zaterdag 14 augustus 2010

Wisten de apostelen van Petrus' oppergezag, want na de petratekst twistten zij nog met elkander erover, wie van hen de voornaamste was?

Herhaaldelijk blijkt uit het evangelie, dat de apostelen, voordat zij door de H. Geest gesterkt werden, Christus verkeerd verstonden. Zo vroegen zij zelfs nog bij Jezus' hemelvaart, toen Hij hun over de zending van de H. Geest sprak: "Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?" (Hand. 1:6). Tot het einde toe volhardden zij dus Jezus' zending verkeerd te begrijpen. En toen Hij over zijn aanstaande lijden sprak, waartoe Christus toch gekomen was, moest van de apostelen gezegd worden: "En zij verstonden geen van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd". (Luc. 18:34). Laat men dan uit hun onkunde geen argument smeden, omdat dat zo goed van pas komt!
Laat men integendeel erkennen, dat de schrijvers van de evangeliën Petrus voortdurend een ereplaats geven. Bij opsommingen van de namen der apostelen wordt hij immers in de H. Schrift voortdurend het eerste genoemd, zoals bij Matth. 10:2, Marc. 3:16-19, Hand. 1:13. Eerstgenoemde tekst zegt zelfs: "De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon gezegd Petrus, enz.". Luc. 9:32 geeft hem als volgt een aparte plaats: "Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard". Zo ook Marc. 16:7: "Zegt zijnen discipelen en Petrus".

Uit de catacomben van Rome zijn van Petrus tot nu toe meer dan driehonderd afbeeldingen bekend, van Paulus slechts zeven, hoewel van diens leven uit de H. Schrift veel meer gebeurtenissen bekend zijn en dus in beeld te brengen waren. Petrus is kenbaar door kroesbaard, kroesig hoofdhaar en vol gelaat, soms vergezeld van de haan.
De afbeeldingen zijn vaak symbolisch, naar de gewoonte van die tijd. Men kan Petrus zien als de Mozes der Nieuwe Wet. Dit blijkt o.a. uit de sarcofaag der Albani in de catacombe van St. Sebastiaan, uit de 3e eeuw.. Petrus ontvangt daar de Wet van Christus; naast hem bestijgt Mozes de berg en ontvangt van God de Wetstafelen. Petrus wordt ook slaande op de rots als Mozes afgebeeld. Vaak ook ziet men hem als herder. Nu en dan staat hij tegenover Christus, Deze zonder baard, Petrus met baard.

Bron: http://www.stpiusx.be/protestantse-opwerpingen-tegen-de-katholieke-kerk (met toestemming overgenomen)

Geen opmerkingen: