dinsdag 10 augustus 2010

Moet men goede werken alleen doen tot Gods eer, of ook om daardoor de hemel te verdienen?

Daar men door de goede werken de hemel kan verdienen is het vanzelfsprekend niet onvolmaakt ze met het oog daarop te verrichten. Integendeel, in de teksten die de verdienstelijkheid leren, wordt men juist door het loon tot de goede werken aangespoord: Matt. 5:11,12: "Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen." Op. 22:11,12: "Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om een ieglijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn." 1 Cor. 9:24,25: "Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt alzó, dat gij die moogt verkrijgen. En een ieglijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij om een onverderfelijke."

Wel zou het verkeerd zijn, als men de goede werken alleen om het loon verrichtte, zodat men ze anders niet zou doen. Het zouden dan zelfs geen goede werken meer zijn, want deze moeten voortkomen uit de liefde tot God. Wie God oprecht liefheeft, verlangt bij Hem te zijn in de hemel, wat dus gerust mag worden nagestreefd, wanneer God dat als loon wil schenken. Wie God niet liefheeft, heeft ook geen waardering voor de hemel.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: