woensdag 3 oktober 2012

Reactie op – Wij Kiezen voor Eenheid’_2

Hierbij een aanvullende reactie op het initiatief van de groep “Wij Kiezen voor Eenheid”.
Op de website Wij Kiezen voor Eenheid worden bepaalde zonden genoemd waarvoor men zich wil verootmoedigen. Hierbij puntsgewijs een reactie op het eerste deel.

Zonde beleden door Wij Kiezen voor Eenheid
Reactie weblog
Ten onrechte mensen geëxcommuniceerd, weggestuurd, buitengesloten
Dit is te vaag, wie is er onterecht geëxcommuniceerd? Luther is wat mij betreft niet onterecht geëxcommuniceerd hij heeft immers willens en wetens vastgehouden aan diverse ketterijen en heeft een grote scheur in de Kerk veroorzaakt.
Dwalingen en ketterijen
Ja, maar welke dwalingen en ketterijen, daar gaat de hele discussie nu juist over. Dit is geen concreet belijden van zonden.
Afgescheiden, weggegaan, gemeenschap gebroken
Dit is een zonde die protestanten belijden? Zo ja, wanneer komen ze terug? Want oprecht berouw betekent ook dat je die zonde niet langer doet. Van harte welkom.
Eigen zin doorgedreven, voor jezelf begonnen
Idem.
Machtsmisbruik. Wereldlijke macht misbruikt
Dit noemen we nu zonde en deels is het dat ook geweest, maar grotendeels heeft dit te maken met het ontbreken van de scheiding van Kerk en Staat in de Middeleeuwen. Daardoor heeft de Kerk ook altijd invloed gehad op de wereldlijke macht. Dit is niet per definitie zondig, integendeel! De huidige situatie is juist zondig waarin gestreefd wordt naar een overheid zonder moraal en zonder Kerk.
Misstanden te lang laten voortduren
Hier is de Rooms Katholieke Kerk schuldig aan geweest, en ze heeft dit ook beleden en vergeving gevraagd.
Heilig Geest weerstaan
Wie, wat, hoe?
Hoogmoed. Ten onrechte je mening aan de Heilige Geest toeschrijven
Idem
Zwakken in geloof niet aanvaard, persoonlijke meningen veroordeeld (Rom.14)
Voorbeelden?
Starheid, geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen geven. Niet willen toegeven
Zegt pas iets wanneer het concreet is.
Angst voor reputatieschade, gezichtsverlies
Idem
Geen geduld genoeg, geen gezag meer aanvaarden
Hier ligt een belangrijk punt. De protestantse visie is dat de individuele gelovige het hoogste gezag is bij het uitleggen van de H. Schrift, en in dat opzicht willen de protestanten geen gezag meer erkennen. Wanneer dit de zonde is die beleden wordt dan moet je daarna het gezag wel erkennen gaan, dus terug naar Rome.
Zie dit artikel voor onderbouwing van het individualisme van protestanten:  http://verbond.blogspot.nl/2012/06/individualisme.html

1 opmerking:

Anoniem zei

De oecumene waar men naar streeft lijkt meer een soort politiek proces van onderhandelen te worden. Zoals men een nieuw kabinet samenstelt.
De ware oecumene is terugkeer naar de katholieke kerk, de enige kerk die apostolisch is, en nooit een geloofswaarheid verloren heeft laten gaan, zoals de wezenlijke transsubstantiatie, de verering en erkenning van de Moeder Gods, de voorspraak van de heiligen, sacramentenleer, zuivere onveranderlijke liturgie. Kortom de katholieke kerk rondom de bisschop van Rome is enige echte zichtbare wereldkerk.
Zij is dat niet geworden op basis van persoonlijke kwaliteiten van kerkleraren, priesters en religieuzen maar enkel omwille van uitverkiezing.
Alle andere kerken (kerkachtige genootschappen) komen niet eens in de buurt van deze geestelijke rijkdom en traditie.
Er zijn reformatorische kerken die uitstekende eigenschappen hebben, maar daar gaat het niet om.
Eén kerk, één doop, één Vader van ons allen. Netjes hiërarchisch geordend zoals de schepping ook zichtbaar hiërarchisch geordend is naar het plan van God de Vader.

Paul van Dongen.