woensdag 11 augustus 2010

Leert de Bijbel de onbevlekte ontvangenis van Maria?

De H. Schrift en de Overlevering spreken er niet uitdrukkelijk over, maar zij volgt er wel logisch uit. Toen de engel Gabriël aan Maria boodschapte, dat zij de Moeder van de Verlosser zou worden, zij hij, volgens Lucas 1:28: "Wees gegroet, gij begenadigde". Dit laatste woord is een vertaling van het Griekse woord "kecharizomenè", dat in de oorspronkelijke tekst gebruikt werd. Dit is het voltooid deelwoord van een werkwoord op "oö" en dat gemaakt werd van het woord "charis". Dit woord kwamen we reeds tegen in "charisma", dat genadegevende betekent; "charis" zelf betekent gunst, genade. Werkwoorden op oö hebben in het Grieks de betekenis van "ergens vol van maken". Dit voltooide deelwoord betekent dus letterlijk "vol van genade gemaakte"of korter "vol van genade". Men kan ook, hoewel niet geheel letterlijk "begenadigde" vertalen, als men dit dan maar goed verstaat. Het wordt immers niet als een bijvoeglijk naamwoord, "begenadigde Maria" gezegd, maar zonder meer als titel, iets waardoor zij bijzonder onderscheiden is, "Wees gegroet, begenadigde". Wanneer Maria vol van genade is, bezit zij alle genaden die aan haar goddelijk Moederschap passen. Hiertoe behoort, dat zij haar goddelijke Zoon nooit door de minste zonde beledigd heeft en zelfs niet door de erfzonde in een staat van vijandschap met Hem verkeerd heeft.

Men wijst ook op Gen. 3:15, waar tot de duivel gezegd werd: "En Ik zal vijandschap tussen u en tussen deze (grondtekst: de) vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad: datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen". De H. Hieronymus vertaalde in de Vulgaat: "Zij zal u de kop vermorzelen", omdat hij hierin een voorspelling zag van Maria, die deelde in de volledige overwinning van haar Zoon op de duivel. Hiertoe moet dan ook behoren, dat zij nooit door de erfzonde in de slavernij des duivels is geweest, dus onbevlekt werd ontvangen. Na hem heeft men deze vertaling steeds gevolgd, wat erop wijst dat men, dus de Overlevering, zijn mening deelde.

Voor meer informatie over dit thema leer hier verder.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: