zondag 22 februari 2015

Argumenten tegen de leer van Jehovagetuigen

In 1872 wordt de kerk van de Jehova getuigen opgericht door Charles Taze Russel. Onderstaand voorbeelden van zaken die Jehovagetuigen geloven, maar die niet zo in de Bijbel staan (ook niet in hun Bijbel) en enkele voorbeelden van teksten die door Jehovagetuigen verkeerd vertaald worden.

Godheid van Christus
Jehovagetuigen geloven niet in de godheid van Christus. In Johannes 20: 28-29 staat in de Nieuwe Wereldvertaling[1]: “Thomas gaf hem ten antwoord: „Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tot hem: „Omdat gij mij hebt gezien, hebt gij geloofd? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” Waarom corrigeert Jezus Thomas niet in deze passage, maar bevestigt de woorden van Thomas door te zeggen dat hij zalig is omdat hij gelooft? Terwijl de apostelen wanneer ze iets verkeerd zeggen op andere plekken wel worden terechtgewezen, bijv. Lc. 9: 33, waar gezegd wordt: “Toen dezen van Hem weg wilden gaan, sprak Petrus tot Jezus: Meester, het is ons goed, hier te zijn; laat ons drie tenten opslaan, één voor U, één voor Moses en één voor Elias. Hij wist niet goed wat hij zeide.” Je zou toch verwachten dat Jezus heel fel reageert wanneer iemand hem God noemt, terwijl Hij slechts eens mens is. Jezus spreekt Thomas niet tegen, wat een indirect bewijs is voor zijn goddelijkheid.


In Mt. 2: 2 staat: “Ze zeiden: Waar is de Koning der Joden, die zojuist geboren moet zijn? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien, en zijn gekomen, om Hem te aanbidden.” Het woord προσκυνέω (proskyneō) wordt wanneer het over Jezus gaat in de Jehovagetuigenbijbel[2] vertaald met hulde brengen, terwijl dit aanbidden of worship zou moeten zijn. Op andere plekken waar het over God gaat vertalen ze het wel goed, bijvoorbeeld in Openbaringen 15: 4 waar staat: “Want alle natiën zullen komen en voor U aanbidden, omdat uw rechtvaardige verordeningen openbaar gemaakt zijn.” Hier gaat het over God en vertaalt men met “aanbidden”, terwijl men wanneer het over Jezus gaat steevast anders vertaalt. Om zo te verdoezelen dat Jezus God is en dus aanbeden wordt.

In alle gevallen wordt ἐγώ Εἰμί (eimi egō) vertaald met “ik ben”, bijv. in Joh. 6: 41 waar staat: “Maar de Joden morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood, dat uit de hemel is neergedaald. “ Maar in Joh. 8: 58 vertaalt men dit anders: “Jezus zei tot hen: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Vóór A̱braham tot bestaan kwam, was ik er al. “ Hier staat dus “was ik er al, in plaats van “ik ben”. Dit om te verhullen dat Jezus met betrekking tot Zichzelf refereert aan de Godsnaam “ik ben die ik ben”.

In Openbaringen 1: 8 staat: “Ik ben de Alfa en de Omega,” zegt Jehovah God, „Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.”[3] Hier staat dus dat Jehovah God de Alfa en de Omega is. In Openb. 22: 13 zegt Jezus[4]: “Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.” Wanneer u verder leest ziet u in vers 16 dat het Jezus is die dit zegt. Hij is dus zelf God. Een ander bewijs voor de godheid van Christus staat in Joh. 14: 8-9 “Fili̱ppus zei tot hem: „Heer, toon ons de Vader, en het is ons genoeg.” Jezus zei tot hem: „Nu ben ik al zo’n lange tijd bij ulieden, en nog hebt gij mij niet leren kennen, Fili̱ppus? Wie mij heeft gezien, heeft [ook] de Vader gezien.” Deze teksten kun je niet verklaren wanneer je niet uitgaat van de godheid van Christus.

144.000
Een andere geloofsovertuiging van de Jehovagetuigen heeft betrekking op de “144.000” zoals het bijbelboek Openbaringen hierover spreekt. Hierover wordt gesproken in Open. 7: 4: “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld werd, honderd vierenveertig duizend,” Wie zijn die 144.000? “En ik zag, en zie! het Lam stond op de berg Si̱on, en met hem honderd vierenveertig duizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven droegen…….. Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt; ja, zij zijn maagden.” (Open. 14: 4). De 144.000 zijn dus mannen die celibatair zijn, die maagd zijn. Maar dat is niet wat de Jehovagetuigen leren, de lijst van mensen die volgens de Jehovagetuigen naar de hemel gaan (144.000) zijn niet allemaal maagdelijke mannen. De Jehovagetuigen nemen dat getal van 144.000 letterlijk, maar dan moet je de rest, bijv. dat het maagden zijn, dus ook letterlijk nemen.

Tijdelijke hel
De Jehovagetuigen geloven ook dat de hel tijdelijk is en niet eeuwig Dat dit zo is staat echter nergens in de Bijbel. Het tegenovergestelde staat er wel: “En de duivel, die hen misleidde, werd in het meer van vuur en zwavel geslingerd, waar zowel het wilde beest als de valse profeet [reeds waren]; en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.” (Open. 20: 10).

Jehovah
De Jehovagetuigen danken hun naam aan het gebruik van de Godsnaam Jehova. Maar die naam komt nergens in de Bijbel voor ! In het Hebreeuws staat er . Het is voor de Joden nooit de bedoeling geweest de letters JHWH uit te spreken met welke klinkers dan ook. De Qere/ketiev constructie[5] is uitgedacht om, zonder de heilige medeklinkertekst te veranderen, te voorkómen dat de heilige Naam werd uitgesproken. De meeste geleerden geloven dat Jehova(h) een late (ca. 1100 n.Chr.) hybride vorm is, die is ontstaan door de combinatie van de medeklinkers van JHWH met de klinkers van adonai. Deze vorm werd gebruikt in de inleiding van de eerste uitgave van de Statenvertaling van 1637. Het is dus een heel late uitvinding die door de Joden nooit gebruikt is.


Dit is mijn Lichaam
Een ander voorbeeld van een (bewust) slechte vertaling is Mt. 26: 26: “Terwijl zij nu aten nam Jesus het brood, zegende het, brak het, gaf het zijn leerlingen en sprak: Neemt en eet, dit is mijn lichaam. “ Hier staat in het Grieks voor het woord “is” het woordje “esti”, de Jehovabijbel vertaalt dit ten onrechte met: “Dit betekent mijn lichaam.”. Dat is maar één klein woordje dat veranderd is, maar de betekenis van de tekst is natuurlijk geheel anders.

Conclusie
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van geloofspunten van de Jehovagetuigen die tegen de Bijbel ingaan of gevallen waar de Bijbel door de Jehovagetuigen bewust verkeerd vertaald wordt.
[1] De bijbel van de Jehovagetuigen.
[2] Geciteerd van www.jw.org
[3] Geciteerd uit de bijbel van de Jehovagetuigen.
[4] Dat Jezus dit over zichzelf zegt blijkt o.a. uit vers 16 van dit hoofdstuk.
[5] “Het Hebreeuws wordt vanouds alleen met medeklinkers geschreven. Deze medeklinkertekst is later door de Masoreten van klinkertekens voorzien als hulp bij de uitspraak. Deze klinkers horen dus niet bij de oorspronkelijke tekst. Waar een ander woord gelezen moet worden dan in de medeklinkertekst staat, zetten ze een Q in de kantlijn met de medeklinkers die gelezen moesten worden; boven het woord in de tekst plaatsten ze dan de klinkertekens van het te lezen woord. Als een bepaald woord erg veel voorkwam als Qere/ketiev werd de aantekening in de kantlijn weggelaten; dit heet Qere perpetuum.” (Wikipedia).

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Dank voor deze blogpost! Gaat zeker een keer van pas komen! :)

Hartelijke groet,

Marc

Cees de Franco zei

Ik ben pas in Israel geweest,en heb daar heel vaak de naam van god gezien in de vorm van JHWH .en gevraagd aan een aantal joden wat ongeveer de uitspraak was van die naam ,men zij alle. Jehoewa of jaweh of jehova .Ik heb 20 vertalingen van de katolieke kerk van voor 1920 en in alle vertalingen staat de naam JEHOVA MET HANDTEKENINGEN VAN KARDINal de jong .HOE IS HET MOGENLIJK DAT HEEL HET KATOLICHISME DIE NAAM NIET GEBRIUKT?????? En dat god of (jehova) zeght tegen zijn zoon ?dit is mijn gelievde zoon die ik heb goedgekeurd de enig geboren zoon u die aan de boezem van de vader ligt ?????? NU ben ik pas terug uit rome en het vaticaan bezocht ,als Jezus nu terug op aarde zou komen dan zou hij die pracht en praal en al die afgodsbeelden veroordelen.Wie is Babylon de Grote het wereldrijk van valse religie, dat kan je daar heeeeeel goed zien uit openbaring de hoer die op vele wateren zit .Ook daar ben ik op een paar plaatsen de naam JEHOVA tegen gekomen, waarom gebruiken ze die naam niet, IS ER IETS OP TEGEN JHWH IK HEB HET GEVOEL DAT MIJIN DE KATHOLIEKE KERK MIJ EEN HOOP VERKEERD GELEERD HEEFT . sorry maar ik geloof dat er in mijn parochie heel veel mis is met de leer

Hugo Bos zei

Beste Cees de Franco,
De Katholieke Kerk gebruikt voor de Gods Naam Heer (Domini) daarmee wordt verwezen naar de Openbaring van God in Christus, Hij is de vervulling van de openbaring van God in het Oude Verbond.
De pracht en praal passen geheel en al bij God. Denk maar aan de pracht en praal van de oude tempel en aan de nieuwe hemel en aarde waar het ook een en al pracht en praal is. Het zou pas echt vreemd zijn wanneer we zelf in prachtige huizen wonen, terwijl God in een schuurtje moet wonen.

ZENODotus zei

dag Cees de Franco,

Ik ben theologiestudent aan de KU te leuven, en ik kan je alvast vermelden dat de naam niet vermeden wordt, we gebruiken heb regelmatig zowel als JHWH of als Jahweh... Dat hij vaak niet voorkomt in de hedendaagse Nederlandse bijbels heeft vooral te maken met een vertaalkeuze en om met de bijbel een zo groot mogelijk bereik te hebben... Bij de NBV b.v. is hier heel naarstig over nagedacht, ook over de term HEER (in klein kapitaal, daar staat het tetragrammaton), want die zou ook al te mannelijk klinken en dat is dan weer een beetje tegen de zin van de feministische theologie.
Jehovah's Getuigen plaatsen in het NT op 237 plaatsen de godsnaam, dat wordt echter door geen enkele oudgrieks handschrift ondersteund, met als gevolg dat op sommige plaatsen er een vergissing kan ontstaan waar kurios (heer) ook op Jezus kan slaan.
Het is inderdaad een feit dat de kerk door de eeuwen heen soms op een nogal obscure manier aan geld is gekomen, maar let wel dat vele kloosterlingen geen geld verdienen, ook kardinalen uit België geven b.v. een groot stuk van hun loon dat ze van de Belgische staat ontvangen terug aan het bisdom omdat ze het verkeerd achten in het licht van hun gelofte van armoede. Maar het is ook een beetje de pot die de ketel verwijt, ook JG hebben geen bouwvallige gebouwen staan, en dat hoeft volgens mij ook niet... Ook de tempel moet een prachtig bouwwerk geweest zijn.

Wat het artikel betreft, valt me toch één grote vergissing op, Jehovah's getuigen geloven niet in een tijdelijke hel, ze geloven helemaal niet in een hel. Volgens hen gaat iedereen die niet tot de Jehovah's getuigen behoren, ten tijde van de verdrukking, vernietigd worden. Alleen Jehovah's getuigen mogen het aards paradijs binnengaan, in de komende duizendjarige heerschappij zullen dan heel wat mensen uit vorige eeuwigen terug opgewekt worden die geen beslissing hebben kunnen maken of ze de God van Jehovah's getuigen zouden dienen.

Anoniem zei

Ik heb nu hier een Bijbel voor mij liggen meneer De Franco waar de handtekening van Kardinaal De Jong staat afgebeeld (Petrus Canisius Bijbel), maar nergens staat JEHOVA. Wel staat JAHWEH als Godsnaam in de Schrift.

En wat meneer De Franco zegt over afgodsbeelden: de beelden in de Kerk zijn helemaal geen goden, noch stellen zij goden voor, noch worden zij aanbeden en dus zijn het ook geen afgodsbeelden in de zin van de Mozaïsche Wetgeving.
Wat meneer verder vergeet is dat bij het Nieuwe Testament een nieuwe Heilsorde van beeltenissen (Iconen) is aangebroken, waarbij de Onzichtbare Transcendente God, zichtbaar werd in het vlees (de Menswording van Christus). Als God niet zondigen kan, en ook bepalen kan wat een ware afbeelding van Hemzelf is, waarom veroordeelt deze meneer dan het maken van een beeltenis van Christus? In het Oude Testament mochten de Joden geen beeld maken, omdat ze geen enkele gestalte van God gezien hadden (Deuteronomium 4;15 !!). Bij het Nieuwe Testament is dat juist door de komst van Christus anders en bovendien staat daar ook geen verbod op het maken van een beeltenis, noch staat een verbod voor het maken van een beeltenis van Christus.

Ik raad deze meneer sterk aan de Bijbel in het vervolg eens goed door te lezen en niet half, zoals wel uit zijn verhaal blijkt.