vrijdag 29 juni 2012

Individualisme

Ten diepste is het protestantisme individualistisch en erkent het geen kerkelijk of ambtelijk gezag boven zich, als illustratie hiervan een citaat uit de Gereformeerde Dogmatiek van H. Bavinck:

De hiërarchische kerkidee, die allereerst op de eenheid der Christenheid bedacht is, heeft juist alle eeuwen door de verdeeldheid bevorderd en scheuring veroorzaakt. En het Protestantisme verloochent zijn beginsel, indien het de eenheid der Christenheid zoekt te handhaven door eenigen hiërarchischen dwang. Juist wijl het woord het kenteeken der kerk is en er geene onfeilbare uitlegging van dat woord bestaat, is aan ieder mensch door Christus zelven de vrijheid gegeven, om dat woord voor zichzelf te verstaan, gelijk hij het inziet. Zedelijk is hij daarbij natuurlijk wel aan Christus gebonden, en ieder zal voor zichzelf moeten verantwoorden, hoe hij het woord van Christus verstaan en beoefend heeft. Maar tegenover zijne medemensen en medechristenen staat hij volkomen vrij.” (Dr. H. Bavick, Gereformeerde Dogmatiek - Deel 4, Pagina 302 Over het wezen der kerk)

Zo is het protestantisme in het perspectief van de geschiedenis niets anders dan een stap richting secularisatie en een revolutie tegen het van God gegeven kerkelijke gezag van het bijzondere ambt. Al kunnen er natuurlijk individuele gelovigen zijn die niet zo individualistisch handelen en die zich door de kerk laten gezeggen.

Geen opmerkingen: