zaterdag 19 september 2015

Augustinus brengt tijdloze boodschap

Auteur: dr. M. Klaassen

Reformatorisch Dagblad

"Augustinus blijft boeien. Het zegt iets over de grootheid van de kerkvader dat zijn geschriften uitgegeven blijven worden. De laatste jaren lijkt er in het Nederlandse taalgebied zelfs sprake van een heuse Augustinus-revival. Dat is verheugend, want Augustinus behoort zonder meer tot de grootste theologen –als hij niet de grootste ís– die de kerk heeft voortgebracht.

Vele van Augustinus’ titels zagen al het licht. Recent verschenen voor het eerst zijn zogenaamde antipelagiaanse geschriften in het Nederlands. Dat is belangwekkend voor zowel rooms-katholieken als protestanten voor wie de Afrikaanse kerkvader een gemeenschappelijke bron van inspiratie is.

De zogenaamde antipelagiaanse geschriften zijn de boeken die Augustinus schreef in reactie op de uitlatingen van Pelagius en verwante theologen. De positie die Augustinus hierin verwoordt, lag overigens al jaren vast. Lezing van Paulus’ Romeinenbrief aan het begin van zijn episcopaat overtuigde hem ervan –in tegenstelling tot wat hij toen dacht– dat genade losstaat van menselijke verdienste en dat het ontstaan van het geloof een gave van God is. Terugblikkend op deze ontdekking schrijft hij later: „Ik vocht voor de vrije wil van de mens, maar de genade van God overwon.”" Lees hier verder.......

Zie ook deze links voor meer informatie:

Is door de erfzonde de geneigdheid tot het kwaad ontstaan en de menselijke natuur dus geheel bedorven?

Hebben Roomsen, zoals zij de genade opvatten, God niet meer nodig voor hun zaligheid?

Wordt men aan Gods genade deelachtig door het geloof, een algeheel vertrouwen op Christus' verdiensten, in het besef van eigen verdorvenheid?

Hoe zou men verdienen, terwijl men door de erfzonde "onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad" is?

Geen opmerkingen: