maandag 12 december 2016

§28. Is de Katholieke kerk inderdaad “KATHOLIEK” of algemeen verspreid?

Zonder twijfel. De Katholieke Kerk bestaat namelijk niet uit een vereniging van verschillende sekten of geloofsbelijdenissen, maar, en hier gaat het om, uit een vereniging van gelovigen, die allemaal, zonder uitzondering, precies dezelfde geloofsleer belijden, dezelfde Sacramenten ontvangen en gehoorzamen aan één en hetzelfde Opperhoofd, de Paus van Rome. En die gelovigen zijn verspreid over de hele wereld. Er zijn ongetwijfeld nog veel mensen en zelfs hele volken, die het katholiek geloof niet belijden, maar toch geen werelddeel, bijna geen land zo afgelegen, of de Katholieke Kerk heeft er haar kinderen, bijna geen volk zo woest of barbaars, of het heeft de stem gehoord van een missionaris, die, door de Katholieke Kerk gezonden, alles heeft opgeofferd wat hem in zijn eigen vaderland zo dierbaar was, om aan die verlaten kinderen van de wildernis de leer van Jezus te verkondigen.

Ook andere godsdiensten hebben zendelingen, dat ontken ik niet, maar herinner u wat ik al over hen gezegd heb: hen ontbreekt de eenheid en de wettige zending. En wat hun aantal en offervaardigheid betreft, overtreffen ze de Katholieke Kerk in ieder geval niet.

Christus heeft zijn Kerk de roeping toevertrouwd om zich over de hele wereld te verspreiden en zijn zaligmakende leer te verkondigen aan alle geslachten van de aarde. Van de Katholieke Kerk kan men inderdaad zeggen, dat zij altijd aan die roeping trouw is gebleven. Zij alleen heeft de woeste volken van ons vroeger heidens Europa tot het Christendom bekeerd. Deze Kerk is het die zonder de ontberingen, opofferingen, zonder zelfs de marteldood te ontzien, haar priesters uitzend naar de meest afgelegen delen van de aarde. En wat hier vooral belangrijk is: hoewel zij altijd, alles wat slecht is tot vijand had, telt zij minstens 400 miljoen kinderen meer dan alle Protestantse sekten samen.

Wat verder haar uitgestrektheid betreft, zij heeft o.a. 640 aartsbisdommen en 2200 bisdommen over de hele wereld verspreid. De Katholieke Kerk is dus niet alleen in naam, maar ook werkelijk “katholiek” of algemeen; en zo laat zij ook zien dat ze dus werkelijk die eigenschap bezit, die de ware, door Christus gestichte Kerk moet bezitten, dat zij namelijk, als gevolg van haar roeping, zich moet uitstrekken over de hele wereld en Jezus' heilige leer verkondigen aan alle schepsels.


Geen opmerkingen: