dinsdag 5 april 2011

Reactie op: Had Jezus broers en zussen?

Dit artikel is een reactie op Had Jezus broers en zussen?

Bezwaar 1: Het eerste argument is dat de Katholieken de Bijbel verdraaien door in Matt. 1: 25 te spreken over geboorte van ‘een zoon’ en niet van ‘eerstgeboren zoon’. Eerstgeborene zou automatisch duiden op de kinderen die daarna geboren zijn.
Reactie: Wanneer de Joden in vroeger tijden zeiden dat er een eerstgeborene geboren was dan bedoelden ze daarmee niet dat er daarna ook meer kinderen geboren zijn. De eerstgeborene is het kind dat de moederschoot opent (Ex. 13: 2 en Num. 3: 12). Onder de wet van Mozes was het zo dat de eerstgeborene geheiligd moet worden (Ex. 34: 20). Maar dat betekent toch niet dat de ouders hun kind pas eerstgeborene mochten noemen NADAT er een tweede kind geboren was, natuurlijk niet. Het eerste kind werd automatisch eerstgeborene genoemd, ook wanneer er daarna geen kinderen geboren werden.

Bezwaar 2: In Matt. 1: 25 staat ook: “En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.” Daaruit blijkt dat hij haar daarna wel bekende.
Reactie: Het woordje ‘totdat’ duidt er niet automatisch op dat er daarna wel gemeenschap geweest is. Denk bijvoorbeeld aan dit Bijbelvers: “2 Sam. 6: 23 Mikal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe.” Dit wil toch niet zeggen dat ze daarna wel kinderen kreeg…


Bezwaar 3: wanneer er Matt. 13: 55 over verwanten gesproken wordt van broeders duidt dit niet op neven, maar op broers, hoewel het woord wel zou kunnen duiden op neven.
Reactie: In de Septuagint werd het Hebreeuwse woord dat zowel broer als neef betekenen kan vertaald met adelphos, wat in het Grieks gewoonlijk broer betekent. Het Hebreeuws heeft een woord voor beide betekenissen, bij het Grieks is er wel een apart woord voor neef, te weten: anepsios. Maar de vertalers hebben ervoor gekozen om dit woord niet te gebruiken. Je kunt dus alleen uit de context opmaken of er sprake is van neven of van boers. Voor zussen versus nichten gaat hetzelfde op.

Bezwaar 4: Dat Maria maagd gebleven is staat nergens in de Bijbel, maar is een kerkelijke uitvinding.
Reactie: De Bijbel geeft wel degelijk aanwijzing voor het feit dat Maria maagd gebleven is. Wanneer de Engel Gabriel aan Maria verschenen is en haar verteld dat ze een zoon zal krijgen zegt Maria: “Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?” Dit is een opmerkelijke reactie. Maria wist hoe kinderen normaal gesproken verwekt worden. Maria was verloofd met Jozef, wanneer ze daarna zouden trouwen en gemeenschap hebben zou ze niet zo reageren, want dan was het logisch geweest dat ze zwanger zou raken. Maar omdat ze beloofd heeft maagd te blijven vraagt ze zich af hoe ze dan zwanger kan worden, nu dat legt de engel haar daarna uit.
Verder is het opmerkelijk dat Jezus altijd ‘de zoon van Maria’ (Mar. 6: 3) genoemd wordt, en niet ‘een zoon van Maria’. Er is dan wel sprake van Jezus broers, maar geen van hen wordt Maria’s zoon genoemd.
Als de gedachte dat Maria maagd gebleven is al een kerkelijke uitvinding geweest is dan is die al vanaf het allereerst begin in de kerk aanwezig geweest.

Bezwaar 5: Katholieken lezen de Bijbel kerkelijk, in het licht van de Traditie, Overlevering.
Wanneer je de Bijbel niet wilt lezen in het licht van de Traditie lees je hem in het licht van je eigen inzichten, in het licht van andere (afgescheiden) kerken, in het licht van je gevoel op dat moment. Dan denk ik dat de tweeduizend jaar oude Traditie, gefundeerd op de leer van de Apostelen, toch een betrouwbaarder gids is. Bovengenoemde teksten zijn op meerdere wijzen uit te leggen, je kunt lezen ‘boers’, maar je kunt evengoed lezen ‘neven’, daar komen we niet uit. De protestant past dan zijn eigen vooroordeel toe, Maria was niet altijd maagd, dus zal het wel ‘broers’ zijn. De Katholiek leest de tekst in het licht van de Traditie en legt de tekst uit zoals de Kerk dat al tweeduizend jaar doet, en leest ‘neven’.

Bezwaar 6: Gods Woord waarschuwt tegen traditie
De H. Schrift waarschuwt tegen verkeerde tradities, niet tegen alle traditie. We moeten de inzettingen en overleveringen onderhouden, zie bijv.: Matt. 23: 3; 1 Kor. 11: 2; 2 Tess. 2: 15.

Slotconclusies

De Bijbel leert wel dat Maria de moeder van God is (Luk. 1: 43).
De Katholieke Kerk leert echter niet dat Maria de middelares is, sommigen noemen haar medeverlosseres, maar dat is geen kerkelijk dogma. Verder hoeft dit niet on-Bijbels te zijn. De Bijbel leert dat Christus de Goede herder is, toch worden de ambtsdragers ook herders en leraars genoemd. Dat is niet strijdig met elkaar. Christus is de enige Middelaar, in die zin dat Hij alleen door het sterven aan het kruis verzoening gebracht heeft tussen God en mensen.
Maagd zijn is verder wel waardevol en betekenisvol. Jezus is ook heel zijn leven maagd gebleven, de H. apostel Paulus zegt dat het beter is niet te trouwen (1 Kor. 7). Het onthouden van gemeenschap was altijd al een teken van dicht bij de Heere leven (Ex. 19:14, 15; 1 Sam. 21: 4, 5; Joel 2: 15 , 16; 1 Kor. 7: 5, 6; 32-38; 1 Tim. 5: 4 -6; Openb. 14: 1-5). God zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw (Gen. 3: 15), daarom worden wij, de christen, ook zaad van haar genoemd (Open. 12: 17). Wij christenen zijn zaad van onze Moeder Maria.

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Dag Hugo, punt 4 kan ook zijn, dat Joseph meende dat de vrouw met wie hij in ondertrouw was, was vreemdgegaan of verkracht. In ieder geval wist hij zeker, dat hij de vader niet was.

Ik vind de verklaring onder punt 4 ver gezocht.

mvg MH

Hugo Bos zei

Bij dit punt heb ik vooral gekeken vanuit de positie van Maria. Voor haar was duidelijk: ik kan niet zwanger worden want ik heb geen omgang met een man en zal die in de toekomst ook niet hebben (vanwege haar gelofte van maagdelijkheid). Daarom vraagt ze aan de engel: "Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?"
Jozef was bereid alle schuld op zich te nemen, ondanks het feit dat hij wist dat hij de vader niet kon zijn. Hij kende ook de vroomheid van Maria en haar gelofte. Hij moet dus voor een raadsel gestaan hebben, totdat de engel hem ook uitleg gaf.

Anoniem zei

Maar Hugo,
kan "Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?"
niet betekenen: => ik ben nog niet gehuwd en ga derhalve nog niet met mijn aanstaande naar bed?

Hugo Bos zei

Die uitleg ligt niet erg voor de hand. Allereerst staat er niet 'door ik NOG geen man bekenne?' Ze zegt ook niet: 'ja maar ik ben toch nog niet getrouwd'?'
Wanneer je verloofd bent en iemand zegt dat je een kindje zult krijgen, dan ben je daar toch ook niet zo verwonderd over, maar dan denk je aan de komende huwelijksnacht, wetende dat daarna een kindje geboren kan worden. Wanneer je daar vanuit gaat reageer je met iets als: 'ja ik hoop dat ik binnenkort een kindje krijg, wanneer ik eenmaal getrouwd ben'.

Anoniem zei

Wow, you are right!

Anoniem zei

De Graal (geschiedenis van een fascinatie) 2005 / isbn 9059114612 pag 95 "De Kerkhistoricus Eusebius verhaalt van de kortdurende christenvervolging onder keizer Domitianus (81-96). Deze beval dat alle leden van Davids geslacht moesten worden ge-executeerd, zo citeert Eusbius uit het verslag van Hegesippus (kerkleider uit Palestina, circa 90-180). Alleen de kleinzoons van Judas, ook een zoon van Maria en Jozef, leefden nog, en toen de keizer beide mnnen ontbood, ontdekte hij dat ze eenvoudige boeren waren....."

mni zei

De Graal (geschiedenis van een fascinatie) 2005 / isbn 9059114612 pag 95 "De Kerkhistoricus Eusebius verhaalt van de kortdurende christenvervolging onder keizer Domitianus (81-96). Deze beval dat alle leden van Davids geslacht moesten worden ge-executeerd, zo citeert Eusbius uit het verslag van Hegesippus (kerkleider uit Palestina, circa 90-180). Alleen de kleinzoons van Judas, ook een zoon van Maria en Jozef, leefden nog, en toen de keizer beide mannen ontbood, ontdekte hij dat ze eenvoudige boeren waren....."
alsmede: http://christianthinktank.com/audio/nat_extra.pdf en http://www.mtjuliet.org/sermons/archives/000539.html en http://www.mtjuliet.org/sermons/archives/000539print.html en http://www.biblesearchers.com/hebrewchurch/primitive/primitive3.shtml

Hugo Bos zei

Die tekst van Eusebius ken ik niet. Wanneer er al sprake is van zonen van Maria en Jozef wordt algemeen aangenomen dat dit zonen van Jozef zijn geweest uit zijn eerste huwelijk (zijn eerste vrouw was overleden en hij had nu de zorg voor Maria op zich genomen). De kerkvaders gingen er algemeen vanuit dat Maria maagd gebleven is, voor citaten zie: http://www.scripturecatholic.com/blessed_virgin_mary.html#tradition-III
Zelfs Luther ging er vanuit dat Maria maagd bleef, in zijn commentaar op het Magnificat zegt hij: 'Maria was een maagd, zuiver en rein, niet slechts voor de geboorte van onze Heer. Zij was dit ook bij de geboorte van onze Heer en zij is dit gebleven na de geboorte van onze Heer'. Calvijn is minder duidelijk, maar wanneer er gesproken wordt van broeders van de Heer legt hij dit als volgt uit: 'Dat door broeders, volgens de gewoonte van de Hebreën, allerlei verwanten verstaan worden, hebben wij reeds elders gezegd. Het is daarom dwaasheid van Helvidius te menen dat Maria meer kinderen gehad heeft, daar er enige malen sprake is van de broeders van Christus.'

Hugo Bos zei

Bovenstaande verwijzingen gaan er inderdaad vanuit dat Maria meer kinderen gekregen heeft. Ik ben geen historicus en kan dit niet exact beoordelen. Wel vraag ik me af waarom ze zo'n behoefte hebben om aan te tonen dat Maria geen maagd gebleven is? Alleen om aan te tonen dat de Katholieke Kerk fout is? Maar hebben ze wel een verklaring voor het feit dat Maria maagd was toen Jezus geboren werd? Weten ze wat de diepere betekenis daarvan is?

Anoniem zei

Goedemorgen Hugo, hier mni.

http://www.biblicalstudies.org.uk/article_relatives_bauckham.html

http://www.mtjuliet.org/sermons/archives/000539.html

http://christianthinktank.com/audio/nat_extra.pdf

zeggen er nog meer over.

Je hebt gelijk, dat het mij (een rk) gaat om het vinden van buitenbijbelse bronnen die bevestigen, wat de bijbel zegt of lijkt te zeggen (?) als Elisabeth een nicht van Maria wordt genoemd en de andere kinderen van Maria gewoon Broeders des Heeren, dan kunnen ze op zijn minst toch echt broertjes en zusjes zijn geweest?! Dan heeft Jezus met Jozef toch in de timmermanswerkplaats voor die mondjes gewerkt tot zijn 30e?! Prachtig?!

We zijn beiden geen historici. Maar ik verwonder (en bewonder jou) om je keuze de rk-lezing aan te willen houden. Ik blijk dat niet zomaar te kunnen.

Ik wil niet persé een tegengestelde mening vertegenwoordigen en gestand doen zien; maar we zijn het wel eens dat de Bijbel ons leert dat het jonge meisje, de Maagd Maria, een kindje kreeg na aankondiging door de Engel en door Overschaduwing van de Heilige Geest. Dát kindje was niet van Jozef.

Dato zei

Guido de Brès sprak in zijn Nederlandse Geloofsbelijdenis ook van de "Moeder Gods". Terwijl de Reformatoren over het algemeen vasthielden aan deze benaming, heeft het protestantisme deze gaandeweg losgelaten.

Overigens is de term "Moeder Gods" een dogmatische formulering, dat wil zeggen een formulering die het geloof inhoud, betekenis geeft.
Het geeft immers aan dat een willekeurige Maria niet gewoonweg de moeder van een willekeurige Jezus was, maar hiermee wordt aangegeven dat wij ook daadwerkelijk geloven dat Jezus Christus de Tweede Persoon van de H. Drieëenheid is... en dat Maria die Tweede Persoon heeft gebaard.

Hugo Bos zei

Beste Dato, mee eens. Het dogma 'Maria Moeder Gods' zegt niet zozeer iets over Maria, maar veeleer over onze Heer Jezus. Hij is niet gescheiden in twee personen, waarbij Maria moeder is van de mens Jezus. Maar Hij is de ene persoon van de goddelijke Drieenheid, die twee naturen heeft, de menselijke en de goddelijke.
Net als Guido de Brès sprak ook Luther grote en mooie woorden over de Maagd Maria, maar zijn volgelingen hebben die woorden vergeten en laten Maria links liggen.

Anoniem zei

Waarom Maria maagd moest zijn was belangrijk. Bedenk dat wanneer Maria reeds betrekkingen met Jozef gehad zou hebben de vraag zou kunnen rijzen van wie het kind daadwerkelijk was.
Dat Maria geen maagd is gebleven kan je uit het volgende opmaken.
1. Matt 1:25 daar wordt gezegd dat Jozef geen betrekkingen had met Maria TOTDAT zei een zoon had gebaard, en ze noemden hem Jezus.
2.Joh 7:5 waar wordt gezegd dat zijn broeders niet in hem geloofden. Zij werden pas gelovigen nadat Jezus gestorven was.
3. Toen Jezus 12 jaar oud was en een reis ondernam met zijn ouders, zou het heel vreemd zijn dat ze hem niet meteen mistten toen ze terug naar huis terugkeerden. Het is echter veel aanneemlijker dat ze meerdere kinderen hadden, en het zo niet meteen opviel dat er iemand ontbrak. Luk 2,41-50
4. Ook onteren wij Maria niet door te zeggen dat ze geen maagd gebleven is omwille van de huwelijksplicht.1 kor 7:3-5

Anoniem zei

Het eerste punt dat u noemt heb ik beantwoord in reactie op bezwaar 2, zie boven.

Het tweede punt bij bezwaar 3.

Wat punt drie betreft. Maria en Jozef reisden waarschijnlijk met een groot gezelschap van familie en evt. buurtgenoten. Daar hoeven in het geheel geen broers en zussen bij gezeten te hebben.

Punt vier: De huweljksplicht is niet absoluut, je mag je immers ook onthouden om je te wijden aan God in gebed en vasten. Zolang beide echtlieden maar instemmen en daardoor niet in verleiding komen te zondigen. Meer info op: http://verbond.blogspot.com/2009/08/onbevlekte-ontvangenis-en.html
en hier:
http://verbond.blogspot.com/2010/08/bleef-maria-altijd-maagd-de-bijbel.html
Hugo Bos