zaterdag 14 augustus 2010

Wist Paulus van geen oppergezag, omdat hij Petrus berispte?

Even tevoren erkent hij in dezelfde brief aan de Galaten uitdrukkelijk Petrus' oppergezag. In Gal. 1:15-19 beroemt hij er zich nl. op, dat hij zijn zending rechtstreeks van God ontvangen had, en zich daarom door geen mens wilde laten beïnvloeden, maar voor Petrus maakte hij daarin een uitzondering: "Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij, van mijner moeders lijf aan, uitgezonderd heeft, en geroepen door zijne genade, zijnen Zoon in mij te openbaren, opdat ik denzelve door het Evangelie onder de heidenen zoude verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die vóór mij apostelen waren, maar ik ging henen naar Arabië, en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen, en zag genen anderen van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren."

Zijn berisping in Gal. 2:11-14 is hiermee niet in strijd: "En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden, naar de waarheid des Evangelies, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij die een jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar joodse wijze te leven?"
Op het apostelconcilie te Jeruzalem leerde Petrus, dat de joodse Wet niet meer nodig was (Hand. 15:9-11). Nu onderhield hij ze echter zelf, uit vrees voor de leerlingen van Jacobus. Paulus kon hem daarin inconsequentie verwijten. Hij zei dit rechtuit en openlijk, omdat Petrus' voorbeeld door zovelen werd nagevolgd. Zijn invloed was blijkbaar veel groter dan die van Jacobus, al was deze de oorzaak van Petrus' handelwijze. Volgens Gal. 2:1 had Paulus immers Jacobus pas nog bezocht, maar hij spreekt daar niet over een berisping.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: