maandag 1 januari 2007

Aforismen

Joodse spreuken

De man heeft en klein lid; wie het laat hongeren wordt verzadigd, wie het verzadigt, verhongert.
Soekka 52b

Een gescheiden man die een gescheiden vrouw trouwt en ziedaar: vier gedachten in één bed.
Pesachim 112a

Echte eenheid scheppen tussen echtlieden is zo moeilijk als het splijten van de Schelfzee.
Sanhedrin 22a

Vanwege de schoonheid van een vrouw zijn velen ten onder gegaan. En toch waren haar slachtoffers sterke mannen.
Sanhedrin 110a

Kook niet in de pan waarin je buurman gekoot heeft.
Pesachim 112a

Tien maten babbel daalden af naar de wereld, negen ervan namen de vrouwen.
Qiddoesjin 49b

Wat is erger dan de dood? Een kwaadaardige vrouw.
Nidda 31b

Wie de adviezen van zijn vrouw volgt wordt door de stroom meegesleurd.
Arabisch-joodse zegswijze

Eert uw vrouw, want de zegen regeert het huis van de man slechts dankzij de vrouw.
Baba Metsia 59a

Alles is vervangbaar, behalve de vrouw van je jeugd.
Sanhedrin 22a

Dat is geen leven: wanneer een man door zijn vrouw overheerst wordt.
Betsa 32a

Wie op het salaris van zijn vrouw zit te wachten zal nooit overvloed kennen.
Pesachim 50b

God toont erbarmen voor alles behalve voor ontucht.
Midrasj Rabba op Gen. 26: 5

Het is beter in de woestijn te wonen dan met een twistzieke en gramstorige vrouw.
Spreuken 21: 19

Dankzij de verdienste van de deugdzame vrouwen die er toen waren is Israel verlost uit Egypte.
Sota 11a

Een man moet eerst zijn huis bouwen, vervolgens een wijngaard planten en dan huwen.
Sota 44a

Zodra Eva ter wereld kwam, kwam ook Satan met haar.
Midrasj Rabba op Gen. 17

Als een gouden ring in de snuit van een varken, zo is een mooie vrouw zonder verstand.
Spreuken 11: 22

So is die weg van ’n vrouw wat overspel bedrijf: sy eeten vee haar mond af en se: Ek het geen sonde gedaan, nie
Spreuken 30: 20 (geciteerd uit de Zuid-Afrikaanse Bijbel)

Een vrouw zonder moraal is als een maaltijd zonder zout.
Arabisch-joods spreekwoord

Een mens moet eerst leren, pas daarna discussiëren.
Sjabb 63a

Wanneer je je kind onderricht, zorg dat het boek juist is. Want als er fouten in het hoofd van kinderen komen is dat voor altijd.
Pesachim 112a

Als je veel Tora geleerd hebt, reken dat niet tot verdienste, want daartoe ben je geschapen.
Pirqee Avot 11,9

Van wie de mond obsceen is zal de hel diep zijn.
Sjabbat 33a

Dit is de straf van een leugenaar: zelfs als hij de waarheid spreekt gelooft men hem niet.
Sanhedrin 89b

Wie is rijk? Die weet te genieten van zijn geluk.
Sjabbat 25b

Alle afgodendienst wortelt in geld.
Nachman van Bratslav

Het is voor een arme heel makkelijk zich aan God toe te vertrouwen. Aan wie anders zou hij zich moeten toevertrouwen. Voor de rijke is het heel moeilijk om zich aan God toe te vertrouwen. Zijn hele bezit roept hem toe: Vertrouw op mij!
Moisje Loeb van Sassov

Het volstaat niet dat de arme arm is, je wilt bovendien nog rente van hem hebben?
Sjemot Rabba 31

Gooi een mens die altijd geluk heeft in zee, en hij klimt eruit met een parel in zijn mond.
Ladino

Een vrek en een koppige os zijn pas nuttig na hun dood.
Jiddisch

Drie zaken nemen enorm toe in de nacht: de rentetarieven van de leninggever, de prijs van de huur en de bruidschat voor de dochter.
Volkswijsheid

Ik wens je toe dat je al je tanden verliest, maar dat je er een overhoudt die je verschrikkelijk pijn doet.
Jiddisch

Vrees de rijke Jood, de gierige Griek en de arme Turk.
Ladino

De bron van de droefheid is de trots: wanneer een mens denkt overal recht op te hebben.
Ba’al Sjem Tov

Zwaarmoedigheid en droefheid verhinderen een mens in vrijheid na te denken.
Rabbi Nachman van Bratslav

De Geest van God kan slechts rusten op een vrolijk hart.
Soekka 5

Te beklagen is een stad waarvan de dokter jichtig is en de chirurg scheel.
Wajigra Rabba 5

God behoede ons voor de jonge koopman en de oude hoer.
Ladino (de een heeft te weinig ervaring en de ander teveel)

De naam van de goddeloze zal wegrotten.
Spreuken 10: 7

God zag dat de rechtvaardigen weinig waren: daarom verdeelde Hij ze over de generaties.
Joma 38b

Ik houd meer van een slecht mens die weet dat hij slecht is dan van een rechtvaardig mens die wet dat hij rechtvaardig is.
Josef van Lublin

De mens is op vrijdagavond geschapen. Waarom? Opdat men hem zegt, wanneer hij verwaand wordt: ‘De mug is nog eerder geschapen dan jij!’
Sanhedrin 38a

Gewelddadigheid in huis is als een worm in de pompoen.
Sota 3b

Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen; ik vergeld de man naar zijn doen.
Spreuken 24: 29

Als er niets meer te stelen is, houdt de dief zich voor een fatsoenlijk mens.
Sanhedrin 22a

De beste wraak? Vergeving!
Jitzchaq Eisik

Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. Dat is de hele Thora, de rest is commentaar.
Sjabbat 31a

Niemand mag zich in levensgevaar brengen en dan zeggen: Maar mij gebeurt wel een wonder!
Sjabbat 32a

Wees voorzichtig met het gezag, want de dragers ervan benaderen geen mens dan in hun eigen belang. Ze doen alsof ze op u gesteld zijn zolang ze u nodig hebben, maar zijn nergens te vinden wanneer iemand ze nodig heeft.
Pirqee Avot II,3

Als je zwager ontvanger van belastingen is en je komt hem op straat tegen, ga dan op het andere trottoir lopen.
Joma 18a

Wie iets citeert en niet de naam van de auteur vermeldt overtreedt het voorschrift van Spreuken 22: 22: Beroof de arme niet!
Midrasj Tanchoema op Numeri

Alle profeten beginnen met vermaningen en eindigen met vertroostingen.
Berachot v,5

Men kan geen vertrouwen hebben in deze drie: de koning, de zee en het weer!
Iggeret Moessar

Het vergif begint altijd in het hoofd.
Joods-arabisch gezegde

Wil je hem leren kennen? Geef hem macht!
Ladino

Wie te veel handel drijft wordt nooit wijs.
Pirqee Avot II,6

De domme vrome, de geslepen koopman, de ijdele vrouw en het fanatisme van huichelaars veroorzaken de ondergang van de wereld.
Sota 4a

Wie streng is, betone zich streng tegenover zichzelf.
Pesachim 110b

God verafschuwt iemand die het ene zegt en het andere denkt.
Pesachim 113b

Zo ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand.
Psalm 137: 5

Jeruzalem is ertoe bestemd de hoofdstad te worden voor alle volken.
Sjemot Rabba 23

God haat degene die Israel vervloekt.
Sjir haSirim Rabba 21

Sedert de laatste profeten Haggai, Zacharia en Maleachi zijn gestorven heeft de Heilige Geest Israel verlaten.
Sanhedrin 11b

Beter een rabbijn zonder baard dan een baard zonder rabbijn.
Ladino

Drie Joden, vier gemeenten…
Ladino (had ook kunnen zijn: drie Gereformeerden, vier gemeenten )

Zodra iemand een zonde een eerste en vervolgens een tweede keer begaan heeft, denkt hij dat het toegestaan is.
Joma 87a

Een dief bidt tot de hemel dat zijn gapperij zal lukken.
Berachot 63a

Behoed uw hart boven wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven.
Spreuken 4: 21

Aformismen

Er bestaan geen verschrikkelijker ogenblikken dan die waarop men zichzelf ziet zoals men is.
Godfried Bomans

Gering over zichzelf spreken is de armzaligste vorm van hoogmoed.
Godfried Bomans

Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen.
Godfried Bomans

Na het Oude Testament viel elke vorm van lectuur mee. Als je door dat roggebrood heen gebeten bent is alles verder beschuit.
Godfried Bomans

Humor is overwonnen droefheid.
Godfried Bomans

Humor is ernst, doorgetrokken naar het absurde. Een geestige mededeling is in wezen altijd serieus. Het kristallisatiepunt ligt evenwel anders. En omdat ze lachen, denken de mensen: dat was iets vrolijks. Maar ze lachen omdat ze het punt waarop ze moesten huilen al lang gepasseerd zijn.
Godfried Bomans

Humor is zeldzamer dan ernst. Het laatste deelt men met duizenden medeburgers, het eerste met enkelen.
Godfried Bomans

Je hoort bij ons zelden discussies in de zin van een gedachtewisseling. Je hoort twee monologen.
Degene die niet aan het woord is, staat hoofdschuddend te wachten. Hij luistert niet, Hij voelt zich onderbroken. En hij duldt deze pijniging alleen door het besef dadelijk weer aan de beurt te zijn.
Godfried Bomans

Het helpt niets de mensen er dag in dag uit op te wijzen dat ze over dertig jaar naar de bliksem gaan, want ze zijn daartoe gaarne bereid mits het hun nu maar goed gaat.
Godfried Bomans

Als we afstappen van vrijwillige samenwerking en proberen goed te doen door dwang uit te oefenen, zal de slechte moraal van dwang triomferen over goede bedoelingen.
Milton Friedman

Toen het vanaf 1968 in de kerk gewoonte werd om sociaal geëngageerd te zijn, is het hiernamaals uit het zicht verdwenen.
R. Lemm

De reïncarnatie houdt de verknochtheid in stand aan de bekende wereld, alsof die het paradijs zou zijn.
R. Lemm

Lijden is niet iets definitiefs, maar iets dat voorbijgaat; geluk is niet iets van de tijd, maar van de eeuwigheid.
R. Lemm

Schoonheid is niet het wezen van de christelijke kunst, maar hooguit een bijproduct.
R. Lemm

Het is aardig om God te verwerpen, maar als je dan in de Mens of de Chaos gaat geloven heb je alleen maar het ene dogma verruild voor het andere.
R. Lemm

Zoals een kaars een kandelaar nodig heeft, zo heeft het christendom de kerk nodig
R. Lemm

Het christendom is het beste wat de wereld is overkomen.
R. Lemm

Christen zijn is in elk geval niet overdreven met jezelf bezig zijn.
R. Lemm

Het socialisme is de meest ingewikkelde manier om problemen op te lossen die slechts bestaan onder een socialistisch regime
Schrijver onbekend

Aforismen 2

Wie niet bereid is wreed te zijn, kan beter burgemeester van Disneyland worden.
Martin van Creveld

De werkelijke reden dat er oorlog bestaat, is dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers.
Martin van Creveld

Geen enkel land heeft ooit zo veel schade aangericht met zo veel goede bedoelingen als de Amerikanen.
Graham Greene

Ik ben er beslist niet treurig om de staat te zien verdwijnen. Kijk eens wat de staten hebben aangericht. De grootste triomfen van de staten waren Hiroshima en Auschwitz.
Martin van Creveld

Al breekt er maar eens in de honderd jaar een oorlog uit, men dient zich erop voor te bereiden alsof het morgen kan gebeuren.
Sun Bin

Aforismen 3

De mensen zoeken in numerieke sterkte altijd wat Adam al achter de struiken zocht: dekking.
Sören Kierekegaard

De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, heeft steeds de hel voortgebracht.
Karl Popper

Er bestaat geen hogere afkomst dan Adam.
Filippijns spreekwoord

Er is hier op aarde genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte.
M.K. Gandhi

Het is niet zo dat de armen dichter bij God staan, maar wel dat God dichter bij de armen staat.
B. Goudzwaard

Sinds Freud is de ascese vervangen door frustratie.
Godfried Bomans

Mensen die het geloof in God opgeven, geloven niet in niets, maar zijn bereid om (van) alles te geloven.
G.K. Chesterton

Een jongeman die rechtzinnig atheïst wil blijven, kan als lezer niet voorzichtig genoeg zijn.
C.S. Lewis

Het staat vast dat een oppervlakkige kennis van de natuur de geest doet neigen naar atheïsme, maar dat een grondiger studie hem terugbrengt tot godsdienst.
F. Bacon

Atheïsme is de zelfmoord van de ziel.
J. Petit-Senn

In ons land ruikt het belijden naar inkt, terwijl de echte belijdenis met bloed geschreven wordt.
A.A. Spijkerboer

Men ziet grote dingen vanuit het dal; slechts kleine dingen vanaf de top.
G.K. Chesterton

Dikwijls is datgene wat wij bescheidenheid noemen niets anders dan het verlangen om twee keer geprezen te worden.
Godfried Bomans

Toen Freud de divan bedacht, plagieerde hij de biechtstoel. Katholieken wisten al eeuwen dat het helpt, het eens aan iemand te vertellen. Maar psychiaters kunnen geen vergiffenis schenken. Daarom duren de analyses zo kostbaar lang.
Simon Carmiggelt

De biechtspiegel van de moderne intellectueel van Gereformeerde huize vertoont de volgende progressie:
Wat waren wij Gereformeerden fout!
Wat was het Christendom fout!
Wat was het Westen fout!
R. Fernhout

Een boerderij is een gestrande ark, waarin bewoners en dieren een verbond hebben van wederzijdse afhankelijkheid.
Hilbrand Rozema

Bijgeloof is de godsdienst van zwakke geesten.
Edmund Burke

Wees niet bijgelovig: dat brengt ongeluk.
Tristan Bernard

Dat Calvijn hier zo’n succes had, moeten we zeker verklaren vanuit onze calvinistische achtergrond.
Terzijde

Ik vind het Calvinisme net een kaal hoofd: het glanst wel, maar het was niet de bedoeling….
Willem Bernard

Voor calvinisten is de hemel een straf, want daar moeten ze genieten.
Terzijde

Priester: ‘Als wij de afschaffing van het celibaat niet meer beleven, dan toch zeker onze kinderen wel.’
Middeleeuws grapje

Het christendom is gepreekt door onwetenden en geloofd door geleerden en daarin lijkt het in niets op deze wereld.
J. de Maistre

Als Mozes lid van een commissie geweest was, zouden de Joden nu nog in Egypte zitten.
Roland Dangerfield

De computer is de logische voortzetting van de menselijke ontwikkeling: intelligentie zonder loraal.
John Osborne

Terwijl iedereen leert lezen en een computer bedienen, neemt het aantal geestelijk analfabeten toe.
Pierre H. Dubois

Het behoort tot het wezen van de democratie om ook naar de stemmen van de doden te luisteren.
G.K. Chesterton

Niet iedereen krabt het hoofd omdat hij nadenkt.
Joodse spreuk

De moeilijkste deugd is de nederigheid. Want krachtens haar aard is zij zichzelf onbewust.
Godfried Bomans

De deugd van een mens moet niet gemeten worden naar zijn buitengewone verrichtingen, maar naar zijn werken van alle dag.
Blaise Pascal

Waarheden worden dogma’s zodra je eraan gaat twijfelen.
G.K. Chesterton

Dogmaticus: iemand die met een zuur gezicht de mensheid blij wil maken.
J.V. Theunissen

Op een dag zullen jullie in de krant lezen dat D.L. Moody dood is. Geloof het niet. Op die dag zal ik meer leven dan ooit.
D.L. Moody

Te sterven is het niet, maar hoe men heeft geleefd
dat aan de bittre dood die bittre smake geeft.
Guido Gezelle

Dit maak ’n mens weersinnig en verslae
dat iets so trots en fonkelend soos jou gees
geblus kan word en ophou om te wees

Wat baat het u of ge met hoge wijsheid over de Drie-enigheid kunt redekavelen, terwijl ge intussen de nederigheid mist zonder welke men aan de Drie-enigheid niet behagen kan.
Thomas à Kempis

Het dogma, met name dat van de triniteit is de rijkste en rijpste gestalte van de rede.
A.A. van Ruler

De enige functie van de kerk is het geloof in de duivel levend te houden. Het alert houden van het kwaad als zelfstandige grootheid is onvoorstelbaar belangrijk.
Leszek Kolakowski

Wat dom van de moderne beschaving om het geloof in de Duivel te hebben opgegeven wanneer Hij er de enige verklaring voor is.
Ronald Knox

De gewiekste van alle duivels is de gelegenheid.
Chr. Wieland

Haast komt niet van de duivel. Het is de duivel.
C.G. Jung

Aforismen 4

God als mens is het grootste feit in de geschiedenis.
G.K. Chesterton

Liever het oude Rome dan het oude Griekenland; liever een boer dan een minister.
G.K. Chesterton

Er is maar een God; polytheïsme is poppenspel.
G.K. Chesterton

De slavenstaat heb je wanneer men van de rijken steelt om de armen te voeden.
G.K. Chesterton

Het lijkt makkelijker om te sneuvelen op het slagveld dan in politiek de waarheid te zeggen.
G.K. Chesterton

Geen opmerkingen: