maandag 2 maart 2015

Getuigenis van Anna Plakas: Katholieken hebben het niet helemaal begrepen…of toch wel?

"Als iemand me 15 jaar geleden had verteld dat ik op een goede dag overtuigd katholiek zou worden, had ik die persoon vierkant uitgelachen. Voor mij was het overduidelijk dat de Katholieke Kerk fout zat. Volgens mij kon iemand die zich een beetje verdiepte in de materie niet anders doen dan kiezen voor een protestant-evangelische visie. Als goede evangelische christen was ik ervan overtuigd dat alleen in evangelische kring het oorspronkelijke christendom werd verkondigd en dat alles wat daar geleerd werd onmiskenbaar terug te voeren was op de Bijbel. De Katholieke Kerk daarentegen zou door de eeuwen heen steeds verder van het authentieke christendom zijn afgedwaald. Met name in de middeleeuwen zou het katholieke geloof steeds meer gecorrumpeerd zijn geraakt door bijgeloof en nieuwe rituele gebruiken. Ik geloofde ook dat alleen binnen protestant-evangelische kring belang werd gehecht aan een persoonlijke levende relatie met God en dat dit in de Katholieke Kerk niet het geval was. Hoe ironisch is het dan dat juist de Bijbel me de weg heeft gewezen naar de Katholieke Kerk en dat juist de tradities binnen de Katholieke Kerk onmisbare hulpmiddelen zijn gebleken om mijn band met God te versterken en te verdiepen.
In dit artikel zet ik de belangrijkste verschillen tussen de katholieke en een algemeen protestante visie naast elkaar en bespreek deze aan de hand van de bijbehorende bijbelteksten. Dit wil ik echter niet doen zonder eerst opgemerkt te hebben dat katholieken en protestanten het over de kern van het christelijke geloof, met elkaar eens zijn. Deze geloofskern wordt mooi samengevat door Johannes 3:16 “Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat allen die in Hem geloven niet verloren zouden gaan maar het eeuwige leven zouden hebben.” Katholieken en protestanten zijn met elkaar verbonden in het geloof deel te hebben aan het verlossingswerk van Christus. Mijn protestante vrienden zie ik om die reden dan ook echt als medegelovigen. Ik ben echter wel overtuigd van het feit dat alleen de Katholieke Kerk het oorspronkelijke christendom leert en dat protestanten over een onvolledige leer beschikken. Dit maakt dat protestanten naar mijn idee veel missen wat tot gevolg heeft dat ze uit onwetendheid veel hulpmiddelen (genaden) laten liggen die ze kunnen helpen om dichter bij God te komen. Deze overtuiging zal in het onderstaande betoog onderbouwd worden.

De meest in het oog springende verschillen tussen het katholieke geloof en de verschillende protestante tradities, zijn de verschillen in opvatting tussen (1) de heilige communie en het avondmaal, (2) de biecht, (3) de paus, (4) het vagevuur en (5) de heiligenverering. Voordat ik op deze verschillen inga, wil ik vanwege het grote beroep dat protestanten doen op de bijbel, eerst ingaan op de rol van de bijbel in de protestante tradities enerzijds en de Katholieke Kerk anderzijds.Lees hier verder....

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Natuurlijk zijn de woorden van Jezus geen symbool (Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed), want als dit een symbool was - zoals vaak valselijk wordt geleerd - dan was het woord immers nooit vlees geworden...

peter.wubs@hotmail.com zei

Degene die we moeten vereren zijn niet de heiligen (Op 19,10) noch is het moeder Maria (Mat 12,50) maar wie we wel moeten eren is de zoon (Joh 5,23) want de mens Jezus Christus is de enige middelaar (1 Tim 2,5) tussen God en de mensen. Het gebed tot een ander richten is derhalve zinloos.

'Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.' (Joh 16,24)

Bidden betekent vragen en waarom zou ik iemand iets vragen die mij niet kan geven wat ik vragen wil? Of is Christus soms een boze koning die tot kalmte moet worden gemaand door zijn mildere moeder? Dat is wel het beeld wat katholieken bij mij oproepen met hun Maria verering en daarom houd ik mij daar ook principieel verre van.
Ik denk dat katholieken het Maria verering noemen omdat zij donderse goed weten dat het aanbidden van beelden (Lev 19,4) en andere personen (Op 19,10) verboden is. Echter wordt in de Bijbel geen onderscheid gemaakt tussen het vereren en aanbidden van afgoden (Dan 3,18) en is het beide uit den boze voor God.

Verder hoop en bid ik... ook voor RK want er zijn veel dwalingen en dwaalleraren!

Hugo Bos zei

Geachte heer Wubs,

In Open. 19 vers 10 wordt gezegd dat we iemand anders dan God niet mogen aanbidden, en daar zijn Katholieken het helemaal mee eens. Het zou een heel ernstige zonde zijn wanneer we Maria of een van de heiligen zouden aanbidden, die eer komt alleen aan God toe. Maar dat wil niet zeggen dat we de heiligen en in het bijzonder Maria niet kunnen en moeten eren (vereren), dat wil zeggen gepast eer geven. Zo zegt God dat we onze ouders moeten eren, die moeten we gepaste eer geven. En we kunnen een koning op aarde eren door gepaste eerbied voor hem te hebben, door bijvoorbeeld een buiging voor hem te maken of te knielen. Maar natuurlijk niet om hem als God te eren. Zo is het ook met Maria, we eren haar omdat ze de Moeder van God is (de Moeder van Jezus, die God is), door haar is God in de wereld gekomen, Jezus heeft zijn Moeder altijd geëerd, zouden wij dat dan niet doen? Het is uiteraard waar dat we afgoden niet mogen aanbidden, maar ook niet vereren. Maar Maria is geen afgod, wanneer de verering van Maria ons niet dichter bij Jezus zou brengen dan zouden we het als duivelswerk aan de kant moeten gooien. Maar Maria's enige doel is om ons dichter bij Hem te brengen. Immer het is niet meer Maria die leeft, maar Christus leeft in haar, als bij Paulus (Gal. 2: 20).

Wat het punt van Christus Middelaarschap betreft het volgende. Eerst moet duidelijk gemaakt worden dat de Katholieke Kerk geenszins leert dat de heiligen middelaars zijn op die speciale manier die gebruikt wordt in 1 Timothëus 2: 5. Vanwege de incarnatie (vleeswording), heeft Jezus een unieke rol als Middelaar. Hij is de enige die God en mens tegelijk is, het enige contactpunt tussen ons en de Vader, Hij alleen is in staat om de kloof van de zonde die ons van God scheidt te overbruggen. Geen heilige kan Christus plek als Middelaar innemen. De Katholieke Kerk leert niet dat welke Christen ook maar middelaar is op die manier, zoals beschreven in 1 Timothëus 2: 5. Maar ze leert daarentegen dat alle Christenen middelaar zijn die, vanwege Christus Middelaarschap, in staat zijn om voor elkaar te bidden. (Het officiële Katholieke standpunt hieromtrent is te lezen in de decreten van het concilie van Trente, Sessio V).

Het vragen aan Christenen in de hemel om voor ons te bidden zou conflicteren met Christus Middelaarschap, maar wanneer dat zo is, dan zou dit vragen om voor ons te bidden aan Christenen op aarde om dezelfde reden conflicteren. Wanneer 1 Timothëus 2: 5 de voorspraak door Christenen in de hemel elimineert, dan wordt deze voorspraak door Christenen op aarde ook geëlimineerd.

Ik hoop hiermee enige verduidelijking te hebben gegeven.
Hartelijke groet,

Hugo Bos