maandag 24 juli 2017

§ 50. De Katholieken vereren de Heiligen; is dat niet in strijd met het eerste gebod?

ZESDE HOOFDSTUK - Heiligenverering

§ 50. De Katholieken vereren de Heiligen; is dat niet in strijd met het eerste gebod?


Het eerste gebod luidt: ‘Ik ben de Heer, uw God, ge zult geen andere goden naast mij hebben.’ De Katholieken zien of vereren de Heiligen niet als ‘goden’, dus is de Heiligenverering niet in strijd met het eerste gebod.

Maar gaan wij verder. Stelt u zich eens voor dat een koning tot zijn volk zou zeggen: ik alleen ben uw koning, en ik wil niet dat gij andere koningen buiten mij erkent. Zouden we daaruit kunnen opmaken dat het volk geen eerbied mocht bewijzen aan diegenen die bij de koning zelf hoog in eer en aanzien staan, zoals bijv. zijn eigen moeder, zijn hoveling of zijn vrienden? Absoluut niet. Het volk zou aan de eerbied, die ze de koning schuldig zijn, alleen tekort doen als het naast hem een andere vorst huldigde of de vrienden van de koning gingen eren in plaats van de koning of deze met hem op één en dezelfde lijn zette.

Sla een Katholieke Catechismus open en u zult zien dat de Katholieke Kerk de Heiligen zeker niet dezelfde waarde doet toekomen dan zij doet voor God, en zij dezen al helemaal niet in plaats van God vereert. En u zult zien dat zij de heiligen niet vereren als God, maar gewoon als bijzondere dienaren en vrienden van God. En is dit niet redelijk en gepast? Of zouden de Heiligen die om hun deugd en trouw, door God bijzonder worden geëerd, ook niet door de mensen geëerd mogen worden? Of zouden de Heiligen niet de bijzondere vrienden van God zijn? Mogen, of nee, moeten wij niet diegenen eren die God eert? En als wij hen juist eren omdat God hen eert, eren wij dan niet God in hen zelf? Als ik uw kinderen liefheb omdat u mijn vriend bent of uw moeder eer omdat zij uw moeder is, gaat dan de eer en liefde die ik voor hen heb niet op u terug? Hier dus net zo goed.

Was Maria (de bruid van Jozef) niet de moeder van Christus en dus de Moeder van Hem, die werkelijk God en Koning der Koningen is? Wij lezen dat Christus ook aan haar onderdanig was, en Hij (hét voorbeeld van deugd en heiligheid) heeft ongetwijfeld meer eerbied en liefde gehad voor Zijn Moeder, dan ooit het braafste kind heeft gehad. Maar hoe kan men dan de Katholieken verwijten dat zij bewondering en genegenheid tonen voor Haar, die God zelf op aarde zo eerde en liefhad, en in de hemel blijft eren en liefhebben.

Men vindt het gepast dat de Moeder van de aardse koning wordt geëerd, maar waar blijft dan het gezond verstand, als men nog durft te beweren dat de Moeder van de Koning der Koningen niet geëerd hoeft te worden? Ik weet dat niet alle Protestanten over dit punt van de Katholieke leer even onredelijk denken; maar toch heb ik af en toe Protestanten ontmoet die zelfs over Maria, de moeder van Christus (dan heb ik het nog niet over de andere heiligen) met de grootste minachting durfden te spreken. Dan vraag ik me af: is dat redelijk, of is het godslasterend?

Geen opmerkingen: