zaterdag 3 januari 2015

Dagelijkse gebeden en oefeningen

Het kruisteken

U In de Naam van
de Vader
en de Zoon
en de Heiligen Geest. Amen.

Het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
En leid ons niet in bekoring,
Maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Het wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.


De twaalf artikelen van het geloof

1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
2. En in Jesus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
5. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
6. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader.
7. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest;
9. De heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10. De vergeving van de zonden;
11. De verrijzenis van het lichaam;
12. Het eeuwig leven. Amen.

De tien geboden van God

Ik ben de Heer, uw God,
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

De vijf geboden van de Heilige Kerk

Gij zult:
1.      De verplichte feestdagen vieren als zondag
2.      Op zondagen en verplichte feestdagen de heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen.
3.      Op onthoudingsdagen geen vleesgebruiken en op vastendagen vasten.
4.      Tenminste eenmaal per jaar biechten
5.      In de paastijd de heilige Communie ontvangen.

Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat Gij zijt één God in drie Personen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan
het kruis gestorven;
dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die
alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen.

Oefening van hoop

Oneindig goede God,
ik hoop, door de verdiensten van Jesus Christus,
van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden,
die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,
omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt,
oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop!

Oefening van liefde

God van Liefde,
ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart,
omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt,
Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde!

Oefening van berouw

Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral, omdat ik U,
mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed,
heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof,
met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij zondaar genadig!

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de H. Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De vier voornaamste waarheden

1.      Er is maar één God
2.      Er zijn drie goddelijke Personen:
a.      God de Vader
b.      God de Zoon
c.      En God de Heilige Geest
3.      God de Zoon is voor ons mens geworden en aan het kruis gestorven.
4.      God loont het goede en straft het kwade.

De zeven Heilige Sacramenten

Het Doopsel
het Vormsel
het heilig Sacrament des Altaars
de Biecht
het heilig Oliesel
het Priesterschap
het Huwelijk.

De Engel des Heren

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
- En ze heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zie de dienstmaagd des Heren
- Mij geschiede naar uw woord..
Wees gegroet.....

En het Woord is vlees geworden,
- En het heeft onder ons gewoond..
Wees gegroet.....

Bid voor ons heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
Amen.

Koningin des hemels
 (in de paastijd)

Koningin des hemels, verheug u, Alleluja!
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, Alleluja!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, Alleluja!
Bid God voor ons, Alleluja!
Verblijd en verheug u, Maagd Maria, Alleluja!
Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluja!

Laat ons bidden
God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jesus Christus;
wij smeken wij U:
geef, dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwige leven verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

Geheimen van de rozenkrans

De blijde geheimen
1.      De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2.      Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3.      Jesus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4.      Jesus wordt in de tempel opgedragen
5.      Jesus wordt in de tempel wedergevonden

De droevige geheimen
6.      Jesus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
7.      Jesus wordt gegeseld
8.      Jesus wordt met doornen gekroond
9.      Jesus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
10.   Jesus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen
11.   Jesus verrijst uit de doden
12.   Jesus stijgt op ten hemel
13.   De Heilige geest daalt neer over de apostelen
14.   Maria wordt in de hemel opgenomen
15.   Maria wordt in de hemel gekroond

Morgengebed

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
(100 dagen aflaat; 300 dagen als men het kruisteken met wijwater maakt.)

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.
Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen, die er aan verbonden zijn.
Ik maak het vaste voornemen, deze dag christelijk door te brengen; U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen.
Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.

Onze Vader…
Ik geloof in God de almachtige Vader…
Oefening van Geloof, Hoop en Liefde.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.

Wees gegroet… Door uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. (Driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria, 300 dagen aflaat).)

Geef mij Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.

Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Tafelgebeden
(Bij het begin en het einde van elk tafelgebed maakt ieder een kruis stil-voor-zich).

Voor het middagmaal
Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van Uw mildheid zullen ontvangen, door Christus onze Heer. Amen.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader ...
De Koning van de eeuwige heerlijkheid make ons tot deelgenoot van het hemels gastmaal. Amen.

Na het middagmaal
Almachtige God, wij danken U voor al uw weldaden.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader...
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
Amen.

Voor het avondmaal
Heer, zegen ons en deze gaven, die wij van Uw mildheid zullen ontvangen, door Christus onze Heer. Amen.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader ...
De Koning van de eeuwige heerlijkheid geleide ons tot het avondmaal van het eeuwig leven. Amen.

Na het avondmaal
Als na het middagmaal.

Avondgebed

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.

Overdenk nu, hoe ge deze dag hebt doorgebracht om te weten welke zonden ge bedreven hebt door kwade gedachten, begeerten, woorden en daden of door verzuim van het goede. Bid daarna de oefening van berouw.

Oefening van berouw

Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij. Amen
Wees gegroet Maria...
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
(Driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria, 300 dagen aflaat.)

Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.


In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geen opmerkingen: