zaterdag 14 augustus 2010

Is het pausdom voortgekomen uit de machtsbegeerte van de bisschop van Rome?

Het is dan onbegrijpelijk, dat vrome en geleerde mannen vanaf de vroegste tijden dit gezag zonder enig als van goddelijke oorsprong erkenden. En de pausen zelf zouden dan allen bedriegers of kortzichtigen zijn, terwijl men toch kan constateren, dat er vele heilige en geleerde mannen onder geweest zijn. Dit laatste beginnen ook de Protestanten steeds meer in te zien, en daarom komt men ervan terug de paus als antichrist te noemen.

In dit verband werpt men op, dat de paus zich Heilige Vader laat noemen, terwijl Christus zeide (Matt. 23:9): "En gij zult niemand uwen Vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is." Men behoeft dit niet letterlijk op te vatten, evenmin toen Christus zeide: "Wanneer uw oog u ergert, ruk het uit; wanneer uw hand u ergert, kap ze af", want in 1 Cor. 4:14-15 noemt St. Paulus zich zelf vader der christenen: "Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijne lieve kinderen vermaan ik u. Want al hadt gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld." Men moet deze woorden van Christus daarom in hun verband zien, waar Hij zegt: "Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelven verhogen zal, zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden." Het is dus een aansporing tot nederigheid.

Ca. in het jaar 96 oefende Clemens, de bisschop van Rome, bestuursmacht uit over de kerk te Corinthie. Hij schreef in zijn brief aan de Corinthiërs, 63, 2-3: "Want blijdschap en vreugde zult ge verschaffen, wanneer gij, gehoor gevend aan hetgeen wij door de H. Geest geschreven hebben, de ongerechte toorn van uw naijver onderdrukt volgens de vermaning, die wij over vrede en eensgezindheid in deze brief gegeven hebben. We hebben nu gelovige en eerzame mannen gezonden, die van hun jeugd tot in de ouderdom onberispelijk onder ons verkeerd hebben, die dan ook getuigen zullen zijn tussen u en ons."

St. Irenaeus zegt in "Adversus Haereses", 3, 3, 3, dat hiernaar geluisterd werd: "Toen nu onder genoemde Clemens onder de broeders te Corinthe een grote onenigheid verwekt was, schreef de kerk van Rome een invloedrijke brief naar de Corinthiërs, waardoor zij hen weer in vrede verenigde en hun geloof herstelde, waarbij zij hen de overlevering verkondigde die zij voor kort van de apostelen ontvangen had.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: