zaterdag 28 december 2013

Spreuken en citaten 33

De Gereformeerde leer is, dat de sacramenten, dus ook het H. Avondmaal, ‘tekenen en zegelen zijn, door God ingesteld, opdat Hij door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele’, Zondag 25. ‘Te beter’. De sacramenten zijn slechts teken en zegel. De belofte wordt ook zonder het sacrament verstaan en genoten; door het sacrament gebeurd het alleen maar te beter. … Maar als het in Joh. 6 over het Avondmaal gaat, wordt daarover een andere gedachte gegeven. Want Christus zegt hier: ‘Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet hebt gij geen leven in uzelf.’ Hier wordt dus eerder geleerd, dat het sacrament van het H. Avondmaal onmisbaar is; dat het, om waarlijk deel te hebben aan het leven, beslist moet genuttigd worden. Zoals Christus dat in Joh. 3: 5 over de doop leert.
Dr. H.B. Visser in ‘Geef rekenschap’

Geen opmerkingen: