woensdag 11 augustus 2010

Waarom vieren de Roomsen het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)?

Tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) waren er tien algemene verplichte kerkelijke feestdagen. Wegens de economische bezwaren die het met zich brengt, wanneer de Katholieken In Nederland, met zijn gemengde bevolking, eigen rustdagen onderhouden, heeft de Kerk Nederland zes van deze feestdagen gedispenseerd. De vier overblijvenden zijn: 's Heren Hemelvaart, Kerstmis, Allerheiligen en Maria Tenhemelopneming. De eerste twee feestdagen worden ook door de Protestanten aangehouden, de laatste twee echter alleen door de Katholieken, waardoor dit in gemengde streken van ons land ieder jaar bijzonder opviel. Na Vaticanum II verdwenen Allerheiligen en Maria Tenhemelopneming onder invloed van de zgn. oecumene.

Maria Tenhemelopneming is een van de vele Mariafeesten, en wordt in de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds gevierd als een van de grootste feesten omdat de Kerk gewoon is van de heiligen de overlijdensdatum te vieren, als geboortedag voor de hemel. In 1950 is door de Kerk Maria's Tenhemelopneming tot geloofspunt verklaard. De Kerk steunt hierbij op de Overlevering, die vanaf de oudste tijden aanneemt, dat het niet passend is, dat het lichaam van Maria, waaruit de Verlosser werd geboren, overgeleverd zou zijn aan het bederf van het graf. Zij besluit het ook uit Maria's Onbevlekte Ontvangenis. Maria bleef gevrijwaard van de erfzonde. In de gevolgen der erfzonde deelt zij daarom alleen, besluit men, in navolging van haar goddelijke Zoon. Evenals Hij, stierf zij, maar is zij ook met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Beslissend is alleen weer de geloofsuitspraak van de Kerk.

Meer informatie over Maria Tenhemelopneming vindt u hier.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: