woensdag 3 april 2013

Commentaar op de geloofsbelijdenis van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten


Onderstaande geloofsbelijdenis is die van alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (kortweg: VPE), in dit geval is de tekst overgenomen van deze website. Mij werd gevraagd om hier commentaar op te geven, hetgeen ik in onderstaande tekst gedaan heb (in het geel).

Inleiding
Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer.
Ps. 119:105; Heb. 4:12; Heb. 5:11-6:3.
Commentaar: uit de genoemde teksten (Ps. 119:105; Heb. 4:12; Heb. 5:11-6:3) blijkt dat Gods Woord belangrijk is voor ons geloofsleven, maar er staat zeker niet dat het het enige richtsnoer voor ons geloof is. Er bestaat ook geen enkele Bijbeltekst waar staat dat de Bijbel de enige bron voor ons geloof is. De Bijbel leert daarentegen dat de gesproken Traditie net zo belangrijk is als de H. Schrift. Paulus zegt bijv.: “Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.” (1 Tess. 2: 13). Volgens Paulus zijn de gesproken woorden van de apostelen het Woord van God. Paulus vermaand in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen dat ze de gesproken en geschreven Traditie als even gezaghebbend moeten beschouwen. Dat is ook te verwachten aangezien beide Gods Woord zijn: “Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.” (2 Tess. 2: 15).

Artikel 1 – God, zijn wezen
Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.
Deut. 6:4; Rom. 1:19, 20; Js. 42:8; Gen. 17:1; Heb. 4:13; Lev. 11:45; 1 Tim. 2: 3,4; Rom. 9 en 11.

Artikel 2 – Jezus Christus, zijn persoon
Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.
Mt. 1: 20; 16:16; Kol. 1:15; Joh. 3:16; Lc. 1:35; Joh. 19:15, 16 en 30; Lc. 24:6; Hnd. 1:9-11; Heb. 10:12; Mt. 28:18.
Commentaar: In dit gedeelte missen twee essentiële delen: 1. Er staat niet expliciet dat Jezus Christus God is en de menselijke natuur heeft aangenomen. Vanaf de eerste eeuwen is dit een essentieel dogma van het geloof geweest. Voor uitleg en bewijsteksten verwijs ik naar: http://www.bitterlemon.nu/#ons-geloof-deel-3-god-de-zoon. 2. De nederdaling ter helle. Dit punt staat wel in de Apostolische geloofsbelijdenis, en is deel van de belijdenis van de christenen vanaf de eerste eeuwen na Jezus Hemelvaart. Meer uitleg over dit geloofsdogma staat hier: http://www.bitterlemon.nu/#de-nederdaling-ter-helle

Artikel 3 – Jezus Christus, zijn werk
Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.
Joh. 4:34; Lc. 4:18-21; Hnd. 10:38; Rom. 5:11; Heb. 9:12; 1 Joh. 2:2; Heb. 5:9; Hnd. 17:30 en 31; Rom. 1:4; Rom. 8:38-39; Joh. 5:24; 1 Joh. 2:1 en 2; Rom. 8:34; 1 Tim. 2:5-6; 2 Tim. 1:10; 2 Kor. 5:10; Op. 20:11-15.

Artikel 4 – De Heilige Geest, zijn persoon en werk
Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.
Gen. 1:2; Joh. 16:5-15; Joh. 6:63; Hnd. 1:8; Tit. 3:4-7; Gal. 5:22; 1 Kor. 12:11; 1 Kor. 12:7; 1 Kor. 14:12.
Commentaar: Ook hier blijft onduidelijk of de Heilige Geest ook (net als de Vader en de Zoon) God is, terwijl er tegelijkertijd toch maar één God.

Artikel 5 - Openbaring en Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.
Rom. 15:4; 2 Tim. 3:16; 2 Pe. 1:20 en 21.
Commentaar: De Bijbel is “het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God”, maar wie heeft de inhoudsopgave van de Bijbel gemaakt/samengesteld? Is die ook geïnspireerd?  Het feit dat sommige Bijbelboeken zeggen dat ze geïnspireerd zijn is geen goed bewijs voor het feit dat ze door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Je kunt niet vanuit een boek zelf bewijzen dat het geïnspireerd is. De Koran beweert ook dat ze door God geïnspireerd is, waarom is dat boek niet geïnspireerd, terwijl de Bijbel dit wel is?
Historisch gezien is de Bijbel er gekomen op grond van het gezag van een kerkelijke vergadering (het concilie van Carthago en Hippo) en op grond van het gezag dat Jezus aan zijn apostelen en hun opvolgers gaf. De historische verslagen vertellen ons ook dat Jezus de Kerk heeft geïnstitueerd –geen boek – als fundament van het Christelijke geloof (Matt. 16: 15-18; 18: 15-18; Ef. 2: 20; 3: 10, 20-21; 4: 11-15; 1 Tim. 3: 15; Heb. 13: 7, 17). Christus heeft van zijn Kerk gezegd: “Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft." (Luc. 10: 16).

Artikel 6 – De mens
Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.
Gen. 1:27-31; Gen. 3:6, 17-19; Rom. 5:12-14.
Commentaar: als enige voorwaarde om gered te worden wordt hier genoemd dat je het verlossingswerk van Jezus moet aanvaarden. Maar de Bijbel leert heel duidelijk dat ook de Doop vereist is, zie voor bewijsteksten: http://verbond.blogspot.nl/2009/10/de-bijbel-over-de-doop.html Verder zegt de Bijbel dat geloof vereist is, dat is niet hetzelfde als het aanvaarden van Jezus verlossingswerk, het eerste is breder en veelomvattender.

Artikel 7 – Het reddingsplan van God
Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.
Joh. 19:30; Kol. 1:13,14; Joh. 1:12, 13; Joh. 3:16, 36; Jes. 53:5; Ef. 2:14-22.

Artikel 8 – De gemeente
Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.
Ef. 3:10-12; 1 Tim .3:15; Ef. 4:15,16; Hnd. 1:8; 1 Kor. 12:13; Mt. 5:13-16; Mt. 7:18; 1 Tim. 3:1-15; Tit. 1:5-9; 1 Tim. 5:17-19; Ef. 4:11-16.
Commentaar: Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen. Maar welke gemeente? Alleen al in Leeuwarden zijn er de volgende evangelische gemeenten:
-          Volle Evangelie Gemeente
-          Evangelie gemeente De Deur
-          Vrije Evangelische Gemeente
-          Vrije Baptistengemeente
-          De Salvator: Evangelische gemeente
En dat terwijl Jezus beloofd heeft dat “het zal worden één kudde, en één Herder” (Joh. 10: 16).

Deze belijdenis volgt grotendeels de Apostolische geloofsbelijdenis, maar noemt hier niet de kenmerken van de Kerk, één, apostolisch, heilig en Katholiek, zoals die wel staan in de belijdenisgeschriften van de eerste eeuwen van de Kerk.

Artikel 9 –De opdracht van de gemeente
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.
Lc. 9:2; Hnd. 20:24-27; Mt. 28:18-20; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26; Mc 16:15-20 Joh. 14:12; Hnd. 2:43; 3:6; 6:8.

Artikel 10 – Doop en Avondmaal
Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Commentaar: sterker nog de Doop is de is afwassing van de zonden: http://verbond.blogspot.nl/2009/10/de-bijbel-over-de-doop.html

Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok.
Mt. 3:13-17; Mt. 28:19; Hnd. 22:16; Mt. 26:26-29; 1 Kor. 11:23-29.
Commentaar: het is niet slechts een uitbeelding van, maar het is het ontvangen van het Lichaam het Bloed van Jezus Christus zelf. Hij zegt immers: “dit is mijn Lichaam” en “dit is mijn Bloed” (Joh. 6).

Artikel 11 – Doop in de Heilige Geest; uitingen van de Geest
Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen.
Hnd. 1:4,5; Hnd. 2; 1 Kor. 12:1-11, 28-31; 1 Kor. 14; Ef. 5:18-21.

Artikel 12 – Toekomst verwachting
Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan.
Mt. 24; Lc. 17:20-37; Joh. 5:28,29; 1.Kor. 15; 1 Tes. 4:13-18; Heb. 9:27,28; Op. 3:10; 20:11-15; Op. 21.

Slotverklaring en oproep
Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drieënige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt.
Judas 24,25.
Commentaar: Die bede om eenheid is toch wel ironisch, aangezien er alleen al in Leeuwarden minimaal 5 denominaties van evangelische snit zijn, om nog maar te zwijgen over alle andere soorten protestantse kerken. Die eenheid waar men naar verlangt is er gewoonweg niet buiten de Katholieke Kerk.