zondag 3 december 2017

Vragen die protestanten niet kunnen beantwoorden

(Hugo Bos: En als u ze als protestant wel kunt beantwoorden daag ik u uit mij het antwoord te sturen.)

Dank aan David Palm voor de meeste vragen.

1) Waar gaf Jezus de instructie dat het Christelijke geloof uitsluitend gebaseerd zou moeten zijn op een boek?

2) Waar heeft Jezus Zijn apostelen gevraagd om iets op te schrijven en te compileren in een gezaghebbend boek, afgezien van het specifieke bevel voor Johannes om de Openbaring op te schrijven (Openb. 1:10-11)?

3) Waar in het Nieuwe Testament vertellen de apostelen dat het Christelijke geloof voor de toekomstige generaties alleen gebaseerd zal zijn op een boek?

4) Sommige protestanten beweren dat Jezus alle mondelinge tradities heeft verboden (bijvoorbeeld Matt. 15:3-6; Mar. 7:8-13). Zo ja, waarom gebied Hij Zijn luisteraars dan om gehoorzaam te zijn aan de mondelinge traditie van de schriftgeleerden en de Farizeeën wanneer zij "zitten op de stoel van Mozes" (Matt. 23:2-3)?

5) Sommige protestanten beweren dat Paulus alle mondelinge tradities heeft verboden (Kol. 2:8). Zo ja, waarom zegt hij dan tegen de Thessalonikers om standvastig vast te houden aan de tradities die ze zijn onderwezen, hetzij in woord of in geschrift "(2 Thess. 2:15) en waarom prijst hij de Korintiërs omdat zij vasthouden aan de tradities (1 Kor. 11:2)?

6) Als de auteurs van het Nieuwe Testament geloofden in sola Scriptura, waarom maakten ze dan soms gebruik van mondelinge tradities die ze als gezaghebbend en als het Woord van God beschouwden (Matt. 2:23; 23:2; 1 Kor. 10:4; 1 Petr. 3:19; Jud. 9:14-15)?

7) Waar in de Bijbel is Gods Woord alleen beperkt tot hetgeen is opgeschreven?

8) Hoe weten we wie de volgende boeken uit de Bijbel heeft geschreven; de vier Evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes), Handelingen, Hebreeën en Johannes (1, 2 en 3)?

9) Op welke autoriteit, of op welk beginsel, zouden we boeken uit de Heilige Schrift moeten accepteren als we weten dat ze niet werden geschreven door één van de twaalf apostelen?

10) Waar in de Bijbel vinden we een geïnspireerde en onfeilbare lijst van boeken die zouden moeten behoren tot de Bijbel? (Is de inhoudsopgave geïnspireerd?)

11) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de individuele boeken van het Nieuwe Testament geïnspireerd zijn als ze zelf geen aanspraak maken dat ze geïnspireerd zijn?

12) Hoe weten we, uit de Bijbel, dat de brieven van Paulus die hij schreef naar de gemeenschappen en individuen uit de eerste eeuw bedoeld zijn om door ons gelezen te worden als onderdeel van de Heilige Schrift 2.000 jaar later?

13) Waar beweert de Bijbel de enige autoriteit voor Christenen te zijn in zaken van geloof en moraal?

14) De meeste boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven om heel specifieke problemen in de vroege kerk aan te pakken en geen van deze boeken is een systematische presentatie van het Christelijke geloof en theologie. Op welke Bijbelse basis denken protestanten dat alles wat de apostelen onderwezen hebben is opgenomen in de geschriften van het Nieuwe Testament?

15) Als de boeken van het Nieuwe Testament door de Heilige Geest voor elke persoon "zelfverklarend" zijn waarom was er in de vroege kerk dan verwarring over welke boeken geïnspireerd waren, waarbij sommige boeken uit de Bijbel door de meerderheid werden afgewezen?

16) Als de betekenis van de Bijbel zo duidelijk en gemakkelijk te interpreteren is - en als de Heilige Geest elke Christen leidt om het voor zichzelf te interpreteren, waarom zijn er dan 33.000 protestantse denominaties en miljoenen individuele protestanten die de Bijbel allemaal anders interpreteren?

17) Wie kan op gezaghebbende wijze bemiddelen tussen Christenen die beweren geleid te worden door de Heilige Geest en onderling tegenstrijdige interpretaties van de Bijbel hebben?

18) Aangezien elke protestant moet toegeven dat zijn of haar interpretatie feilbaar is hoe kan een protestant in goed geweten iets ketterij noemen of een andere Christen binden aan een bepaald geloof?

19) Protestanten beweren meestal dat ze het allemaal eens zijn "over de belangrijke dingen". Wie is in staat om op gezaghebbende wijze te bepalen wat belangrijk is in het Christelijke geloof en wat niet?

20) Hoe kon de vroege kerk het Romeinse rijk evangeliseren en omverwerpen, overleven en bijna 350 jaar bloeien zonder zeker te weten welke boeken tot de canon van de Schrift behoren?

21) Wie in de kerk had de autoriteit om te bepalen welke boeken tot de canon van het Nieuwe Testament behoren en om een bindende beslissing voor alle Christenen te nemen? Als niemand die autoriteit heeft kan ik dan op eigen gezag boeken verwijderen of toevoegen aan de canon?

22) Waarom erkennen protestantse geleerden de vroege concilies in Hippo en Carthago als de eerste plaatsen waarin de canon van het Nieuwe Testament officieel werd geratificeerd, maar negeren het feit dat diezelfde concilies de canon van het Oude Testament hebben geratificeerd dat door de Katholieke Kerk vandaag wordt gebruikt maar dat door de protestanten bij de Reformatie is verlaten?

23) Waarom volgen protestanten postapostolische Joodse beslissingen over de grenzen van de canon van het Oude Testament in plaats van de beslissing door de Kerk die door Jezus Christus is gesticht?

24) Hoe waren de bisschoppen bij Hippo en Carthago in staat om de juiste canon te bepalen van de Schrift, ondanks het feit dat zij geloofden in alle kenmerkende Katholieke doctrines, zoals de apostolische successie van bisschoppen, het offer van de Mis, Christus werkelijke tegenwoordigheid in de eucharistie, wedergeboorte door de doop, enz.?

25) Als het Christendom een ‘religie van het boek’ is hoe kon de Kerk dan bloeien tijdens de eerste 1.500 jaar van de kerkgeschiedenis toen de overgrote meerderheid van de mensen analfabeet waren?

26) Hoe kon de apostel Thomas de Kerk in India oprichten die tot op de dag van vandaag bestaat (en in gemeenschap is met de Katholieke Kerk) zonder ze maar één woord van de Nieuwtestamentische geschriften na te laten?

27) Als sola Scriptura zo solide en Bijbels is, waarom is er dan nooit een volledige verhandeling als verdediging geschreven sinds deze term bedacht is tijdens de Reformatie?

28) Als Jezus van plan was om het Christendom uitsluitend een 'religie van het boek' te laten zijn, waarom wacht Hij dan 1.400 jaar voordat hij iemand een drukpers laat uitvinden?

29) Als de vroege kerk in sola Scriptura geloofde, waarom staat in de geloofsbelijdenissen van de vroege de kerk dan altijd: "Wij geloven in de Heilige Katholieke kerk" en niet "Wij geloven in de Heilige Schrift”?

30) Als de Bijbel zo duidelijk is als Maarten Luther beweerde, waarom was hij dan de eerste die het interpreteerde zoals hij dat deed en waarom was hij op het einde van zijn leven gefrustreerd dat "er nu zoveel doctrines als hoofden zijn”?

31) De tijdsspanne tussen de opstanding van Jezus Christus en het bepalen van de canon van het Nieuwe Testament Canon in AD 382 is ongeveer hetzelfde als de tijdsspanne tussen de aankomst van de Mayflower in Amerika en de huidige dag. (De Mayflower was een schip waarin een aantal Engelse kolonisten naar Amerika voer om daar een nieuw leven, vrij van religieuze vervolging, te beginnen.) Hoe hebben de vroege Christenen voor bijna vierhonderd jaar sola Scriptura in de praktijk gebracht, terwijl ze geen canon van het Nieuw Testament hadden?

32) Als de Bijbel de enige basis van de Christelijke waarheid is, waarom zegt de Bijbel zelf dat de Kerk het fundament en de pijler van de waarheid is (1 Timotheus 3:15)?

33) Jezus zei dat de eenheid van de Christenen een objectief bewijs voor de wereld zou zijn dat Hij door God was gezonden (Johannes 17:20-23). Hoe kan de wereld een onzichtbare 'eenheid' zien die alleen bestaat in de harten van gelovigen?

34) Als de eenheid van de Christenen de bedoeling had om de wereld te overtuigen dat Jezus door God gezonden was, wat zegt dan de nog steeds toenemende fragmentatie van het protestantisme tegen de wereld?

35) Hebreeën 13:17 zegt: "Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.” Wat is de vervaldatum van dit vers? Wanneer werd het goed om niet alleen ongehoorzaam te zijn aan de leiders van de Kerk, maar ook om tegen hen in opstand te komen en rivaliserende kerken op te zetten?

36) De Koran beweert expliciet dat het goddelijk geïnspireerd is, maar de boeken van het Nieuwe Testament doen dat niet. Hoe weet je desondanks dat het Nieuwe Testament geïnspireerd is, maar de Koran niet?

37) Hoe weet een protestant zeker wat God denkt over morele kwesties zoals abortus, masturbatie, anticonceptiva, eugenetica, euthanasie, etc.?

38) Wat moet men geloven als een protestant zegt dat baby's moeten worden gedoopt (bijvoorbeeld Luther en Calvijn) en een ander zegt dat het verkeerd is en onbijbels (bijvoorbeeld Baptisten en Evangelicalen)?


Een paar bonusvragen:

Waar zegt de Bijbel dat God de wereld / het universum uit het niets geschapen heeft?

Waar zegt de Bijbel dat de redding alleen bereikbaar is door geloof?

Waar zegt de Bijbel dat de openbaring van Jezus Christus eindigde met de dood van de laatste Apostel?

Waar geeft de Bijbel een lijst met de canonieke boeken van de Oude Testament?

Waar geeft de Bijbel een lijst met de canonieke boeken van de Nieuwe Testament?

Waar legt de Bijbel de doctrine van de Drie-eenheid uit, of gebruikt het woord ‘Drie-eenheid’?

Waar geeft de Bijbel de naam van de "geliefde discipel"?

Waar geeft de Bijbel de namen van de auteurs van de Evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes?

Waar geeft de Bijbel aan wie het boek Handelingen schreef?

Waar zegt de Bijbel dat de Heilige Geest één van de drie Personen van de Drie-eenheid is?

Waar zegt de Bijbel dat Jezus Christus zowel volledig God als volledig mens was vanaf het moment van conceptie (hoe weten we dat Zijn goddelijkheid niet later in zijn leven was ingegeven?) Waar zegt de Bijbel ons dat Jezus Christus één persoon is met twee volledige naturen, menselijk en goddelijk en niet een andere combinatie van de twee naturen (d.w.z. één of beide naturen zijn minder dan compleet)?

Waar zegt de Bijbel dat de kerk ooit verdeeld zal of zou moeten zijn in concurrerende denominaties met verschillende meningen?

Waar zegt de Bijbel dat protestanten een onzichtbare eenheid zouden kunnen hebben, terwijl Jezus een zichtbare eenheid voor de wereld verwachtte te zien (zie Johannes 17)?

Waar zegt de Bijbel dat Jezus Christus van dezelfde Goddelijke substantie is net zoals God de Vader?

Voor meer informatie, bezoek de website op www.Catholic-Convert.com

Geen opmerkingen: