donderdag 2 januari 2014

Eerste en tweede Eva

Het beeld van Christus als de Tweede Adam is voor de meeste protestanten een bekend beeld. Het is een beeld dat regelmatig in de H. Schrift gebruikt wordt (1 Kor. 15: 22; Rom. 5: 14). Voor protestanten is het beeld van Maria als tweede Eva minder bekend. Toch is ook dat beeld heel Bijbels, al wordt het niet heel letterlijk zo genoemd. Het hele Oude Testament is een voorafschaduwing van het Nieuwe Testament en daarom zijn er veel parallellen te vinden tussen het verhaal van Adam en Eva in Genesis en het verhaal van Jozef en Maria in de Evangelies.

Adam en Eva hadden geen geslachtsgemeenschap, ze waren maagd.
Dit staat niet letterlijk in de H. Schrift, maar is wel iets wat vanuit de kerkelijke Traditie aangenomen wordt, Summa Theologiae; aanhangsel, vraag 42: Het Huwelijk als sacrament, artikel 4.
Jozef en Maria hadden geen geslachtsgemeenschap.
Matt. 1: 25
God maakte Eva uit Adam’s rib.

Gen. 2: 21
God de H. Geest verwekte in Maria het Kind Jezus.
Matt. 1: 18
Adam en Eva waren zondeloos.

Gen. 1
Maria was zondeloos, uiteraard evenals de verwekker van het kind (de H. Geest).
De aartsengel Gabriel Maria groet Maria met de woorden vol van genade, genade is het tegenoverstelde van zonde, Maria is vol van genade en dus zondeloos. Daarnaast leert de Kerk ons in het dogma van de onbevlekte ontvangenis dat Maria in haar leven geen zonde gedaan heeft, Gods genade heeft haar hiervoor bewaard.
Adam en Eva hadden een vrije wil en konden het goede doen, maar konden tevens voor het kwaad kiezen.
Gen. 2: 9
Maria kon voor het goed kiezen en de boodschap van de engel aannemen, maar had evengoed het kwade kunnen kiezen.
Luk. 1: 38

Adam en Eva hebben als eerste mensen op aarde gezondigd, en daardoor gaan alle mensen gebukt onder de gevolgen van de Erfzonde. Het is een eindeloze kringloop die niet doorbroken kan worden, want in zonde worden we ontvangen uit onze moeder (Ps. 51: 5) en daardoor heeft ieder mens te maken met die Erfzonde. Maar dan zie je dat God alles gaat omkeren, het begin van de geschiedenis van Jezus geboorte lijkt heel erg op die van Adam en Eva, zie bovenstaande teksten. Maar daarna zie je dat alles omdraait, waar Eva gefaald heeft zie je dat Maria niet faalt en God volkomen dient. Net als de Tweede Adam, de Christus, die ons door zijn volkomen offer eens en voor altijd verlost van de zonde en red van de toorn van God.

Eva werd ‘geboren’ uit een man, zonder tussenkomst van een vrouw
Gen. 2: 21
Maria gaf het leven aan een man zonder tussenkomst van een man
Luk. 1: 34
Eva kreeg een boodschap van een gevallen engel (de slang) en gehoorzaamde hieraan.
Gen. 3: 1
Maria kreeg een boodschap van de engel Gabriël en gehoorzaamde hieraan.
Luk. 1: 30
Eva werd door de slang verleid
Gen. 3: 4
Maria vernietigd de kop van de slang
Dit vernietigen van de kop van de slang wordt in het Oude Testament keer op keer aangekondigd en door voorafschaduwing afgebeeld: Gen. 3: 15; Richteren 4: 17-24; 5: 24; 2 Sam. 20: 16-22; Richt. 9: 53-56; Judith 13: 4-6
Eva was ongehoorzaam aan God en verleidde haar man Adam
Gen. 3: 6
Maria was volmaakt gehoorzaam aan de tweede Adam, Gods Zoon
Joh. 2: 5b “Doet wat Hij u zeggen zal.”; Luk. 1: 38 “mij geschiede naar uw woord”

Uit dit alles blijkt hoe cruciaal de rol is van Maria. In bovenstaande tekst heb ik het accent gelegd op Maria, en niet op Christus. Dat is niet omdat ik Zijn rol minder belangrijk vind, integendeel, maar alleen omdat Maria’s rol niet zo bekend is bij protestanten en daarom wilde ik juist die rol toelichten.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Het beeld van de eerste en de tweede Adam wordt in de Bijbel genoemd.
Daarentegen wordt er nooit over de eerste en de tweede Eva gesproken. Dit idee is dus weer een typisch Rooms verzinsel.
Maria's zondeloosheid komt nergens in de Bijbel voor. Werkelijk geen enkele protestant stinkt in die uitleg van 'vol van genade'(bovendien een mislukte vertaling vanuit de Vulgaat). Om protestanten te overtuigen moet je toch met iets beters komen.

Hugo Bos zei

Uw uitgangspunt is dat iets wat niet in de Bijbel staat daarom ook niet geloofd kan/mag worden. Alles wat we geloven moet in de Bijbel staan, het zogenaamde Sola Scriptura principe. Maar dat Sola Scripture principe zelf staat nergens in de Bijbel. Daarom is het ook geen steekhoudend argument.
Verder zijn er allerlei zaken die ook niet zo letterlijk in de Bijbel staan en die veel protestanten desondanks wel geloven, zoals de Drie-eenheid, Twee naturen van Christus, etc.

Anoniem zei

De woorden sola scriptura staan niet in de Bijbel en dus gaan we allerlei ongegronde dingen verkondigen??

Hugo Bos zei

Ongegrond is het bepaald niet. Integendeel. Op mijn blog kunt u vele gronden lezen voor wat de Katholieke Kerk op dit punt leert. Verder heeft de Kerk niet voor niets gezag gekregen van Christus zelf om Zijn Woord uit te leggen.

Anoniem zei

De RKK noch een andere kerk heeft ooit enig gezag gekregen. Zal wel op een foutieve interpretatie berusten van het vers zijn waarin Petrus de sleutels krijgt.

Hugo Bos zei

Waar haalt u het gezag vandaan om te bepalen dat die uitleg van het vers waarin Petrus de sleutels krijgt. Waarop baseert u dat gezag?

Bastian zei

Wat een discussie :) Geinige website.

Wat naar mijn mening met sola scriptura bedoeld wordt, is dat alles wat geleerd word door de 'kerk' terug te herleiden moet zijn naar de H. Schrift. Het is dus geen stelling, maar een beveiligingsmechanisme. Bijvoorbeeld het aanroepen of vereren van Maria. Er zijn vele Rooms Katholieken die niet of nooit tot God de Vader bidden, maar tot Maria. En daar slaan ze de plank mis, gezien Maria geen zonden kan vergeven, maar alleen God (Jezus).

Hugo Bos zei

Beste Bastiaan,
Het probleem met het Sola Scriptura is dat het niet in de Bijbel staat. Nergens in de Bijbel staat dat we iets alleen maar als geloofswaarheid mogen aanvaarden wanneer het rechtstreeks in de Bijbel staat. Verder zijn alle katholieke dogma's wel te herleiden tot bepaalde Bijbeldeeltes, het ene dogma wel wat nadrukkelijker dan het andere.
Er zijn volgens mij geen katholieken die alleen maar tot Maria bidden, in de Rozenkrans bidden we bijvoorbeeld 5 x het onze Vader (tot God de Vader gericht), 5 x een gebed tot de Drieenige God en 5 x een gebed tot Jezus.
Verder geeft Jezus zijn discipelen de macht om zonden te vergeven. (zie Joh. 20: 23).
Hoop daarmee een antwoord gegeven te hebben op de vragen.
Hugo Bos

Bastian zei

Hugo,
Je zou het in de bijbel kunnen herleiden uit 2 Timotheüs 3:14-17. Waarin twee zaken staan, namelijk de Heilige schriften en het leergezag van de apostelen.

Soms is het zo dat de RKK haar tradities een hogere authoriteit toekent dan de Bijbel zelf. Vandaar dat ik stel dat het Sola Scriptura een beveiligingsmechanisme is. Wat ik wel geloof is in voortschrijdend inzicht, ik zeg dus niet dat alles wat er qua dogma's zijn niet waar is, kijk maar naar de oude kerkvaders of recenter in de protestantse geschiedenis, de synode van dordt.

Een groot voorbeeld is natuurlijk het verkopen van aflaten geweest, waartegen Luther gestreden heeft (die helemaal geen nieuwe kerk wilde starten).

"De Nederlandse paus Adrianus VI, paus in de jaren 1522 en 1523, voerde het eerste pontificaat waarin de opkomst van de Contrareformatie te bespeuren viel. De gezanten die hij in 1522 naar de rijksdag te Neurenberg stuurde hadden de opdracht de misstanden in de Kerk te erkennen." (wiki, contrareformatie)

Ik weet dat Benedictus XVI zich TEGEN het vijfde mariale dogma (Maria als medeverlosseres) heeft uigesproken, gelukkig maar, maar er zijn er, ook die ik persoonlijk ken, die niets met Jezus hebben, en 'alles' met Maria. Daar zou de kerk duidelijk standpunt in moeten nemen. Het centrum van het geloof is namelijk Jezus alleen (protestants: Solus Christus).

Hugo Bos zei

Er zijn genoeg bewijsplaatsen in de H. Schrift waaruit blijkt dat naast de H. Schrift en het apostolisch Leergezag ook de Traditie een plaats heeft: http://verbond.blogspot.nl/2009/08/diverse-katholieke-themas-in-de-bijbel.html

Er is geen geval waarin de RKK haar eigen Tradities een hoger gezag geeft dan de H. Schrift! Ook aflaten zijn Bijbels gefundeerd en zeker niet in strijd met de H. Schrift. Dat is denk ik WEL een beveiligingsmechanisme. Een Traditie mag in ieder geval niet in STRIJD zijn met de H. Schrift, en dat is ook nooit het geval.
Meer over aflaten staat hier: http://verbond.blogspot.nl/search/label/aflaten

Verder is het ten ene male onmogelijk om iets met Maria te hebben terwijl je niet iets met Jezus hebt. Een veel gebruikte katholieke spreuk is: Ad Jesum per Mariam. Tot Jezus door Maria. Het doel is dat we dichter bij Jezus komen, en daar is ook de hele Mariaverering op gericht. Ook de Mariadogma's verwijzen slechts naar Jezus. Bijv. Maria Moeder van God, dit is het eerste Mariadogma, en dat dogma zegt eerst en vooral iets over Jezus, NIET over Maria. Het zegt namelijk dat Jezus God is, terwijl veel dwaalleraars geloven dat maria wel moeder is van de mens Jezus, maar niet van Jezus die tegelijk God is.
Daarom zie je ook bei bijna alle Mariabeelden dat ze Jezus op de arm heeft en naar Hem kijkt, ze verwijst ons naar Hem. Ook wanneer je de Pieta ziet, of Maria onder aan het kruis, dan kijkt ze vrijwel altijd naar Jezus en verwijst ons zo naar Hem. Daarom staat in de Katholieke kerk Jezus centraal in de kerk, zie de tabernakel in de midden, terwijl Maria aan de zijkant staat, in een zijaltaar.

Bastian zei

Bedankt voor de uitleg over Maria :) Klinkt nu een stuk aannemelijker. Al hoewel bij mij wel de angst bestaat dat er wel degelijk mensen zijn (ik ken ze namelijk) die vrijwel alleen maar op Maria zien.

"Een Traditie mag in ieder geval niet in STRIJD zijn met de H. Schrift"
Ik meen dus ook dat dát de opzet van Sola Scriptura is. In ieder geval het tegenwoordig gebruik.

Verder wil ik zeggen dat ik verheugd ben dat, zoals ik lees op deze website, veel serieuze katholieke christenen zijn met goede en mooie verhalen over de Genade en het werk van God in hun dagelijks leven. Om dan nog maar met een protestantse sola te komen: Soli Deo Gloria. ;)

Hugo Bos zei

Dat is de enige Solo waar ik achter kan staan: Soli Deo Gloria.

De opzet van het Sola Scriptura is echt veel breder. Iets mag niet als geloofswaarheid verkondigd worden, tenzij het heel expliciet in de H. Schrift staat. Dat is wat de (meeste) protestanten eronder verstaan.