zondag 4 december 2016

§27. Waarom moet de ware Kerk van Christus Katholiek of algemeen zijn?

DERDE HOOFDSTUK – De ware Kerk van Christus moet KATHOLIEK of algemeen zijn.

§27. Waarom moet de ware Kerk van Christus Katholiek of algemeen zijn? Kan men zeggen, dat andere kerkgenootschappen deze eigenschap bezitten?

Het woord “Katholiek”, wat afkomstig is uit het Grieks, betekent “algemeen” of “overal, over de hele wereld verspreid.” Waaruit blijkt nu, dat de ware Kerk van Christus noodzakelijk, d.w.z. uit haar aard, katholiek moet zijn?

Dit blijkt duidelijk uit het doel, waarvoor Christus zijn Kerk heeft gesticht. Hij heeft zijn Kerk alleen gesticht om de mensen de weg naar de hemel te wijzen en hen zalig te maken, en “Hij wil, dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen.” (I Tim. 2, 14). Vandaar dat Hij zijn Kerk belastte, om zijn heilige leer over heel de wereld te verkondigen. “Gaat over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen.” (Marc. 16,15). “Gaat en onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hen leren te onderhouden alles, wat Ik u bevolen heb.” (Math. 28, 19)

Hieruit volgt dus, dat Christus geen nationale Kerk heeft gesticht, geen Kerk voor een bepaald land; geen Kerk, die haar werkgebied binnen de grenzen van een land of een werelddeel zou beperken, maar een Kerk, die zich over de hele wereld, onder alle landen, zou verspreiden, en dus een algemeen verspreide of katholieke Kerk zou zijn.

Laten we nu eens enkele kerken of godsdiensten aan dit kenteken toetsen, om te zien of zij terecht als de ware, door Christus gestichte kerk kunnen worden gezien.

Omdat wij hier alleen op zoek zijn naar de ware Kerk van Christus, kunnen het Jodendom, Heidendom en de Islam buiten beschouwing blijven. Het is zeker dat deze godsdiensten, al zijn zij nog zo verspreid, de ware Kerk niet zijn, omdat de ware Kerk de Kerk van Christus is. Dit zijn zij zeker niet en geven dit zelf ook toe. Zij komen hier dus niet voor in aanmerking.

Ook de Jansenisten of Oud-Roomsen kunnen zonder bezwaar buiten beschouwing blijven. Deze godsdienst heeft namelijk alleen hier en daar een handvol belijders, en is verder in de wereld nauwelijks met naam bekend.

De Anglicaanse Kerk, in de loop der 16e eeuw door de gewetenloze en wellustige koning van Engeland, Hendrik VIII, gesticht, heeft werkelijk miljoenen volgelingen. Is zij daarom katholiek of algemeen? Nee, absoluut niet. Die godsdienst heeft namelijk, zoals zijn naam al zegt, een nationaal karakter, en is alleen noemenswaardig vertegenwoordigt in Engeland, in de Engelse koloniën en op de plekken in het buitenland waar men Engelsen aantreft. Bovendien is hij zelf weer in verschillende afdelingen gesplitst, die vijandig tegenover elkaar staan.

Zo is het ook met de Schismatieke Russische Kerk. Deze godsdienst vind men alleen in Rusland en in sommige aangrenzende of onderhorige landen, maar daarbuiten is van deze hele scheuring niets te vinden.

Wat kunnen we nu zeggen van het overige Protestantisme? Het aantal van hen, die zich stellig Protestant noemt, bedraagt volgens de nieuwste gegevens, meer dan 350 miljoen . Men moet dus toegeven dat dit aardig wat is. Maar mag men daarom die godsdienst katholiek of algemeen noemen?

Nee, en waarom niet? Omdat deze miljoenen mensen zich wel Protestant noemen, maar absoluut niet hetzelfde geloof aanhangen, niet dezelfde leer belijden. De ene volgt de leer van Luther, een ander die van Calvijn, een derde die van Zwingli, een vierde is Remonstrant, een vijfde is Doopsgezind, een zesde weer iets anders, en zo vindt men onder hen bijna net zoveel sekten en verschillende geloofsleerlingen als er hoofden zijn. Als men dus onder de algemene naam Protestanten al die personen telt, die na gedoopt te zijn, ieder voor zich geloven, wat zij kiezen, dan hebben we snel een groot aantal bij elkaar; maar dan moet men niet beweren, dat al die personen samen één algemene of katholieke Kerk vormen. Omdat onder hen, de één verwerpt, wat de ander als geloofspunt aanneemt, kunnen zij onmogelijk één en hetzelfde zedelijk lichaam,  één en dezelfde godsdienstige maatschappij, één en dezelfde Kerk vormen. Zij zijn niets anders dan een grote groep van zeer uiteenlopende en met elkaar strijdige sekten, de één hier talrijker, de ander daar, met bijna alleen dezelfde eigenschap, dat zij het gezag van de Katholieke Kerk ontkennen; hiermee komen zij overeen met de Joden en heidenen. (zie hierover § 14 en 15)

Hoe is het wat deze algemeenheid betreft met de Katholieke Kerk?

Geen opmerkingen: