woensdag 11 augustus 2010

Is de onbevlekte ontvangenis in strijd met de verlossing, omdat zij dan geen verlossing nodig had?

De Kerkvaders beschouwden Maria als absoluut zondeloos, waaruit logisch voortvloeide, dat zij ook zonder erfzonde was, bijv. in hun opvatting over Gen. 3:15. Toch sprak niemand deze gedachte met evenveel woorden uit, omdat men opzag tegen de moeilijkheid, op te lossen, hoe Maria dan toch nog verlost kan genoemd worden. Toen men in de Middeleeuwen deze kwestie eindelijk aan de orde stelde, waren er enkelen, die meenden de Onbevlekte Ontvangenis hierom te moeten verwerpen, totdat men begreep, dat vrijwaring van de erfzonde juist de hoogste mate van verlossing is.

De H. Schrift en de Overlevering spreken zich dus niet uitdrukkelijk over de Onbevlekte Ontvangenis uit. Zij volgt er echter logisch uit, in het bijzonder uit de Overlevering. Een afdoend antwoord op de juistheid van dergelijke conclusies kan slechts het kerkelijk leergezag geven, daarin onfeilbaar door de bijstand van God. 8 December 1854 deed Paus Pius IX de onfeilbare uitspraak, dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria behoort tot de Openbaring, waartoe hij zich beriep op de Overlevering en haar verklaring van de genoemde plaatsen der H. Schrift.
Uitspraken van Vaders, die Maria "zonder zonde" noemen:

• H. Ephraem in "Carmina nisibena", 17, 8: "Waarlijk, Gij en Uw moeder zijt het toch alleen, die volstrekt geheel en al schoon zijt; in U, o Heer, is immers geen vlek, en ook in Uw moeder is geen smet."

• H.Augustinus in "De natura et gratia", 36, 42: "Uitgezonderd derhalve de heilige maagd Maria, aangaande wie ik om de eer van God volstrekt niet wil hebben, dat, wanneer van zonde sprake is, de vraag wordt opgeworpen: hoe weten wij eigenlijk dat aan haar meer genade verleend is, om de zonde volledig te overwinnen, die Hem verdiende te ontvangen en te baren, van Wie het vaststaat, dat Hij geen enkele zonde gehad heeft?"

• H. Ambrosius in zijn commentaar op Ps. 118, 22, 30: "Kom dan en zoek uw schaap, niet meer door dienstknechten, maar door uzelf. Neem mij aan in het vlees, dat in Adam gevallen is. Neem mij niet aan uit Sara, maar uit Maria; opdat het niet alleen een ongerepte maagd zij, maar een maagd door de genade van alle vlekken en zonde vrij."

Voor meer informatie over dit thema leer hier verder.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: