woensdag 31 oktober 2012

Hervormingsdag

Ter gelegenheid van de Hervormingsdag iets over Luther.
Wat heeft Luther aan de Bijbel toegevoegd (terwijl het niet in de grondtekst staat):
"So halten wir es nu / Das der Mensch gerecht werde / on des Gesetzes werck / alleine durch den Glauben." (Rom. 3: 28)
Terwijl er staat: "οὖν λογίζομαι ἄνθρωπος δικαιόω πίστις χωρίς ἔργον νόμος" of in het Nederlands:
"Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet."

Wat Luther uit de Bijbel geschrapt heeft:
7 Bijbelboeken uit het Oude Testament.
Hij wilde ook nog de Bijbelboeken: Jacobus, Openbaringen en Judas schrappen, maar dat hebben zijn medegelovigen tegengehouden. Verder had hij niets op met het boek Hebreeën en de brieven aan Timoteüs.

22 opmerkingen:

Anoniem zei

Je moet er wel bij vertellen Hugo waarom hij dit gedaan heeft. Tegenwoordig noemen we dat "tunnelvisie" Het was een (verkeerde) reactie op de aflaten handel.
De Nederlanders hebben deze vertaling nooit overgenomen - zie Statenvertaling 1637 ;
Wy besluyten dan dat de mensche door het geloove gerechtveerdight wort, sonder de wercken der wet.
vr.gr. TON


Hugo Bos zei

Klopt, maar misstanden in een bepaalde kerkelijke praktijk rechtvaardigen nog niet om de kerkelijke leer aan te passen. Het vraagt hoogstens een aanscharping van de regels, zoals het concilie van Trante later gedaan heeft.

Anoniem zei

hoogstens ?

De besluiten van het concilie waren er duidelijk op gericht de positie van de Rooms-katholieke Kerk te bepalen ten opzichte van de protestanten. Niet alle kritiekpunten van de protestanten zijn door dit concilie verworpen.
Na het Tweede Vaticaans Concilie werd de relatie met de protestanten beter, wat onder meer uitmondde in een wederzijdse dooperkenning.

Sommige leerregels van Maarten Luther waren duidelijk ingegeven door zijn afkeer van het katholicisme en derhalve niet objectief.

Hij heeft ons ook iets moois nagelaten.
Later op muziek gezet door J.S. Bach.

1. Wir glauben all' an einen Gott,
Schoepfer Himmels und der Erden,
Der sich zum Vater geben hat,
Dass wir seine Kinder werden.
Er will uns allzeit ernaehren,
Leib und Seel' auch wohl bewahren,
Allem Unfall will er wehren,
Kein Leid soll uns widerfahren;
Er sorget fuer uns, huet't und wacht,
Es steht alles in seiner Macht.

2. Wir glauben auch an Jesum Christ,
Seinen Sohn und unsern Herren,
Der ewig bei dem Vater ist,
Gleicher Gott von Macht und Ehren;
Von Maria, der Jungfrauen,
Ist ein wahrer Mensch geboren
Durch den Heil'gen Geist im Glauben,
Fuer uns, die wir war'n verloren,
Am Kreuz gestorben und vom Tod
Wieder auferstanden durch Gott.

3. Wir glauben an den Heil'gen Geist,
Gott mit Vater un dem Sohne,
Der aller Bloeden Troester heisst
Und mit Gaben zieret schoene,
Die ganz' Christenheit auf Erden
Haelt in einem Sinn gar eben;
Hier all' Suend' vergeben werden,
Das Fleisch soll auch wieder leben.
Nach diesem Elend ist bereit
Uns ein Leben in Ewigkeit. Amen.

Anoniem zei

Je hebt een medestander Hugo ;


Geschreven door Cors Visser
Het hoge woord moet er maar een keer uit. Al vijftien jaar lang heb ik de neiging onderdrukt, eerst omdat ik dacht dat het een zonde was, de laatste jaren omdat ik dacht dat uitkomen voor mijn gerichtheid contraproductief zou zijn. Maar nu er zo veel onzin wordt verkondigd en energie verspild, kan ik het niet voor me houden: gerichtheid op kerkelijke eenheid is niet alleen onzinnig, het is zelfs verwerpelijk.
De laatste jaren probeert een aantal kerkleiders de goegemeente warm te maken voor het werken aan eenheid, zowel institutioneel als via de ‘oecumene van het hart’. Een nationale synode werd georganiseerd en een manifest ‘Wij kiezen voor eenheid’ opgesteld. Nou ja, manifest, er was helemaal niks manifests aan het stukje esoterisch proza. Een soort pestprotocol zou een stuk duidelijker zijn: we zeggen geen nare dingen over elkaar.
En laten we eerlijk zijn, dat ‘manifest’ is er alleen gekomen omdat de kerkleiders steeds minder schapen te weiden hebben en de onderlinge concurrentie dus minder belangrijk is. Mocht het ooit nog gebeuren dat op een gemiddelde zondag wel meer dan 50% van de bevolking in de kerk zit, dan zou een pestprotocol of eenheidsmanifest meteen weer sneuvelen.
En dat is ook helemaal niet erg. Want streven naar kerkelijke eenheid is geen onschuldige hobby. Een dergelijke gezochte eenheid kost veel tijd, geld en frustratie. Maar belangrijker, het is een vorm van collectieve navelstaarderij die funest is voor het uitdragen van het evangelie. Laat duizend bloemen bloeien, zou het devies moeten zijn. Hoe meer kerken, hoe beter.
Eenheid moet geen streven zijn; eenheid is hooguit een aardig bijproduct van gezamenlijke inspanning. Dan is het geen gezochte eenheid, maar een gevonden eenheid die passie, tijd en geld oplevert.
Niet gezocht, toch gekregen; dat lijkt me heel gereformeerd.

Anoniem zei

Een gevoel van bezorgdheid over kerkelijke eenheid lijkt breed in de lucht te zitten: na de Nationale Synode, de groep Wij kiezen voor eenheid en het Nederlands Christelijk Forum is er zaterdag in Utrecht met een ”Katholiek Appel” opnieuw een initiatief tot meer verbondenheid gelanceerd.

Het pas opgerichte Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) presenteerde de appeltekst bij monde van mgr. dr. J. Vercammen, oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht, aan vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Nederlandse Raad van Kerken.

In het stuk wordt een appel gedaan op alle christenen in Nederland om „ernst te maken” met de belijdenis van het geloof in de katholiciteit van de kerk. De opstellers zien een tendens om het geloof te beschouwen als een „puur individuele zaak, die nauwelijks nog verbonden is met de kerk en haar geloofstraditie” en een vervaging van het „besef van verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen.

Anoniem zei

Onder de titel Oecumene nu - één God, één geloof, één kerk heeft CDU-Bondsdagpresident Norbert Lammert - zelf katholiek - het voortouw genomen om een einde te maken aan het gescheiden optrekken van de twee grootste kerkgenootschappen Duitsland.

Inmiddels hebben ook voormalig president Richard von Weizsäcker (protestant), minister Annette Schavan (katholiek) en SPD-fractievoorzitter Steinmeier (protestant) zich aangesloten bij de oproep.

Vandaag wordt in Berlijn een bijeenkomst gehouden waarin nadere toelichting wordt gegeven, zo bericht de Frankfurter Algemeine Zeitung. Mede in het licht van de aanstaande herdenking van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) willen de politici een andere koers. Volgens hen moet er alles aan gedaan worden ,,dat na het jubileum niet alles zo blijft zoals het was”.

Ze halen in hun manifest aan dat de Duitse kerkhervormer Maarten Luther de kerk wilde hervormen en niet wilde scheuren.

Hugo Bos zei

Ik ben helemaal niet blij met dit soort initiatieven. Het is meer vanuit een soort verwatering van zowel het protestantse als ook het Katholieke geloof dat ze nader tot elkaar proberen te komen.

Anoniem zei

Hallo Hugo,
Het zijn wel "grote" namen die hier achter staan, ik ben benieuwd wat het "normale kerkvolk" hiervan denkt. Ben met je eens dat dit een kerkscheuring als gevolg kan hebben. Dan heb je 3 kerken, de samengevoegde en de 2 "oude".
Van mij hoeft dit ook niet. Laten we beginnen, net zoals we elkaars doop erkennen, ook andere zaken te erkennen.
Groeten, TON

Anoniem zei

Wie de geloofsopvattingen van Luther goed bestudeert, bemerkt dat Luther veel niet-katholieke opvattingen had. Aanvankelijk wilde Luther misschien niet scheuren, dat was in die dagen zeer ongebruikelijk, maar hij wist heel goed dat veel van zijn leerstellingen nooit door Rome aangenomen zouden worden. Maar willens en wetens hield hij voet bij stuk, scheuring was onvermijdelijk. Hij plaatse zichzelf boven de Traditie van eeuwen. Zeer on-katholiek.
Nee, ik ben ook niet blij met deze eucumenische initiatieven. Ze verdonkeremanen het wezenlijke verschil tussen beide tradities. Luther in zijn dagen wist heel goed wat hij deed. Velen van nu weten dat niet meer.

P.van Dongen

Hugo Bos zei

Het initiatief noemt o.a. dat de verschillen die er nu zijn de huidige scheuring niet rechtvaardigen (http://www.zeit.de/2012/37/Oekumene-Jetzt-Kirchenbasis) daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het wel of niet geloven in transsubstantiatieleer, het niet aanvaarden van het gezag van de paus, het niet aanvaarden van de Mariadogma's, zijn allemaal reden genoeg om de scheuring te laten wat ze is. De protestanten zullen hun verzet tegen de waarheid die de Kerk ons leert moeten opgeven en het Leergezag aanvaarden. Zonder dat heeft een nepeenheid niet veel zin.
Hugo

Anoniem zei

Vroeger had je R.K. scholen en Protestante scholen nu zijn er Christelijke scholen, je had in NL de KVP en de CHU/AR, nu al jaren het CDA. Een protestante en een R.K. voetbalclub enz. enz. Vroeger wilde R.K. ouders absoluut een Katholieke bruidegom voor hun dochter (en andersom ook) Thans zijn ouders al dolgelukkig als je kind met een Christen komt en niet met een Moslim of atheïst. De praktijk van alle dag haalt de leer links en recht in.
vr.gr. TON

Hugo Bos zei

Maar het christelijk karakter van die scholen, politieke partijen en huwelijken is meestal ver te zoeken. Ze kunnen alleen maar samengaan, omdat ze allebei zwaar geseculariseerd zijn.

Anoniem zei

Ik begrijp niet wat jij met "Christelijk karakter" bedoeld. Ik neem aan dat je de Katholieke leer daarmee voor ogen hebt. Wil je werkelijk terug naar de tijd met een Protestante en een Katholieke wandelvereniging ? Naar gescheiden kruisverenigingen ? Naar een Katholiek ziekenhuis ? Hoe wil je dat gaan regelen ? Je hebt in ieder geval veel te weinig nonnen om dat te bevrouwen.

Hugo Bos zei

Ik wil niet terug naar de tijd van de verzuiling, maar naar de tijd zonder scheiding van Kerk en Staat, naar het oude Habsburgse rijk.
Maar ik heb geen plan om dat te bereiken, ik kan de klok niet terugzetten.

Anoniem zei

Dat laatste is een hele goede constatering Hugo, we kunnen de klok niet terugzetten. Je kunt wel heimwee hebben naar de goede oude tijd maar dan moet je ook alle narigheid van toen erbij nemen, ziekten, oorlogen, kindersterfte en ga zo maar door.
Wees nuchter zegt de bijbel. Kijk vooruit - Christenen zijn pelgrims - altijd onderweg.

Hugo Bos zei

Het is geen kwestie van heimee naar vroeger. Maar een scheiding van Kerk en Staat betekent in feite dat de Kerk tandeloos en zwak is, gemarginaliseerd. Met een grote wetteloosheid en secularisatie tot gevolg. Voortuit kijkend vraag je je dan af de Heer nog geloof zal vinden wanneer Hij komt.

Anoniem zei

Ja dat laatste, "de Zoon des mensen als Hij wederkomt, zal Hij het Geloof vinden" wellicht wel kerken en kerkgenootschappen maar het GELOOF, dat denk ik ook wel eens.
Maar Christus zegt ; Ik ben met u, allen dagen, tot aan de voleinding der wereld.
Dus het komt goed daar is geen twijfel over.
Goed weekend, TON

Hugo Bos zei

De Kerk zal Hij dan wel vinden, omdat Hijzelf beloofd heeft dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Ook een goed weekend.
Hugo

Anoniem zei

Als je zo bijbelvast bent, waarom geloof je dan als (exgereformeerde) katholiek in de onfeilbaarheid van Paus? Dat staat immers nergens in de schrift.

Hugo Bos zei

Alles wat wegeloven moet volgens u dus in de Bijbel staan, dat wordt wel het Sola Scripture principe genoemd. Maar waar staat dat Sola Scripture principe in de Bijbel? Dat staat er niet!
Verder gelooft een gereformeerd iemand toch ook in de onfeilbaarheid van de eerste paus? Immers Petrus was onfeilbaar op het moment dat hij zijn drie brieven van Petrus schreef.
Verder zijn er wel degelijk teksten die het idee van de onfeilbaarheid ondersteunen, deze teksten worden in dit artikel besproken: http://verbond.blogspot.nl/2009/08/pauselijke-onfeilbaarheid.html

Anoniem zei

Anoniem schreef:
"Dat staat nergens in de Schrift"

Joh 21,25
25 Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft, maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Er is zowel een mondelinge als een schriftelijke Traditie (met een hoofdletter) waar we ons aan vast moeten houden:

2 Tessalonicenzen 2:15
15 Dus, broeders en zusters, wees standvastig en houd u aan de overleveringen waarin u door ons, mondeling dan wel schriftelijk, bent onderwezen.


Anoniem zei

http://www.thesacredpage.com/2011/08/biblical-basis-for-papacy-readings-for.html