zondag 1 mei 2011

Spreuken en citaten 3


14 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Hugo,

wat staat op pootje 4?

En volgens mij hebben de protestantse christenen naast de Bijbel ook de Heilige Geest.

Heer, ai maak mij Uwe wegen aan Uw Woord en Geest bekend.

Hugo Bos zei

Beste,
De Katholieke Kerk kent drie poten: H. Schrift, Traditie en Leergezag, er is dus geen vierde poot.
Bij protestanten zullen er vast ook mensen zijn die vasthouden aan twee poten, Schrift en H. Geest, iedereen kan immers zelf uitmaken wat hij geloofd. Maar traditioneel Gereformeerd/Hervormd is Sola Scriptura, een poot dus: H. Schrift.

Anoniem zei

Beste Hugo, misschien is het protestantse stoeltje wel 5-potig => van WIKI

De vijf sola's zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de Reformatie geformuleerd zijn om het Protestants - Gereformeerde geloof samen te vatten. De stellingen zijn zo geformuleerd dat de nadruk gelegd wordt op het verschil met de leer van de katholieke kerk. Inhoudelijk verschillen de uitgangspunten op meerdere fronten eveneens met het Katholicisme.

1) Sola gratia (Alleen door genade)
De redding komt alleen door vergeving door God en niet door de verdienste van de zondaar (de mens).
* Deze doctrine is een reactie op de katholieke leer van de menselijke verdienste.


2) Sola fide (Alleen door geloof)
Rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) komt alleen door geloof, niet door goede werken. Hoewel rechtvaardiging alleen mogelijk is door geloof, komt geloof in de klassieke protestantse traditie altijd samen met het doen van goede werken. Kortom: geloof leidt tot rechtvaardiging en goede werken.
* Deze doctrine is in tegenstelling met de katholieke leer dat geloof en goede werken leiden tot rechtvaardiging. Deze doctrine wordt door sommigen gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de reformatie omdat het de centrale doctrine was van Maarten Luther.

3)Sola scriptura (alleen door de Bijbel)
Alleen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel is toegankelijk voor iedereen (dat wil zeggen; iedereen kan de Bijbel lezen en interpreteren).
* Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de katholieke kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door de Paus en de Bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de reformatie omdat het de onderliggende reden was voor de onenigheid over sola fide.

4) Solus Christus
(Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)
Alleen Christus is een tussenpersoon tussen mens en God. Maria, de heiligen, de priesters (buiten Christus zelf) kunnen niet als tussenpersoon dienen of redding brengen.
* Deze doctrine is gericht tegen de katholieke doctrines van de tussenkomst van heiligen en de functie van de priester.

5) Soli Deo Gloria (Alle eer is alleen aan God)
Al het goede komt enkel door God, niet door de mens. De redding is alleen mogelijk door God, niet alleen door de kruisdood van Christus, maar ook door het geven van geloof (door God aan de mens) waardoor de redding mogelijk wordt. * Reformatoren geloofden dat mensen en hun instellingen (specifiek de katholieke heiligen en de Paus) de eer die zij kregen niet waardig waren.

Hugo Bos zei

Hierbij een reactie per punt:
1. Katholieken geloven eveneens dat de mens zonder Gods genade niet gered kan worden. Maar er is wel sprake van verdienste, zie bijv. 1 Kor. 9: 24-25.
2. Rechstreeks in tegenspraak met Gods Woord: "24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?"(Jak. 2: 24).
3. De Protestant weigert te luisteren naar de H. Traditie (2.000 jaar wijsheid) en het Leergezag (dat van God gegeven is), maar interpreteert zelf maar raak.
4. Hier leeft de Protestant niet consequent naar, maar ook voor de Protestant zijn mensen middelijk aanwezig in het brengen van het geloof, ambtsdragers, ouders, de apostelene enz.
5. Je kunt niet God alleen de eer geven wanneer je Zijn Lichaam (de Kerk) negeert en zijn dienaren (de apostelen en opvolgers) minacht.

Anoniem zei

Wat heerlijk, Hugo, om zo overtuigd te zijn van je overgang tot de rkk

ad 1 de overderfelijke kroon. Zegt dat iets over de reddende genade die vanuit God is?

ad 2 zijn die goede werken mede-oorzaak van de redding of logisch gevolg, vruchten aan een boom die bewijzen dat de boom leeft?

ad 3 niet mee eens

ad 4 het betreft echter geen onmisbare middelaars in reformatorische kerken. Wel heeft men de wolk van getuigen nodig

ad 5 dit vindt ik hard gesteld.

Hugo Bos zei

ad 1. degene die de prijs krijgt (loon naar werk) heeft die prijs verdient op grond van zijn prestatie in de wedloop. Een prijs na een wedloop die je krijgt uit genade is geen prijs maar een geschenk.
ad 2. God geeft zijn genade aan alle mensen. God laat mensen echter vrij al of niet met de genade mee te werken. Aldus is er een daad die ons aangerekend kan worden. Toch is God daarom nog niet verplicht deze te belonen, want wij doen zelf dan niet anders dan onze plicht. God heeft echter loon toegezegd, en daardoor is Hij verplicht het ons te schenken en hebben wij recht het te ontvangen. Daar het loon veel groter is dan het werk, moet God ook met veel minder tevreden zijn, bijv.: "over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten" (Matt. 25:21 en 23), de goede moordenaar, of de parabel van de ter elfder ure geroepene in de wijngaard.
ad. 3 wanneer je niet wilt luisteren naar de interpretatie van de Traditie en het Leergezag zul je dus zelf een interpretatie moeten bedenken.
ad. 4. Ook voor Katholieken is niet elke heilige een onmisbare middelaar, maar het kan voor een individu wel zo zijn dat een bepaalde heilige van doorslaggevend belang is.
ad 5. Is net zoiets al de stelling 'buiten haar (de Kerk) geen heil'. Die stelling moet je ook correct uitleggen, maar is op zich genomen waar.

Anoniem zei

Dank voor Hugo van mni. Heel erg bedankt.

Anoniem zei

Dat rooms-katholieken op de Bijbel gaan zitten is nog tot daaraan toe, maar dat ze denken dat protestanten de Bijbel ook voor dergelijke dwaze doeleinden gebruiken vind ik wel heel triest. Protestanten begrijpen over het algemeen nog wel dat de Bijbel bedoeld is om in te lezen ipv het dragen van het zitvlak.
De voorstelling van de roomse traditie en het leergezag van rome als stevige boeken is ook wel een heel sterke overdrijving; een ineengezakt kaartenhuis strookt beter met de werkelijkheid.

Anoniem zei

Rooms katholieken zijn over het algemeen heel aardige Christenen.
Ze weten betrekkelijk weinig van de bijbel en nog minder van dogma's.
Dat maakt ze wellicht ze aardig.
Onze vriend Hugo hier is een grote uitzondering.
Ik hoor regelmatig preken van R.K. priesters en sta altijd verbaasd van het Jip en Janneke niveau.

Hugo Bos zei

Ik hoop maar dat ik wel als aardig te boek sta.... Of maakt het kennen van dogma's en de Bijbel mensen minder aardig?

Anoniem zei

nee hoor Hugo geen zorgen dat bedoelde ik niet
Schriftuurlijk denken en dogma's staan soms wel aardigheid in de weg,
Bij mij bijvoorbeeld :-)
dan zeg of schrijf ik iets - en denk "ja dat klopt" maar vriendelijk is anders.
groet TON

Hugo Bos zei

Gelukkig maar, ik maakte me al zorgen.

Anoniem zei

de beibel is het woord van God en die is duidelijk en sterk genoeg om 'goed op de stoel te zitten'
https://www.gotquestions.org/Nederlands/verschil-Katholieken-Protestanten.html
ik heb zo veel dingen te zeggen maar kijk naar deze link
de katholieke leer is vaak tegen de Bijbel die het woord van god is en dus de waarheid of er staan dingen die helemaal niet in de bijbel staat. belangrijkste is dat je alleen in de Bijbel gelooft en niet wat anderen zeggen omdat ze je kunnen afleiden van de waarheid.

Hugo Bos zei

Heb die link bekeken en gelezen. Als belangrijkste argument wordt deze tekst genoemd: “Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.”

En die tekst zegt helemaal niet dat we ons ALLEEN op de H. Schrift moeten basseren. Er staat niet dat "ALLEEN elk schriftwoord is door God geïnspireerd". Ten tweede duidt dit vers op de H. Schrift van het Oude Testament, het Nieuwe Testament was er toen immers nog niet.

Er is geen enkel Schriftwoord waar we het Sola Scripture uit leren.