zondag 4 januari 2015

Catechismus der Nederlandse bisdommen

In geprinte vorm is deze Schoolcatechismus nog steeds te bestellen bij Stirezo (www.stirezo.nl)."

Mededeling voor het gebruik van de Catechismus in de scholen

De Catechismus geeft een korte samenvatting van de leer der H. Kerk, zoals iedere Katholiek deze behoort te kennen.

Inhoudsopgave:

Dagelijkse gebeden en oefeningen

Inleiding 1. God
 2. Een God in drie Personen
 3. God, Schepper, Heer en Bestuurder van hemel en aarde
 4. De engelen en hun zondeval
 5. De eerste mensen en hun zondeval
 6. De erfzonde
 7. De voorbereiding op de verlosser
 8. Jesus Christus
 9. De Menswording van God de Zoon
 10. De jeugd van Jesus en zijn verborgen leven
 11. Het openbaar leven van Jesus
 12. Het lijden en de dood van Jesus
 13. De Verrijzenis van Jesus
 14. De Hemelvaart van Jesus
 15. Jesus Christus, onze Rechter
 16. De Heilige Geest
 17. De H. Kerk
 18. Het bestuur van de H. Kerk
 19. Het leergezag van de H. Kerk
 20. De goddelijke Overlevering en de H. Schrift
 21. De priesterlijke macht van de H. Kerk
 22. De gemeenschap van de Heiligen
 23. De vergeving van de zonden
 24. De dood en de verrijzenis
 25. De hemel, de hel en het vagevuur
 1. De genade
 2. De Sacramenten
 3. Het H. Doopsel
 4. Het H. Vormsel
 5. De H. Eucharistie
 6. De H Eucharistie als Offer: het H. Misoffer
 7. De Plechtigheden van het H. Misoffer
 8. De H. Eucharistie als Sacrament: het H. Sacrament des Altaars
 9. De verering van het H. Sacrament des Altaars
 10. Het H. Sacrament van de Biecht
 11. Het berouw en het voornemen
 12. De belijdenis en de voldoening
 13. De manier van biechten
 14. De Aflaten
 15. Het H. Oliesel
 16. Het H. Priesterschap
 17. Het H. Sacrament van het Huwelijk
 18. De Sacramentaliën

 1. De christelijke deugden
 2. De zonde
 3. Het christelijk geloof
 4. De christelijke hoop
 5. De christelijke liefde
 6. God eren
 7. Het gebed
 8. De verering van heiligen
 9. De heiliging van Gods H. Naam
 10. De dag des Heren
 11. Eerbied voor het gezag
 12. Eerbied voor het leven
 13. De christelijke kuisheid
 14. De christelijke rechtvaardigheid
 15. Eerbied voor de waarheid
 16. Het eerste en het tweede gebod van de H. Kerk
 17. Het derde gebod van de H. Kerk
 18. Het vierde gebod van de H. Kerk
 19. Het Apostolaat
 20. De goede werken en de christelijke volmaaktheid
Bij het onderricht aan de jeugd moet echter zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de groei van het begripsvermogen. Daarom moet gezegd worden, dat in elke hogere klas ook de kennis van de verschillende geloofswaarheden telkens groeit.
Om dit te bereiken is door heel de Catechismus heen vóór elke vraag een cijfer (3, 4, 5, 6, 7) geplaatst, dat aanduidt in welke klas de betrokken vraag tot de leerstof behoort, of daaraan moet worden toegevoegd. Op de school moet dus de Catechismus onderwezen worden volgens deze indeling.
Voor het gerief van leraar en leerling kunnen in overeenstemming met de klassecijfers uitreksels uit de Catechismus worden gemaakt, die voor elke klas in omvang toenemen. De vragen voor die klasse-uitreksels naar de lessen verdeeld, zijn in een Bijlage aan de Catechismus toegevoegd.
De klasse-uitreksels kunnen van een uitleg en desgewenst ook van illustraties worden voorzien, maar moeten door een Bisschoppelijke Commissie worden goedgekeurd.
In de zesde en zevende klas moet de officiële Catechismus in zijn geheel worden gebruikt. De vragen echter waarvoor geen klassecijfer is geplaatst, worden in de verschillende klassen wel besproken en verklaard, maar behoeven niet letterlijk gememoriseerd te worden. In het zevende leerjaar geldt ditzelfde ook voor de vragen met het klassecijfer 7. Wordt het zevende leerjaar door de leerlingen op een andere dan de lagere school doorgebracht, dan moet ook daar het verklaren van de Catechismus en het memoriseren, voor zover het boven is voorgeschreven, tot de leerstof van dat leerjaar worden gerekend.

Voor de eerste en tweede klas blijft bestemd het reeds bestaande boekje: De Eerste Catechismus.

1 opmerking:

Ruud Karsten zei

Een mooi initiatief. Maar zorgt u er alstublieft voor dat (over)typefouten gecorrigeerd worden. Kijkt u vooral de Inleiding hier nog even op na. Ook de nummering van de diverse onderdelen gaat fout... (Zie inhoudsopgave)
Ruud Karsten