donderdag 5 augustus 2010

Wat zegt de Bijbel over de Overlevering/Traditie

Christus gaf de opdracht om te prediken, nergens lezen wij, dat Hij schrijven bevolen heeft. Slechts vijf van de apostelen en enige leerlingen van de apostelen hebben dan ook de H. Schrift geschreven en zij bedoelden niet alles volledig op te tekenen. Uitgenomen de vier evangelisten, schreven zij immers onafhankelijk van elkaar, zonder de bedoeling elkander aan te vullen, maar tot een meer bijzonder doel, zoals bijv. St. Paulus aan de Corinthiërs schreef, om een twist te beslechten. Soms zeggen zij het zelfs uitdrukkelijk, dat niet alleen hun geschreven woord maar van belang is, bijv. in 2 Tess. 2:15 en Joh. 21:25. In eerstgenoemde tekst zegt St. Paulus tot de Thessalonicenzen: "Zo dan, broeders, staat vast, en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief". Aan het einde van het evangelie van St. Johannes staat in de andere tekst: "En daar zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelve de geschreven boeken niet zoude bevatten. Amen."

Uit dit alles blijkt, dat niet alles wat Christus en de Apostelen gepredikt hebben, in de H. Schrift staat opgetekend. Het is door hen slechts mondeling overgeleverd. Men vindt het terug in het getuigenis der eerste christenen en in het algemeen geloof der christenen van alle eeuwen.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: