maar er is een verzameling van losse kerken.

28 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoi Hugo;

Ik wil je er op wijzen dat de website van eeninwaarheid.info niet de standpunten van de kerk verkondigt maar de mening van een groep mensen die het niet eens zijn met een aantal zaken in de kerk.
Ze is dus niet representatief voor de groep.

Anoniem zei

De website verkondigt inderdaad de mening van een groep mensen binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Maar ik denk wel dat dit artikel de gangbare mening binnen de vrijgemaakte kerken redelijk weergeeft, in ieder geval de mening zoals die tot een jaar of tien geleden gebruikelijk was. Zelf ben ik het grootste deel van mijn leven vrijgemaakt geweest, ik meen dus enigszins te weten wat er geleerd wordt.

Anoniem zei

Zou u willen ingaan op de argumenten die ik in mijn artikel noem?
Hugo Bos

Anoniem zei

De website die je aanhaalt is een groepering die sterke banden met de "nieuwe vrijgemaakten" een de "GkH" heeft.
Ze hebben weinig tot geen binding meer met de GKv.
Het lijkt meer een groep die terug wil naar het "enige ware kerk" denken wat er een aantal decennia geleden in de GKv inderdaad was.
De mening is eigenlijk sinds 1980 al niet meer gangbaar in de GKv.
De Gkv is een kerk binnen wat men noemt "de kleine oecumene" (GKv CGK en NGK) en niet meer een introverte club van waarheidisonzecorebussines" kerken.

Dan nog je opmerking over de naam "kerken".
Dat is een postale aanduiding en geen leer. Wij leren in de GKv de Katholieke Kerk namelijk (nee, niet die van Rome.....)
Met de term "kerken" worden de gemeenten aangeduid. Dus geen "dwaalleer" maar een postale aangelegenheid.
Dan nog je opmerking over de belijdenissen: als ex GKv weet jij best wel dat er maar drie belijdenissen gelden in deze kerk en dat de remonstrantse leer beslist daar niet bij hoort.
Qua belijdenissen: Apostolicum, Nicea en Athanasius.
Leerboeken : de leerregels van Dordt, de Nederlandsche Geloofbelijdenis en de Heidelberger Catechismus.

Anoniem zei

Waarbij opvalt is dat je de gereformeerden wel "broeders" noemt.
Dat is in de lijn van de Katholieke kerk beslist NIET mogelijk omdat er maar 1 kerk is en die wordt geregeerd door Christus en de vervanger van Petrus.
Staat gewoon in de KKK overigens.
Gereformeerden loochenen het Petrusambt en dat is in katholieke zin meer dan kwalijk vrees ik.

Anoniem zei

Dat is precies wat ik bedoel, het is zeer lang eigen geweest aan de vrijgemaakte kerk om te spreke van enige ware kerk. Het is misschien al langer dan tien jaar in onbruik geraakt, daar heb je gelijk aan.
Om de remonstrantse belijdenis gereformeerd te noemen is inderdaad wat vreemd, ik zal het weghalen. Verder blijft het ware dat de verschillende gereformeerde kerken verschillende belijdenissen hanteren. En ze zijn er niet erg duidelijk over of ze gebonden zijn aan deze belijdenis. De eenheid wordt dus niet meer bewaakt door vast te houden aan de belijdenis. De chaos door prediken van allerlei verschillende mening neemt dus alleen maar toe.

Anoniem zei

Als laatste voor vandaag: de GKv vallen niet onder de PKN en je hele verhaal gaat over de "gereformeerden" maar dan in algemene zin. Dat algemene noemde met vroeger "synodaal".
Je artikel is derhalve wat mank gaan lopen: je gooit alle gereformeerden qua titel op 1 hoop terwijl je dat denk ik niet wilt.
Even ter info:
de GKv is in 2003 gebroken omdat een deel richting de nieuwe vrijmaking ging. Minder oecumene, meer "wij zijn ware kerk" zeg maar.
Daarnaast is er een andere breuk geweest in Kampen, de gereformeerde kerken in hersteld verband. Hier zitten ook voormalige leden van de eerste breuk bij overigens.
Ook zij claimen de "ware kerk" te zijn.
ongeveer 90% van de huidge GKv is stabiel en niet verontrust. De site die je aanhaalt is een site van ongeveer 5% van de leden die én niet weg willen gaan én verontrust zijn.

Je vraagt of ik in wil gaan op je argumenten maar dat kan ik niet. Simpelweg omdat je verhaal mank gaat op "kerktechnisch" gebied.
Ik wil je daar wel in helpen maar geef dan even een brul.

Anoniem zei

De chaos in alles wat zich "gereformeerd" noemt is inderdaad groot.
Vandaar dat wij alhier een christelijke kerk zijn op gereformeerde basis :)
Als je sec kijkt naar de GKv waar Eeninwaarheid meent onderdeel van te zijn dan kun je er niet omheen dat alleen de door mij aangedragen geschriften van toepassing zijn. Kijk maar in je oude kerkboekje :)

Anoniem zei

Gereformeerden broeders noemen is wel degelijk Katholiek, Katholieken erkennen maar een doop en de meeste dopen in de Gereformeerde kerken zijn geldig en zijn daarmee broeders en zusters. Bovendien is elk mens schepsel van God, en geroepen om God te dienen, ik heb er dus geen enkele moeite mee om iemand broeder of zuster te noemen. Al is de gemeenschap der heiligen iets unieks, een band die je niet deelt met bijvoorbeeld atheisten.
Dat er maar een kerk is de Rooms Kaholieke, dat klopt. Het lichaam van Christus kan immers niet gedeeld zijn. Kun je ingaan op de andere argumenten die ik noem?

Anoniem zei

De essentie van mijn verhaal gaat op voor alle Gereformeerd kerken, ze voldoen niet aan de kenmerken van de ware Kerk, zoals die altijd door de Kerk zijn beleden.
De details van al die splintergroepen die uit de GKv zijn ontstaan ken ik, maar die kon ik niet allemaal in het verhaal verwerken.

Anoniem zei

@ argumenten: nee, dat kan ik niet omdat jij alles wat gereformeerd wenst te heten op de bult van de gereformeerde kerken vrijgemaakt wenst te gooien.
Je artikel is daarmee in de basis al onjuist.
Ook het gegeven dat je de genoemde site als correct aanneemt is niet juist: het gaat om een groep die "verontrust" is maar niet durft / wenst / wil uittreden uit die kerken.
Overigens is de aanname dat het lichaam van de Opgestane Heer de RKK is onjuist.
Het lichaam is de Katholieke (wereldomvattende) kerk en nadrukkelijk niet de RKK. Dat leert overigens de kerk van Rome zelf ook niet.

Anoniem zei

Jezelf christelijke kerk op gereformeerde basis is natuurlijk geen oplossing voor de problemen die ik benoem. Is die christelijke kerk gebonden aan een geloofsbelijdenis, zo ja welke?

Anoniem zei

@verhaal: dus laat je de essentie maar liggen en gooi je alles op één hoop?
Dat is niet terecht en ook feitelijk onjuist.
Ook br.Bolt van EIW (een in waarheid) zal je houding daarom betwisten.

Anoniem zei

Volgens de Katholieke leer is de Kerk het mysieke lichaam van Christus, waarin Hij aanwezig is in de H. Mis, onder de gedaante van brood en wijn.

D.J. Bolt zei

Een korte reactie op dit moment.
Het is me wonderlijk te moede dat een voorheen vrijgemaakte en nu roomskatholieke iemand de gereformeerde belijdenis omtrent de ware kerk met verve verdedigt t.a.v. de roomskatholieke kerk. En tegelijk een kennelijk nog wel vrijgemaakte van diezelfde belijdenis met kennelijk afkeer afstand doet. Het kan verkeren!
Het verhaal van Bos laat ook nu typisch zien waar het fundamentele verschil tussen katholiek gereformeerd en roomskatholiek zit: de eerste baseren zich op de Schrift alleen, de andere op de Schrift EN de traditie. Ja zo kun je misschien de eenheid bewaren als je een mens het laatste woord geeft. En zo kan er dus van alles bij de leer van de kerk worden verzonnen als b.v. Maria onbevlekte ontvangenis en ten hemelvaring. Als het door een mens (lees paus) ex cathedra is uitgesproken is het waar immers?
En die verscheurdheid dan? Die is heel erg. Niet alleen omdat daardoor de Naam van de Koning van de Kerk wordt gelasterd maar ook omdat het toont dat Gods Woord op zoveel manieren geweld wordt aangedaan. Dat is het meest erge waarom Hij de banvloek daarover heeft uitgesproken, zie bv. Openb. 22. Helaas is na een bloei tijd ook de GKv in een fase van verval gekomen. Dat doet dagelijks verdriet.
Samenvattend, ik blijf toch maar gereformeerd en me baseren op wat God zelf heeft geopenbaard. Dat is aanzienlijk veiliger. En tegelijk werken aan eenheid van hen die een zijn in geloof, hoop en doop en die het ALLEEN van Christus verwachten.

Anoniem zei

Citaat: Volgens de Katholieke leer is de Kerk het mysieke lichaam van Christus, waarin Hij aanwezig is in de H. Mis, onder de gedaante van brood en wijn.

Dat is volgens mij niet een correcte weergave van de KKK.
Heb je een linkje???

Anoniem zei

Dan nog dit: is het niet vreemd om de PKN-gereformeerden aan te spreken op een schrijven van een GKv predikant?
Je kunt op basis van de uitspraken van de pastoor in Geldermalsen toch ook niet de pastoor in Brussel veroordelen.

Anoniem zei

@bolt, baseren op wat God zelf geopenbaard heeft, dat is misschien wel aanzienlijk veiliger, maar leidt tot versnippering, vandaar de honderden zoniet duizenden christelijke denominaties,een ieder wordt zijn eigen paus, zo zou het de katholieke kerk ook vergaan zijn indien indien er geen apostolische opvolger van petrus geweest was, tegen wie gezegd is: wie u hoort, hoort mij.........

Anoniem zei

De christelijke kerk is uitsluitend gebonden aan een belijdenis als die belijdenis de woorden uit de bijbel naspreekt.
In de GKv worden er drie belijdenissen erkent, ik heb ze al voor je genoemd.
De Heidelbergse Catechismis is geen belijdenis maar een leerboek.
Net zo min als de KKK een belijdenis is.
Derhalve wederom een fout in je verhaal.

Daarnaast lees ik op isodorusweb (best bekend in Katholiek Nederland en daarbuiten!):
[citaat]Verschillende vormen
Door de traditie van de Kerk heen, zijn diverse geloofsbelijdenissen ontstaan:

Geloofsbelijdenis van de oude, apostolische kerken
De belijdenis van kerkleraar Athanasius
Geloofsbelijdenissen van concilies (zoals Nicea, Toledo, Lateranen en Trente)
Geloofsbelijdenissen van verschillende pausen

Geen van de belijdenissen is achterhaald, maar zijn een antwoord op de tijd waarin ze zijn ontstaan. Er zijn echter twee belijdenissen die een bijzondere plaats innemen.

Geloofsbelijdenis van de apostelen
Dit is de samenvatting van het geloof, zoals door de eerste volgelingen van Jezus beschouwd.
Geloofsbelijdenis van Nicea-Konstantinopel
Een van de belangrijke resultaten van beide concilies (uit 325 en uit 381) is deze geloofsbelijdenis, die in de westerse en oosterse kerken wordt gebruikt.[einde citaat]
Dan is dus je verhaal op dat gebied ook wederom niet correct.
De kerk van Rome erkent een groot scala aan confessies overigens.
Mag ik je derhalve wijzen op de KKK deel I, sectie 2, artikel 192?
Daar staat heel wat anders dan wat jij beweert immers?
Er staat:
[citaat] In de loop van de eeuwen zijn er talrijke geloofsbelijdenissen of geloofssymbola geweest als antwoord op de noden van de verschillende tijden: de geloofsbelijdenissen van de verschillende apostolische en oude kerken1, de aan Athanasius toegeschreven belijdenis 'Quicumque', de geloofsbelijdenissen van bepaalde concilies (Toledo, Lateranen, Lyon, Trente) of van bepaalde pausen, zoals de 'Fides Damasi' of 'Het Credo van het volk van God' van Paulus VI.[einde citaat]


Mijn voorstel is dat je je artikel maar weg moet halen omdat het qua fundering zo dun is dat zelfs een niet gereformeerde met enige kerkkennis haar zo lek als mandje kan schieten.

Als laatste: je doet het voorkomen alsof het in de kerk van Rome prima is allemaal. Maar ook daar zijn regelmatig scheuren geweest. Onlangs nog sprak De Korte daarover op een universiteit in Kampen.
Zelfs de leidinggevenden van de kerk van Rome geven aan dat er rondom de reformatie alle reden was voor Luther en later Calvijn cc de ware leer na te streven. Zo zoet was het niet immers?
En wat te denken van de breuken in parochies omdat de "pastoor niet bij de club past", grote problemen rondom delicten, afscheidingen (denk aan Huub Oosterhuis en Hegger!).
Problemen genoeg in de kerk van Rome denk ik.
Is het aan mij om daar een oordeel over te vellen?
NEE. Het is eerder pijnlijk te noemen dat er zoveel breuken in het Corpus Christi zijn gemaakt door mensen.
En dat gaat zowel Rome als de Gkv en alle andere denominaties aan...

Anoniem zei

@ dhr.Bolt: ik neem geen afstand van de belijdenissen en de leerboeken maar ben wel van mening dat die geschriften in het licht van de schrijftijd gelezen mogen worden.
Enkele passages (zoals rondom de pauselijke mis) zouden dan ook in deze tijd tóch anders geschreven worden en zoals u al aangeeft: er zal dan ook iets in het leerboek komen over de omgang met Maria als moeder der kerk en de omgang met de traditie / overlevering.
Genoeg zaken waarover we op grond van de Bijbel moeten zeggen: onjuist.
Ik vrees dus dat we in dat opzicht even gereformeerd zijn!

Anoniem zei

Dat de Katholieke Kerk Mysiek lichaam van Christus is kun je bijvoorbeeld lezen in art. 1474 van het Compendium: De christen die zich van zijn zonde wil zuiveren en zich met de hulp van Gods genade wil heiligen, staat niet alleen. "Het leven van elk van de kinderen Gods is in en door Christus op wondere wijze verbonden met het leven van alle andere christenbroeders in de bovennatuurlijke eenheid van het mystieke lichaam van Christus, als in één mystieke persoon".

Anoniem zei

Beste br. Bolt, het is inderdaad belangrijk vast te houden aan het getuigenis van de ene en ware Kerk, elke andere club is misschien een groepje gelovigen, of een religieuze instelling, maar is niet de Kerk van Christus.
Volgens u wordt de eenheid in de Katholieke Kerk bewaard op grond van een mensenwoord. Maar op grond waarvan hebben we de Bijbel gekregen? Is dat ook niet op grond van een besluit van de Kerk in concilie vergadert?! Mensenwoorden. Natuurlijk onder bijzondere leiding van de H. Geest, maar wanneer de Geest toen bijzonder werkte, kan Hij dat nu toch nog doen wanneer de Kerk in concilie bijeen is?!
En ook de Bijbelwoorden zelf zijn toch door mensen opgeschreven. Toen de apostel Petrus de brieven van Petrus schreef (die nu in de Bijbel staan) was hij door bijzondere leiding van de H. Geest onfeilbaar, de Bijbel bevat immers geen fouten. Kan Petrus (of zijn opvolger) op een ander moment dan niet onfeilbaar zijn? Misschien wilt u daar eens een reactie op sturen? Hartelijke groet, Hugo Bos

Anoniem zei

Ik spreek dominee van Egmond aan op wat hij belijd in de Gereformeerde belijdenis (m.n. NGB), een belijdenis die de meeste andere Gereformeerde kerken in Nederland ook aanvaarden. Daarom meen ik dat ik het punt kan veralgemeniseren.

Anoniem zei

@anoniem dat er ook in de Katholieke Kerk problemen zijn erken ik ten volle. Maar haar eenheid in ongebroken. Wel zijn er mensen geweest en vandaag aan de dag nog die zich van haar los willen maken of die geexcomuniceerd worden. Onderling gekrakeel, dat er zeker is, doet niet af aan de mysieke eenheid die ze kent als gemeenschap der heiligen, een gemeenschap die we hebben met de levende gelovigen, maar evenzeer met hen die al heengegaan zijn, de zielen in de hemel.
Verder zijn de belijdenissen van de Katholieke Kerk niet onfeilbaar en onveranderlijk, maar de dogma's zijn dat wel. Het Eerste Vaticaans Concilie heeft duidelijk aangegeven wanneer iets een onfeilbaar dogma is.

Anoniem zei

Maar je gaat dus niet in op het gegeven dat je artikel gebouwd is op onjuiste aannames en verkeerde interpretatie.
Dat geeft imho al aan dat je niet weet waar je over schrijft maar enkel een schop tegen een groepering in een kerk wenst te geven.
Mijn tip: verdiep je in de werken van Luther en Calvijn (zelfs de Korte is daar van onder de indruk, met name over de theologische kennis daarin!!!!) en schrijf dan nog eens een artikel.
Ik vrees dat je met de kennis van die bronnen niet anders kunt zeggen dan dat de houding van de kerk van Rome inzake een aantal dingen onjuist is.
Tuurlijk, je geniet (en dat doe ik ook van de zaken die van belang zijn in de Roomse Traditie) maar ik geniet wel met een voorbehoud.
Maria moeder der Kerk? Geen enkele bron in de Bijbel wijst daarnaar, met een scala aan omwegen bewijst rome dat standpunt maar het is een niet houdbaar statement.
Aflaten? Luther is daar helder over, Rome heeft daar later ook in erkent dat het niet kan.
Biecht bij een biechtvader? De Bijbel is helder: je het in God je Biechtvader, de mens is niet nodig daarin.

Denk eens na over de vraag hoeveel heilsnoodzakelijkheid er in de kerk van Rome afhankelijk is van de mens als functionaris?
Is dat wat het Evangelie brengt?
Nee, nada, noppes.

Iemand dan aanspreken op zijn belijden maar derhalve de hand in eigen boezem niet wensen is nogal vreemd. Toch?

Anoniem zei

Je geeft niet aan welke aanname van mij verkeerd is. Verder wens ik in het geheel niet aan te schoppen tegen een groepering, al helemaal niet tegen ds. van Egmond en EiW, waar ik respect heb vanwege hun vasthouden aan de Gereformeerde uitgangspunten.
Verder snap ik niet hoe je zo snel kunt oordelen over mijn kennis van Luther en Calvijn. De Institutie van Calvijn heb ik op het punt van de Kerk uitgebreid bestudeerd. En juist dat versterkte mijn besluit om Katholiek te worden.
Verder geef je aan dat de Bijbel bepaalde Katholieke standpunten niet ondersteund. Dat bewijs kan ik je overvloedig geven,hierbij een enkele tekst, voor meer info kan ik je links sturen.
Maria is onze moeder en wij zijn haar kinderen, een bewijstekst is bijvoorbeeld Open. 12: 17 waar wij haar zaad (kinderen) genoemd worden.
Rome heeft nooit erkend dat aflaten an sich verkeerd zijn, maar een bepaalde gegroeide praktijk is verkeerd, het verkopen van aflaten. Daar heeft Rome dan ook een einde aan gemaakt.
Verder is biechten helemaal niet vreemd, zelfs Luther was voor biechten, dat moet jij als Lutherkenner toch weten. De macht om zonde te vergeven geeft Jezus aan zijn Apostelen in Joh. 20 : 23, waar Hij hen ook de bijzondere bijstand schenkt van de Heilige Geest.
Verder is het dogma dat buiten de Kerk geen heil is heel oud en altijd door de christenen beleden. De Bijbel is er ook heel duidelijk over dat bijv. de Doop heilsnoodzakelijk is. Bewijsteksten kan ik sturen, bijv. Mar. 16: 16.

Anoniem zei

Bolt zei:"me baseren op wat God zelf heeft geopenbaard". U bedoelt daarmee waarschijnlijk wat u in uw bijbel,en in het nieuwe testament in het bijzonder, leest. Dat baseren op wat god zelf heeft geopenbaard hebben honderdduizenden vóór u gedaan en dat zullen vele honderdduizenden nog na u doen.
Hetgeen vaak verschillende(zefs tegenstrijdige) interpretaties opgeleverd heeft of zal opleveren. Chaos dus. U weet dat de katholieke kerk de bijbel in de vierde eeuw gecannoniseerd en uitgegeven heeft. Een katholiek boek dus. Lang voordat de boekdrukkunst uitgevonden was, ook in een tijd dat nog veel mensen niet konden lezen. Het zijn de in de gemeenschap met de kerk der eeuwen lijkt mij daarom veiliger omdat beloofd is dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.

Anoniem zei

Beste Hugo,

Heb het heel druk gehad de laatste weken. Het werk van een kunstenaar is altijd onregelmatig.
Maar wat heb je je geweldig verweerd in Kritische vragen aan Gereformeerden. En de reacties die daarop kwamen.

Heel goed, Hugo, houd stand. Je hebt niets te vrezen staand in het katholieke geloof.
Hoe moeilijk het er soms aan toe gaat in de katholieke kerk, hoeveel persoonlijke fouten sommigen van haar bedienaren ook kunnen begaan, de heilige katholieke kerk heeft nooit een geloofswaarheid verloren laten gaan omwille van een zielloze vernieuwingsdrift, die je bij veel protestanten tegen komt. Bij elke kerksscheuring omwille van vermeende zuiverheid gaat er weer iets verloren en is er niets gewonnen. Behalve het eigen gelijk dan.

Houd stand.

Groet met bede,

Paul.