zondag 24 juni 2012

Anticonceptie, een vorm van praktisch atheïsme

God heeft hemel en aarde gemaakt goed gemaakt en Hij heeft zich in zijn Woord maar ook in de Schepping geopenbaard. Hij heeft de mens opgedragen vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. Vanaf de zondeval wil de mens Gods opdracht niet meer vervullen, maar de mens wil zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Zo ook bij de seksualiteit en geboortebeperking, het is de mens die scheiden wil wat God heeft samengevoegd, namelijk geslachtsgemeenschap en voortplanting. Tientallen jaren geleden was er in Reformatorische kring nog serieuze weerstand tegen de zonde van de anticonceptie, maar nu hoor je er vrijwel nooit meer iets over in een preek en in de krant wordt er vrijwel niet over geschreven, het lijkt erop dat deze zonde meer en meer toegedekt wordt. De Rooms Katholieke Kerk is de enige die nog vasthoud aan het oorspronkelijke getuigenis van de H. Schift.De H. Schrift zegt dat geslachtsgemeenschap en voortplanting bij elkaar horen. Een voorbeeld is de zonde van Onan (Gen. 38), na de dood van zijn broer ging Onan een zwagerhuwelijk aan met zijn schoonzus Thamar. Hiertoe was hij niet verplicht volgens de Joodse wet, al was het een schande wanneer hij haar niet zou trouwen. Hij koos er dus voor om haar tot vrouw te nemen, sliep met haar, maar verspilde bewust zijn zaad, zodat uit de geslachtsdaad geen kinderen voortkwamen. Zijn zonde is dus niet die van zelfbevrediging, maar zijn zonde is dat hij de geslachtsdaad bewust onvruchtbaar gemaakt heeft. Een zonde die de zo ernstig is in de ogen van de HEERE dat Onan gedood werd.

Maar ook het gezonde verstand zegt dat geslachtsgemeenschap en voortplanting bij elkaar horen. Of anders gezegd, uit de schepping en uit de manier waarop ons lichaam werkt kunnen we al opmaken dat die twee bij elkaar horen. Zoals eten tot doel heeft om voedingsstoffen op te nemen, zoals ogen tot doel hebben om te kijken, zo heeft de seksualiteit de voortplanting tot doel. Nu kan eten aangenaam zijn en je kunt ervan genieten, maar dit tot doel verheffen zou verkeerd zijn. De christen weet dat het vlees zwak is en gemakkelijk te verleiden. Daarom moet hij zich oefenen in onthouding, door vasten bijvoorbeeld. Maar ook door onthouding van geslachtsgemeenschap om je speciaal op God te richten in het gebed (1 Kor. 7: 5). We moeten ons vlees en de kwade begeerlijkheid doden (Kol 3: 5).

Het bewust onvruchtbaar maken van de geslachtsgemeenschap heeft allerlei negatieve gevolgen. Anticonceptie leidt tot algemeen zedenverval en huwelijksontrouw, doordat zondigen heel gemakkelijk gemaakt wordt. Het hebben van geslachtsgemeenschap heeft immers geen consequenties meer. Door gebruik van anticonceptie dreigt ook dat de man de eerbied voor zijn vrouw verliest. Hij hoeft immers geen rekening meer te houden met het geestelijke en lichamelijke welzijn van zijn vrouw, maar man en vrouw kunnen gemeenschap hebben zo vaak als ze willen. Zodoende draait de seksualiteit al snel om de egoïstische bevrediging van de hartstocht. Het kweekt zwakke mensen die geen weerstand kunnen bieden aan hun begeerten.

Maar er zijn ook vele medische gevaren. Het gebruiken van de pil is bijvoorbeeld lang niet zo veilig als velen wel denken. Het risico op het krijgen van een diepe veneuze trombose is drie tot twaalf keer zo hoog. De kans op een hart- of herseninfarct twee keer zo groot. Vrouwen die langer dan 5 jaar de pil slikken, lopen 2 maal meer risico op baarmoederhalskanker, na 10 jaar kan dit oplopen naar een 3 maal hoger risico. Het risico op de meest agressieve vorm van borstkanker is 4,2 maal zo hoog, en dat na slechts 1 jaar gebruik van de pil. Sommige vormen van kanker komen minder vaak voor door gebruik van de pil, zoals eierstokkanker, maar dit zet niet veel zoden aan de dijk omdat eierstokkanker niet vaak voorkomt.

Om de bijwerkingen te verminderen is de dosering van oestrogenen en progestagenen in de pil steeds verder verlaagd. De pil is nu zo zwak geworden dat geworden dat de eisprong en eirijping niet altijd meer tegengehouden wordt. In die gevallen kan een bevruchting optreden, maar innesteling van de bevruchtte eicel wordt door gebruik van de pil bemoeilijk. Wanneer de pil deze innesteling voorkomt is sprake van een vroege abortus, de pil heeft dus ook een abortieve werking.

Maar wat nu te doen wanneer het krijgen van meer kinderen grote problemen of gevaren met zich mee zou brengen? Denk aan situaties van oorlog, grote armoede of ernstige ziekte van de moeder. De eerste mogelijkheid is het zich volledig onthouden van geslachtsgemeenschap, dit vraagt een (groot) offer van de echtelieden, maar wel een offer dat nodig kan zijn omwille van het koninkrijk der hemelen (Matt. 19: 12). Een tweede optie is de periodieke onthouding, waarbij geen gemeenschap plaatsheeft in de vruchtbare periode. Nu heeft periodieke onthouding een slecht imago, in biologieboeken op school, ook op Reformatorische scholen, staat dat deze vorm van anticonceptie zeer onbetrouwbaar is. Dit is echter niet waar, wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat NFP-DAG/Sensiplan (een natuurlijke vorm van geboortebeperking) bijna even betrouwbaar is als de pil. Deze vorm van natuurlijke geboortebeperking vraagt natuurlijk wel zelfbeheersing van de echtlieden, maar berooft de geslachtsdaad in ieder geval niet van haar vruchtbaarheid.

Anticonceptie trekt een streep door de scheppingsordening van God en is een bewust negeren van Gods plan met ons leven. Het is een botvieren van de seksuele lusten en afgodisch vereren van het genot. Daarmee is het een vorm van praktisch atheïsme. We moeten ons afvragen hoe ver dit atheïsme al doorgedrongen is in ons leven en daarmee ook in onze kerken.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Was de zonde van Onan niet dat hij geen nageslacht voor zijn broer wilde verwekken en zo voor zijn verplichting wegliep? En dus niet het simpele feit dat hij zaad verspilde?
"Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn; daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven." (Gen 38:9)


Voor de duidelijkheid, ik ben niet voor anticonceptie en ook niet zo iemand die meent dat de paus schuldig is aan aids-doden in Afrika, maar ik vind wel dat een verbod eerlijk vanuit de Bijbel beargumenteerd moet worden.

Hugo Bos zei

Het klopt inderdaad dat zijn zonde was dat hij geen nageslacht voor zijn broer wilde verwekken. Maar hij had toch ook gewoon de gemeenschap kunnen weigeren? Dan was er ook geen nageslacht gekomen. Nu was er wel de lust en de gemeenschap, maar verwekken van nageslacht werd voorkomen. In Gen. 38 vers 9 staat ook expliciet dat hij het zaad op de grond verloren liet gaan, het zaad werd daarmee niet gebruikt voor het doel dat God ermee had, volgens Zijn scheppingsplan, hij handelde zo tegen de natuurwet in.

Anoniem zei

Die indruk heb ik niet want hij werd geacht zijn zwagerplicht te vervullen: Toen zei Juda tegen Onan: Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer.

Hugo Bos zei

Maar wanneer hij geen nageslacht wilde verwekken, waarom heeft hij dan niet geweigerd om met haar te slapen, hij was daar namelijk niet toe verplicht. Tenminste het was niet een absolute plicht wel een morele verplichting.

john logan zei

U hebt gelijk. Hieronymus en Epiphanius van Salamis lechten het verhaal van Onan ook uit als een veroordeling van anticonceptie. De Levitische wet van Moses die de zwager verplichte kinderen te krijgen voor zijn broer`s weduwe bestond niet eens in de tijd van Onan. De straf voor het hiervan verbreken was ook niet de dood maar simpelweg publieke vernedering. Lther, Calvijn and Wesley dachten allemaal dat het om anticoncenptie ging. Net als dat zij alleen geloofden dat Maria altijd maagd was. Bedankt voor het maken van dit artikel.