zaterdag 14 augustus 2010

Is de verering van relikwieën een vorm van bijgeloof?

Het woord relikwie betekent letterlijk overblijfsel. Als relikwie vereert men overblijfselen van heiligen, hun stoffelijk overschot of gebruiksartikelen. Dat men daarvoor verering heeft, is alleszins redelijk. Van nature heeft de mens verering voor de nalatenschap van dierbare personen. Zo werden de relikwieën van heiligen vaak door een kus vereerd. Men bewijst er ook godsdienstige verering aan. Zo werd reeds in de eerste eeuwen van het christendom in de catacomben op de graven der martelaren het H. Misoffer opgedragen en wordt ook thans nog in ieder altaar een relikwie van een martelaar ingesloten. De martelaren hebben immers als Christus hun leven voor Hem geofferd.

Men gebruikt de relikwieën zelfs om daardoor hun voorspraak in te roepen, bijv. door ze ter genezing op een zieke te leggen. Dit is geheel in overeenstemming met de H. Schrift. Zie bijv. Hand. 19:11-12: "En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden als zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren." Ja, in het Oude Testament lezen wij reeds in 2 Kon. 13:21 dat een dode tot het leven terugkeerde, toen zijn stoffelijk overschot in aanraking kwam met dat van de profeet Eliseus (Elisa). Wanneer een dergelijk gebruik der relikwieën in overeenstemming is met de H. Schrift, dan toch zeker wel een gewone verering, als een kus.

Er kunnen valse relikwieën zijn, hoewel de Kerk ertegen waakt. De verering is daardoor echter nog geen bijgeloof, want te goeder trouw geschied, is zij gericht op de heilige. Het is geen reden om daardoor de relikwieën af te schaffen. Dan kan men wel alles afschaffen waar misbruik van gemaakt wordt, te beginnen met het huwelijk.
Wij vereren de heiligen door hun beelden en relikwieën en door hun voorspraak in te roepen, vooral van Maria; het beste echter door hun voorbeeld na te volgen. Zegt St. Paulus immers niet in 1 Cor. 11:1: "Weest mijne navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus".

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: